BÀI 4: Cầu Nguyện

Bài này thuộc phần 4 của 28 trong loạt bài Nền tảng lẽ thật

CẦU NGUYỆN

Câu gốc: Giê-rê-mi 33:3

“Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và việc khó, là những việc ngươi chưa từng biết”

I- TẠI SAO PHẢI CẦU NGUYỆN?
1/ Thiết lập mối thông công với Chúa :
Qua cầu nguyện chúng ta được gần gũi mật thiết với Chúa nhiều hơn như con gần cha, như nhánh gắn liền gốc.
Giăng 15:15
“Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta , các ngươi chẳng làm chi được”
2/ Cất gánh nặng buồn phiền, lo lắng:
Mathiơ 11:28
“ Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”
3/ Đắc thắng cám dỗ, yếu đuối:
Mathiơ 26:41
“Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối”
Thi thiên 56:9
“Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sau. Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời bênh vực tôi”
4/ Giải cứu mọi nan đề:
Giêrêmi 33:3
“ Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và việc khó , là ngững việc ngươi chưa từng biết”
Mathiơ 7: 7-8
“ Hãy xin sẽ được; hãy tìm sẽ gặp; hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở”
5/ Nhận biết ý Chúa:

Khi cầu nguyện, Ngài sẽ chỉ dạy cho chúng ta biết ý muốn, đường lối của Ngài để chúng ta bước đi trong cuộc sống cho đẹp lòng Chúa.
Thi thiên 86:11
“Hỡi Đức Giê-hô-va xin chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài….”

II- NỘI DUNG CẦU NGUYỆN:
1/ Cảm tạ, tôn vinh Chúa:
Thi thiên 103: 1-2
“ Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va chớ quên các ân huệ của Ngài”.
2/ Ăn năn tội lỗi:
Giăng 9:31
“ Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài thì Ngài nhậm lời”.
3/ Cầu xin mọi nhu cầu của mình:
a/ Nhu cầu thuộc linh: bình an, tha thứ, yêu thương, khôn ngoan, nên thánh v.v….
b/ Nhu cầu thuộc thể: sức khoẻ, việc làm ăn, tiền bạc, xe cộ, nhà cửa v.v….
Mathiơ 7:7
“ Hãy xin sẽ được; hãy tìm sẽ gặp; hãy gõ cửa sẽ mở cho.”
4/ Cầu thay cho mọi người:
I Timôthê 2 :1-2
“Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc Cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh và yên ổn”

III- BÍ QUYẾT ĐỂ CẦU NGUYỆN ĐƯỢC NHẬM:
1/ Phải có đức tin , không nghi ngờ:
Mác 11:24
“ Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi”
Giacơ 1: 6-7
“Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa”
2/ Phải có đời sống thánh khiết, không tội lỗi vấn vương:
Esai 59:1-2
“Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa”
Giacơ 5: 16b
“ Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều”
3/ Phải theo ý muốn Chúa:
I Giăng 5: 14
“Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Ngài, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin bất cứ việc gì, thì Ngài sẽ nghe chúng ta”
4/ Phải bền đỗ, nhịn nhục chờ đợi:
– Học gương người đàn bà goá đến gõ cửa người quan án không công bình ( Luca 18: 1-8)
Luca 18:7
“Vậy, có lẽ nào Đứa Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã chọn , là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao!”
– Học gương vua Đavít hết lòng bền đỗ cầu nguyện
Thi thiên 55:17
“Buổi chiều, buổi sáng và ban trưa, tôi sẽ than thở rên siết, Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi”
– Học gương sứ đồ Phao-lô: vui mừng, nhịn nhục, bền lòng
Rô-ma 12:12
“ Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện”

Kết luận:
Cầu nguyện là sinh họat thuộc linh không thể thiếu của đời sống một Cơ Đốc nhân. Cầu nguyện là thiết lập mối giao thông mật thiết với Đức Chúa Trời – như người con được gần gũi với người Cha yêu dấu – như nhánh nho được gắn liền với gốc nho để được sức sống, lớn lên và sinh ra bông trái.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.