Tiên tri lịch sử hội thánh được ứng nghiệm

Chương III: Tiên tri lịch sử Hội thánh đã ứng nghiệm

Xuyên suốt thực trạng thuộc linh 7 Hội Thánh khải huyền và 7 ẩn dụ Mat:13. Chúng ta khám phá những điều thú vị: Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài biết trước lịch sử Hội Thánh 2000 năm sẽ phải xảy ra, và những điều đó cũng đã ứng nghiệm. Nhưng Ngài cầm 7 sứ giả và điều khiển Hội Thánh của Ngài theo ý muốn tốt lành của Ngài; cũng như thế giới cũng phải chuyển động theo như Ngài đã dự ngôn. Đức Chúa Trời đang điều khiển cả Hội Thánh lẫn thế gian chống lại Ngài.

Read More