Môn Đồ Hóa (Cập Nhật 2023)

Phần 1 của loạt bài Môn đồ hóa

Môn đồ hóa là một đường lối nhất quán và xuyên suốt từ sáng thế ký cho đến khải huyền. Đức Chúa Trời đã sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài, giống như Ngài theo ý định tốt lành đời đời của Ngài; để đồng trị với Ngài không chỉ trái đất này, mà toàn cõi vũ trụ, các tầng trời vô thủy vô chung.

Read More

Mon do hoa hay hoa con do

7 Bước môn đồ hóa của Chúa Jesus

Phần 2 của loạt bài Môn đồ hóa

Đọc kỹ 4 sách phúc âm, chúng ta thấy công tác quan trọng nhất của Chúa là: Chọn lựa 12 sứ đồ rồi môn đồ hóa họ; tiếp theo Ngài môn đồ hóa 70 người và kết thúc 120 môn đồ ở phòng cao. Chiến lược môn đồ hóa của Chúa thật tuyệt vời. Chúng ta thử đi sâu đường lối môn đồ hóa của Ngài và hiệu quả đã môn đồ hóa muôn dân ra sao?

Read More

Môn Đồ Hóa Hay Hóa Côn Đồ?

Phần 4 của loạt bài Môn đồ hóa

Tôi tin quý vị không khỏi sốc khi đọc tít này. Mong quý vị thông cảm, tôi phải mất cả chục năm để tìm ra đề tựa này. Điều này không phải tôi phịa ra để bôi bác xúc phạm ai, hay cố tình cường điệu hóa cho mọi người chú ý, mà là những gì kinh thánh đã đề cập và thực tiển lịch sử tuyển dân Y-sơ-ra-en Đức Chúa Trời đến hơn 2000 năm của hội thánh Đức Chúa Trời, con dân Ngài chối bỏ Ngài, bội nghịch Ngài và đã đóng đinh Ngài. 100 năm tin lành CMA; 25 năm các hội thánh tư gia không đủ minh họa điều này sao!

Read More