Hiểu về Đạo và Luân lý đạo

Không ít người đã hiểu nhầm hoặc chưa hiểu “Đạo và Luân lý đạo khác nhau”.

Đạo là đường, là con đường làm cho người ta đi đến đích.

Đạo cũng là bản thể vũ trụ “Ban đầu là Đạo (The Word of God),” Giăng 1:1.

Luân lý đạo hướng đến Đạo (Luân là hướng) là phương tiện, là con đường tiến tới Đạo. Sứ đồ Phao lô đã nhắc nhở hội thánh Galati “Luật pháp là thầy giáo dẫn chúng ta đến Đấng Christ.” Dân Is-ra-ên đã nhận ra rằng đọc Kinh Thánh, thuộc về Kinh Thánh để được cứu. Kinh Thánh làm chứng cho Chúa Giê-su. Ai tin vào Chúa Giê-su thì được cứu rỗi. Kinh Thánh không nói rằng ai tin vào Kinh Thánh thì được cứu.

Có một điều là Lão Tử, triết gia người Trung Hoa cổ đại, đã hiểu chữ Đạo giống như Kinh Thánh tin lành đã nói: “Đạo khả đạo phi thường đạo, Danh khả danh phi thường danh.” (Lão Tử, Đạo Đức Kinh) Đạo ở đây là bản thể vũ trụ, bản thể hay bản chất không thể thấy, không thể sờ cũng không thể hiểu hết được.

Chúng ta không thể hiểu hết bản thể Đức Chúa Trời được – cũng không thể hiểu hết bản chất vũ trụ hay nhìn thấy bản chất sự sống…

Khổng Tử cùng thời với Lão Tử, nhưng quan điểm về chữ Đạo hoàn toàn khác nhau, mặc dù viết giống nhau. “Đại học chi đạo, tại minh minh Đức tại Tân dân, tại chỉ ư chí thiện” (Sách Đại Học). Đạo của người học Cao, người quân tử (đại nhân) là ở trí tuệ (wisdom), sự sáng của tâm linh và làm cho tuệ giác của tâm linh phát sáng (sáng tạo) theo đạo Đức (đạt chân-thiện-mỹ).

Khổng tử chú trọng đạo làm người “tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ”.

Khổng tử không quan tâm tín ngưỡng, hãy khoa học vũ trụ. Sở dĩ tôi đưa hai đại triết học này để minh họa sự hiểu lầm, thậm chí sai ý tưởng của Chúa.

“Ngài ban luật pháp từ cựu đến Tân ước không phải để chúng ta làm trọn, luật pháp để chỉ chúng ta biết, tất cả chúng ta, cả nhân loại đều đã phạm tội” (Roma 3:23).

Kinh thánh giới thiệu con đường đến với Giê-su; nhờ Chúa Giê-su chúng ta sẽ làm trọn luật pháp. Ga-la-ti xác định “kinh thánh nhốt loài người dưới tội lỗi, hầu cho điều đã hứa, bởi Đức tin trong Chúa Giê-su, cho mọi kẻ tin” (3:22).

Kinh thánh xác tín từ cựu đến Tân ước, nhưng không ít người nổ lực dùng sức riêng để vâng phục kinh thánh. Sách Rô-ma cũng đã nói rõ 8:7b “bởi nó xác thịt không phục và không thể phục được luật pháp Chúa”. Vì xác thịt chúng ta đã bán (nô lệ (slave) cho tội lỗi (satan)). Không thể vâng phục điều răn thánh.

Vậy đạo là Đức Chúa Trời là Giê-su; kinh thánh là luân lý đạo là con đường đến với Chúa. Tin Chúa nhờ cậy Chúa để vâng phục. Chúa nói “ngoài Ta ra các ngươi chẳng làm gì được”. Đọc kinh thánh, học thuộc lòng câu gốc không gì sai. Nhưng học kinh thánh thuộc lòng nhiều câu tưởng rằng để được thánh hóa là điều sai lầm.

Sa-tan giỏi Kinh thánh chống Chúa Pha-ri-si giỏi Kinh thánh đóng Đinh Chúa. Những giáo chủ tà giáo đều là những người Uyên bác kinh thánh… Ngày nay chúng ta cũng học kinh thánh nhiều nhưng không thông hiểu chân lý kinh thánh là vậy. Cầu nguyện Thánh Linh ban khôn ngoan, chúng ta sẽ thông hiểu điều này là khởi đầu phục hưng.

 

03/55/2023
Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.