Tà giáo là gì? Làm sao để đối phó với tà giáo?

Tà giáo nó cũ hơn trái đất, nhưng luôn luôn mới; mới vì Sa-tan lắm mưu nhiều kế; nó làm cho chúng ta đôi lúc không phân định rõ ràng thật và giả. Tà giáo ẩn hiện, sáng tối như hoàng hôn. Công-giáo La mã có rất nhiều điều nghịch Kinh thánh; giáo phái UPC báp-tem chỉ nhơn danh Jesus. Họ chỉ sai một số tín lý; không thể gọi họ là tà giáo được Hội thánh Thi-a-thi-rơ là công giáo la mã.

Read More