Kinh thánh đã nói gì về Đức Chúa Trời, về ba ngôi hay ba ngôi hiệp một? Tam vị nhất thể?

Đức Chúa Trời Ba Ngôi?

ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI – BA NGÔI HIỆP MỘT?

Có một điều mầu nhiệm là các tà giáo đều sợ hãi khi nói Đức Chúa Trời ba ngôi, ba ngôi hiệp một, tam vị nhất thể…

Đức Chúa Trời ba ngôi, ba ngôi hiệp một, tam vị nhất thể… đã tranh luận bất phân thắng bại ngay từ thời Công vụ sứ đồ. Có bao nhiêu hệ phái lệch lạc chống lại giáo lý ba ngôi, không ai thống kê hết được. Tại sao vấn đề tưởng như đơn giản lại trở nên phức tạp, nhiều người bối rối, theo tà lý mà chính mình không hay.

Với bài viết ngắn ngủi này, ước mong giúp quý vị có cái nhìn đơn sơ trong đức tin, tin vào lời Chúa xuyên suốt từ sáng thế cho đến tận chung. Hãy tin Chúa theo chương trình, đường lối xuyên suốt, chúng ta sẽ không vấp ngã. Nếu chúng ta theo từng câu, từng chữ  (chẻ sợi tóc làm 4, làm 8) hay xét nét từng sự kiện, từng sách; thì ma quỷ sẽ dẫn chúng ta vào rừng u u minh minh  không tìm lối thoát.

– Trước hết Đức Chúa Trời là Đấng mầu nhiệm, chưa ai thấy được Ngài (dùng mắt vật lý thấy); cũng chưa ai dám nói mình đã hiểu Ngài trọn vẹn “ Phước cho ai không thấy mà tin”. Nên nhớ mình là con người xác thịt hữu hạn; Ngài là Đấng toàn tri vô hạn. Chúng ta chỉ là những tạo vật quá nhỏ bé so với sự vĩ đại của Chúa.

– Thứ hai Ngài là Đấng Tự hữu Hằng hữu – Ngài tự có, tự tồn tại.

– Thứ ba: Ngài sáng tạo vũ trụ và con người, bởi lời phán Ngài… Ngài là Đấng toàn năng là vậy. Chúng ta chỉ lấy đức tin, không thể dùng lý trí, khôn ngoan, khoa học để luận về Ngài đầy đủ được. Không thể lấy hữu hạn để giải thích rốt ráo Đấng vô hạn.

Tuy nhiên, Ngài vẫn cho chúng ta hiểu biết về Ngài qua Kinh thánh và qua Đức Thánh Linh.

“ Đức tin là sự biết chắc, biết vững vàng” – Hê-bơ-rơ 11:1a

Biết chắc, biết vững vàng phải mang tính khoa học. Đức tin mang tính khoa học; nếu tin không đúng sẽ là mê tín, mê tín về Chúa .

Kinh thánh đã nói gì về Đức Chúa Trời, về ba ngôi hay ba ngôi hiệp một? Tam vị nhất thể?

I. NGÔI LÀ GÌ?

Trước hết, chúng ta phải xác nhận, ngôi vị  là thân vị (persenal) cách nói của ngôn ngữ; ngôi vị khác với ngai vị (thron). (Ai bắt đầu học tiếng Anh hay tiếng Pháp khi chia động từ To be hay Avoir sẽ thấy ngay ngôi là gì? Vd: Ngôi thứ nhất số ít hay ngôi thứ hai số nhiều v.v…)

Có thể định nghĩa: Thân vị là một hữu thể có 3 phần: Lý  trí, Tình cảm, Ý chí .

Mỗi con người là một thân vị là vậy. Thân vị là một hồn (soul). Mỗi người là một hồn (hồn sống)

Mỗi người là một thân vị, mỗi thân vị phải có đủ 3 yếu tố lý trí – tình cảm – ý chí.  Nhờ thân vị này, mà con người có tự do, phải chịu trách nhiệm mọi hành vi của mình. Đức Chúa Trời phán xét việc làm của mình.

