Kinh thánh đã nói gì về Đức Chúa Trời, về ba ngôi hay ba ngôi hiệp một? Tam vị nhất thể?

Đức Chúa Trời Ba Ngôi?

Đức Chúa Trời ba ngôi, ba ngôi hiệp một, tam vị nhất thể… đã tranh luận bất phân thắng bại ngay từ thời Công vụ sứ đồ. Có bao nhiêu hệ phái lệch lạc chống lại giáo lý ba ngôi, không ai thống kê hết được. Tại sao vấn đề tưởng như đơn giản lại trở nên phức tạp, nhiều người bối rối, theo tà lý mà chính mình không hay.

Read More

Tiên tri lịch sử hội thánh được ứng nghiệm

Chương III: Tiên tri lịch sử Hội thánh đã ứng nghiệm

Xuyên suốt thực trạng thuộc linh 7 Hội Thánh khải huyền và 7 ẩn dụ Mat:13. Chúng ta khám phá những điều thú vị: Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài biết trước lịch sử Hội Thánh 2000 năm sẽ phải xảy ra, và những điều đó cũng đã ứng nghiệm. Nhưng Ngài cầm 7 sứ giả và điều khiển Hội Thánh của Ngài theo ý muốn tốt lành của Ngài; cũng như thế giới cũng phải chuyển động theo như Ngài đã dự ngôn. Đức Chúa Trời đang điều khiển cả Hội Thánh lẫn thế gian chống lại Ngài.

Read More