BÀI 6: Tội lỗi

Phần 6 của loạt bài Nền tảng lẽ thật

Tội lỗi là căn bệnh nan y của mọi người trong muôn thời đại – không ai có thể đắc thắng được tội lỗi – nó là bản chất của con người từ A-đam truyền lại. Bài học nầy giúp chúng ta hiểu rõ sâu sắc về TỘI LỖI hơn để chúng ta có thể NHẬN BIẾT và GỚM GHIẾC tội lỗi – ĂN NĂN – đến với CHÚA JÊSUS để được xoá tội và nhận được một đời sống mới phước hạnh.

Read More