Sáng Tạo Loài Người

Sự sáng tạo loài người và cách tạo dựng là một trong những kỳ diệu nhất của Đức Chúa Trời. Tại sao đến ngày thứ 6 Ngài mới sáng tạo loài người? cách sáng tạo con người cũng mầu nhiệm không ai dùng khôn ngoan để biện giải. Chỉ có kinh thánh ghi chép lại rất cô đọng, chưa tới một trang giấy.

Read More