Con vật không có thân vị, nó hành động theo bản năng, hay  theo sự huấn luyện của bản năng. Ví dụ: Người ta huấn luyện cá heo, chó nghiệp vụ…. Nó không có khả năng sáng tạo, và không phân biệt đúng sai, và không chịu trách nhiệm hành vi mình.

 II. BA NGÔI ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ GÌ?

Chúng ta đã thống nhất ngôi vị hay là thân vị là một hữu thể biết tư duy, có tình cảm và có ý chí để quyết định độc lập một hành vi, và phải chịu trách nhiệm về việc làm của chính mình.

Trong Kinh thánh không nói 3 ngôi hay ba ngôi hiệp một. Kinh thánh cũng không nói Chúa Jesus là ngôi hai .

Người ta nói ba ngôi (thân vị) để dễ hiểu. Nếu quý vị không tin ba ngôi điều này cũng chẳng sao? Không ảnh hưởng sự cứu rỗi. Nhưng chúng ta cũng đừng chống đối ai tin ba ngôi, thiết lập hệ phái phủ nhận là một sai lầm lớn. Việc tin hay không tin ba ngôi là giáo lý chứ không phải là chân lý; Xin đừng làm khổ nhau, vì đằng sau sự tranh cãi chính là cha của sự lừa dối, là ma quỉ .

Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời Ê-lô-him

Ngay trong sáng thế ký Đức Chúa Trời (Ê-lô-him) là số nhiều.

“Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên (số ít) loài người như hình Ta và theo tượng Ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất” – Sáng thế ký 1:26.

Chủ từ chúng ta, còn động từ thì ở thể số ít. Đúng chỉ có văn của Đức Chúa Trời, không đúng văn phạm Anh văn hay Pháp văn. Đây chính là hình bóng ba trong một; một nhưng là ba; sự mầu nhiệm lớn quá.

Chúa Jesus cũng xác định Ngài sáng tạo vũ trụ muôn vật:

Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả” – Cô-lô-se 1: 16

1. Chúa Jesus là một thân vị

Tôi tin ai cũng Amen điều này. Vì Ngài có lý trí, có tình cảm và có ý chí. Ngài đóng rất nhiều vai; Ngài ẩn  hiện xuyên suốt từ sáng thế ký theo nhiều hình bóng khác nhau.

a. Ngài là Đức Chúa Trời : Emmanuen nghĩa là Đức Chúa Trời trở nên con người .

Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai. Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là Đức Chúa trời ở cùng chúng ta (Mat 1:23)

1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2 Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. 3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài”.(Giăng 1: 1-2)

“ Ai đã thấy Ta ,tức là đã thấy Cha…….Ngươi há không tin rằng  Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta hay sao?……..Khi Ta nói rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, thì hãy tin Ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc Ta” ( Giăng 14: 9- 11)

“Ta với Cha là là một, Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta” là sự mầu nhiệm lớn, chỉ có đức tin mới hiểu. Nếu dùng khoa học hay ngôn ngữ loài người thì chỉ có cãi lộn mất thời gian thôi.

Nhiều giáo phái tà giáo như Chứng nhân Giê-hô-va coi Chúa Jesus chỉ là con mà không phải là Đức Chúa Trời thì thật nên cầu nguyện cho họ thôi!!

 – b. Ngài là Con Đức Chúa Trời : Ngài đóng vai Chiên con, vừa là con Đức Chúa Trời, đầy tớ vâng phục cho đến chết.

“ Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu” ( Giăng 3: 17)

“…Kìa,  Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian….” ( Giăng 1: 29b)

c. Ngài cũng là con người : với tất cả bản tính của con người : Ngài đói, vui, buồn, giận, khóc, yếu đuối…

Đức Chúa Jesus khóc. Người Giu đa bèn nói rằng: kìa , người yêu La xa rơ là dường nào!” ( Giăng 11: 35-36)

“ Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình…..”  ( Hê bơ rơ 5: 7)

“ Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi , sau thì đói” ( Mat 4: 2)

 2. Đức Thánh Linh cũng là thân vị (không phải là sinh hoạt lực)

Kinh thánh gọi Đức Thánh Linh là Đấng, và Ngài cũng đóng nhiều vai khác nhau như Chúa Jesus.

a. Ngài gọi là Đấng lạ lùng, là Đức Chúa Trời toàn năng

“ Chúng ta ai nấy để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh” (II Cor 3: 18)

-b. Ngài là vị Giáo sư dạy chúng ta hiểu Kinh thánh

“Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi.”

