Buổi nhóm ngợi khen thờ phượng và làm chứng tại Hội Thánh

Nghe audio lời làm chứng tại đây:

Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Bình Tân - MS Nguyên Duy Thắng

Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Bình Tân - MS Nguyên Duy Thắng

Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Bình Tân - MS Nguyên Duy Thắng Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Bình Tân - MS Nguyên Duy Thắng

Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Bình Tân - MS Nguyên Duy Thắng

Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Bình Tân - MS Nguyên Duy Thắng

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.