Bài Giảng: Đón Chờ Chúa

[su_audio url=”http://googledrive.com/host/0BzWvzhMohva8ZHlGNVQwNFY4c0E/DonChoChua.mp3″] Học Kinh Thánh với chủ đề: Đón Chờ Chúa với Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Bình Tân. Diễn giả: Mục sư Nguyễn Duy Thắng. Các vấn đề cần quan tâm khi đón chờ Chúa Chớ bỏ qua sự nhóm lại. Quan tâm, khích lệ nhau và làm việc lành.  

Read More