Có phải tất từng chữ từng câu kinh thánh từ cựu ước đến Tân ước đều là lời của Đức Chúa Trời?

Đây là câu hỏi, nhiều cơ đốc nhân hiểu chưa chuẩn, hậu quả sự vâng phục lung tung, cái đáng vâng phục thì xem nhẹ, cái chỉ để tham khảo thì nỗ lực mà làm, hậu quả đức tin rối loạn. Kinh thánh từ Cựu ước đến Tân ước là phương tiện ân điển giải […]

Read More