BÀI 4: Cầu Nguyện

Phần 4 của loạt bài Nền tảng lẽ thật

Cầu nguyện là sinh họat thuộc linh không thể thiếu của đời sống một Cơ Đốc nhân. Cầu nguyện là thiết lập mối giao thông mật thiết với Đức Chúa Trời – như người con được gần gũi với người Cha yêu dấu – như nhánh nho được gắn liền với gốc nho để được sức sống, lớn lên và sinh ra bông trái.

Read More

BÀI 6: Tội lỗi

Phần 6 của loạt bài Nền tảng lẽ thật

Tội lỗi là căn bệnh nan y của mọi người trong muôn thời đại – không ai có thể đắc thắng được tội lỗi – nó là bản chất của con người từ A-đam truyền lại. Bài học nầy giúp chúng ta hiểu rõ sâu sắc về TỘI LỖI hơn để chúng ta có thể NHẬN BIẾT và GỚM GHIẾC tội lỗi – ĂN NĂN – đến với CHÚA JÊSUS để được xoá tội và nhận được một đời sống mới phước hạnh.

Read More

BÀI 8: CHƯƠNG TRÌNH CỨU CHUỘC TRONG CHÚA GIÊ-XU

Phần 8 của loạt bài Nền tảng lẽ thật

Sự cứu rỗi của Chúa Jêsus là món quà vĩ đại, vô giá của Đức Chúa Trời ban cho loài người không điều kiện. Hãy có lòng mềm mại, sốt sắng ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời mình. Ngài sẵn sàng tha thứ dồi dào và ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng chứng nhận chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, để được sống trong mái ấm tình thương của đại gia đình Đấng Christ.

Read More

BÀI 10: ĐỨC TIN

Phần 10 của loạt bài Nền tảng lẽ thật

Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như là rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.

Read More