Sự Sống – Sự Sống Lại – Phục Hưng

Sự Sống – Sự Sống Lại – Phục Hưng

Thuật ngữ sự tái sinh hay sống lại lần đầu tiên Chúa Giê-su nói cho giáo sư Ni-cô-đem , đại diện cho Pha-ri-si thầy thông giáo hàng đầu của người khôn ngoan Do Thái và cả Do Thái Giáo.
Sự tái sinh là một thông điệp của một giao ước mới đến từ vương quốc Đức Chúa Trời, mở ra một kỷ nguyên Phúc âm đến cho cả mọi dân tộc trên toàn thế giới, vì giao ước cũ chỉ giới hạn cho dân tộc Y-sơ-ra-ên.
“Trong thuở đó anh em chưa có Đấng Christ, ngoại quyền công dân Y-sơ-ra-ên” (Ê-phê-sô 2:12)
Có thể nói đường lối tái sinh là chương trình cứu chuộc trọn vẹn của Đức Chúa Trời, hoàn thành lời hứa cùng ân điển dư dật của Chúa từ A-đam cho đến Trời mới, đất mới – Giê-ru-sa-lem mới sau khi toà án trắng kết thúc” (Khải Huyền 20-21).
Bài này chia làm bốn phần
I- Sự sống là gì? Hơi sống là gì?
II- Sự Tái sinh là gì? Khác với sự sống lại ở đâu?
III- phục sinh là gì?
IV – phục Hưng là gì?
Có lẽ không một ai gọi là Cơ đốc nhân không thuộc lòng câu Kinh thánh Sáng thế ký 2:7: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên thành tượng người (tượng ba chiều- hình hai chiều),… hà sinh khí (breath of life) Ngài vào lỗ mũi; thì người trở nên hồn sống- Living Soul”.
Trong câu này có hai từ quan trọng:
  1. Hơi sống hay sự sống
  2. Hồn sống
Qua câu kinh thánh trên, chúng ta xác định sáng tạo con người tiến trình hai giai đoạn:
I- Tượng thịt bằng bụi đất (giống thịt động vật): “Đức Giê hô va lấy bụi đất nắn lên các loài thú đồng, các loài chim trời…” (Sáng Thế Ký 2:19)
Các loài chim trời và thú đồng mới gọi động vật (animal) nghĩa là có huyết; còn cá tôm cua mật không có huyết (nước màu đỏ) Kinh thánh không kể là huyết. Chúa cấm ăn huyết động vật chết ngột xuyên suốt từ Cựu Ứớc đến Tân ước” (Công vụ 15:20).
Rất đáng tiết một số con cái Chúa vẫn ăn huyết, thậm chí cả tiết canh.
II- Hà hơi sống vào lỗ mũi
Hà hơi hay thổi vào, đưa vào con người. Sự tác động hơi sống Đức Chúa Trời với tượng thịt phát thành hồn sống (living soul)
Đây là sự mầu nhiệm trên cả mầu nhiệm đối với vũ trụ vương quốc Đức Chúa Trời. Từ đây loài người giống Đức Chúa Trời để đồng quản trị với Ngài từ trái đất (the earth) cho đến các tầng trời (heavens) tương lai. (Cách sáng tạo này sẽ lập lại trong sự tái sinh đề cập sau).
Vậy sự sống hay hơi sống chính là nguồn năng lực để duy trì và phát triển làm gia tăng chất lượng lẫn số lượng: sinh sản đầy dẫy mặt đất.
Đức Chúa Trời đã ban sự sống thuộc thế cả thuộc linh:
  • Thuộc thế ăn uống ngủ nghỉ (body)
  • Thuộc linh tâm linh ( spirst) tâm hồn ( soul)
Tâm linh và tâm hồn là thể linh… không phải là Thánh linh. Trong câu “Đức Chúa Trời là linh (God is spirit)” (Giăng 4:24),
Chữ spirit ở đây không phải Thánh Linh mà là linh (adj). Không ít người hiểu sai từ này.
Vậy sự sống cũng chính là hơi sống Đức Chúa Trời đã ban cho con người từ khởi thủy.
Con người đã có ba phần, ba sự sống, gọi là ba thân vị ( cách nói ước lệ): Tâm linh- Tâm hồn- thân thể ( spirit – soul – body).
Ba thân vị hiệp một tương tác, nhưng vẫn độc lập mầu nhiệm như Đức Chúa Trời ba thân vị hay ngôi vị, hiệp một, nhưng vẫn độc lập sáng tạo. Tự chúng ta không thể hiểu điều này, chỉ duy nhất nhờ Thánh Linh Đức Chúa Trời giải bày (khải thị).
Giáo sư hàng đầu Do Thái chẳng hiểu gì khi Chúa Giê-su nói “phải được tái sinh để thấy vương quốc Đức Chúa Trời”.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.