Vì Khao Khát Tìm Chân Lý Một Cựu Đại Đức Phật Giáo Gặp Chúa

Cảm tạ Chúa, hôm nay tôi làm chứng về ơn cứu rỗi của Chúa trên đời sống của tôi. Nguyên tôi là một tu sĩ Phật Giáo, một đại đức được Chúa cứu ra khỏi tôn giáo thế gian. Suốt mấy chục năm qua tôi được gặp Chúa, được sống trong ơn thương xót của Ngài, được Chúa tha tội và đặc biệt là được sự dẫn dắt của Chúa để chiến thắng tội lỗi.

Read More

Con đường Thập Tự được nói đến trong Kinh Thánh có nghĩa là gì?

Thập tự giá nghịch lại tư dục ham muốn thế gian….Vác thập tự giá là chối bỏ con người thiên nhiên, chống lại tư dục. Chúa sẽ giúp chúng ta đắc thắng bởi quyền năng Ngài. sau đó, Ngài làm cho chúng ta thành con người đổi mới giống như Chúa Jesus; đó là Cơ Đốc nhân mang dấu ấn Chúa Jesus. Đạo đức thiên nhiên, con người văn minh, văn hóa do tu luyện không phải là con người mới, không phải do thập tự giá mang lại. Khi nào có dấu ấn thập tự thay đổi mới gọi là con người đổi mới.

Read More