Hội Thảo: Các Tà Giáo Tại Việt Nam

Tà giáo không phải là điều mới mẻ; ông chủ nó không ai khác hơn chính là kẻ đối địch Đấng christ – Sa tan, ma quỉ. Nó là nguồn gốc của mọi tà giáo và nó vẫn đang song hành đối địch với chương trình cứu chuộc của Chúa Jesus.

Bài viết tham khảoTà giáo là gì? Làm sao để đối phó với tà giáo?

[su_audio url=”http://googledrive.com/host/0BzWvzhMohva8ZHlGNVQwNFY4c0E/BuoiChiaSeDauTienVPF.mp3″]

1. Tà Giáo: Baptist Ân Điển Cứu Rỗi

Thuyết trình: Mục sư Nguyễn Duy Thắng – Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại Bình Tân.

[su_audio url=”http://googledrive.com/host/0BzWvzhMohva8ZHlGNVQwNFY4c0E/TaGiaoCuuRoi.mp3″]

2. Tà Giáo: Cơ Đốc Phục Lâm

Thuyết trình: Mục sư Vũ Văn Hoàng – Ban Giám hiệu trường Thần Học Liệp Hiệp Việt Nam.

[su_audio url=”http://googledrive.com/host/0BzWvzhMohva8ZHlGNVQwNFY4c0E/TaGiaoCoDocPhucLam.mp3″]

3. Tà Giáo: Đức Chúa Trời Mẹ

Thuyết trình: Mục sư Dương Hữu Khiêm – Mục vụ Phát triển Hội Thánh.

[su_audio url=”http://googledrive.com/host/0BzWvzhMohva8ZHlGNVQwNFY4c0E/TaGiaoDucChuaTroiMe.mp3″]

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.