Có phải tất từng chữ từng câu kinh thánh từ cựu ước đến Tân ước đều là lời của Đức Chúa Trời?

Đây là câu hỏi, nhiều cơ đốc nhân hiểu chưa chuẩn, hậu quả sự vâng phục lung tung, cái đáng vâng phục thì xem nhẹ, cái chỉ để tham khảo thì nỗ lực mà làm, hậu quả đức tin rối loạn. Kinh thánh từ Cựu ước đến Tân ước là phương tiện ân điển giải […]

Read More

Lời Chúa hay kinh Thánh Bản thân có quyền năng không?

Đây là vấn đề, là câu hỏi không ít người hiểu lầm. Kinh thánh là quyền sách viết bằng chữ, ký tự bằng chữ như bao quyển sách khác; người Trung hoa nói “văn dĩ tải đạo”. Chúa dùng quyển sách Kinh thánh để chuyển tư tưởng của Chúa – đường lối của Chúa – ý chỉ của Chúa để con người biết Chúa là ai, để con người tin Ngài có sự sống đời đời.

Read More

Vì Khao Khát Tìm Chân Lý Một Cựu Đại Đức Phật Giáo Gặp Chúa

Cảm tạ Chúa, hôm nay tôi làm chứng về ơn cứu rỗi của Chúa trên đời sống của tôi. Nguyên tôi là một tu sĩ Phật Giáo, một đại đức được Chúa cứu ra khỏi tôn giáo thế gian. Suốt mấy chục năm qua tôi được gặp Chúa, được sống trong ơn thương xót của Ngài, được Chúa tha tội và đặc biệt là được sự dẫn dắt của Chúa để chiến thắng tội lỗi.

Read More

Con đường Thập Tự được nói đến trong Kinh Thánh có nghĩa là gì?

Thập tự giá nghịch lại tư dục ham muốn thế gian….Vác thập tự giá là chối bỏ con người thiên nhiên, chống lại tư dục. Chúa sẽ giúp chúng ta đắc thắng bởi quyền năng Ngài. sau đó, Ngài làm cho chúng ta thành con người đổi mới giống như Chúa Jesus; đó là Cơ Đốc nhân mang dấu ấn Chúa Jesus. Đạo đức thiên nhiên, con người văn minh, văn hóa do tu luyện không phải là con người mới, không phải do thập tự giá mang lại. Khi nào có dấu ấn thập tự thay đổi mới gọi là con người đổi mới.

Read More