(Giăng 14: 26)

– c . Đức thánh Linh ghen chúng ta:

“….Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời  khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương” (Gia cơ 4: 5)

d. Đức Thánh linh cũng buồn

“ Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc”( Eph 4: 30)

– e. Đức Thánh Linh cũng đồng đẳng với Đức Chúa Trời, với Chúa Jesus; Thánh Linh có độc lập tư duy trong chương trình của Ê-lô-him, mà chính Ngài đồng sáng tạo với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con .

“Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta…..” ( Sáng 1: 26)

Thánh Linh không phải là sinh hoạt lực như Chứng nhân Giê-hô-va nói.

Đến đây tôi tin chúng ta đã sáng tỏ Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Con (Jesus) và Đức Thánh Linh là ba thân vị, đồng đẳng, đồng tồn tại; cả ba cùng tự hữu hằng hữu, đồng sáng tạo vũ trụ và con người. Cả ba thân vị hay ba Đấng là sự mầu nhiệm lớn. Nói như ngôn ngữ tếu của  loài người “ biết được chết liền!”.

Xin đừng tranh cãi những vấn đề không ai đủ thẩm quyền xác quyết. Chúng ta chỉ cậy Thánh Linh mở mắt để hiểu về Ngài mà thôi.

Sự hiệp một của Đức Chúa Trời, cũng như sự hiệp một trong mỗi con người: tâm linh, tâm hồn và thân thể ; tuy ba mà một, không thể tách rời ra được; cũng không ai phủ nhận sự hiện hữu của thế giới tâm linh . Sự hiệp một quá mầu nhiệm, không thể dùng khoa học, hay ngôn ngữ để minh họa hết được.

Cùng với sự hiệp một này, ngay trong thiên nhiên cũng có qui luật ba hiệp một. Ví dụ:  Nước khi ở thể lỏng, khi ở thể khí, khi ở thể rắn. Nước bốc hơi, bốc hơi lúc nào;  cũng như chuyển thành đá; chúng ta không thể dùng mắt thường để nhận rõ được. Phải chấp nhận đó là sự kiện không chối cãi.

Xin Chúa mở mắt chúng ta để thấy sự lạ lùng của Đức Chúa Trời!

Ngày 20 tháng 8 năm 2014

Mục sư Nguyễn duy Thắng

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

22 thoughts to “Đức Chúa Trời Ba Ngôi?”

 1. Anh Thắng , Xin có chúc ý kiến về cầu này .
  [ Biết chắc, biết vững vàng phải mang tính khoa học. Đức tin mang tính khoa học; nếu tin không đúng sẽ là mê tín, mê tín về Chúa .]
  Đức tin và khoa học là 2 lãnh vực khác đôi lúc không cùng đường , khoa học hiện đại và cổ điển đã có nhiều thay đổi nhưng Chân lý thì không . Đức tin là một phạm trù khó dùng lời để diễn đạt chính xác , nhưng người kính sợ Chúa sẽ hiểu rõ . ví dụ : tình yêu là gì ? đối với người chưa yêu thì khó giải bày …….nếu đã lập gia đình , thì có đôi phần hiểu về tình yêu là gì ……nhưng cũng khó dùng ngôn từ để nói rõ.

  Kết luận : Đức tin là đức tin còn khoa học là khoa học

 2. Bản dịch KT việt ngữ không chính xác, phải đọc thêm nhiều bản ENGLISH, nếu đọc được tiếng Hebrew hoặc Hy-lạp càng tốt. Có rất nhiều câu KT tiếng Việt dịch sai nặng lắm. Khoan hãy kết luận sớm là tin như thế nào là đúng.
  Chúng ta tin Chúa Jesus để được sự cứu rỗi là chính, còn những sự tin kính khác chỉ là phần thưởng đính kèm. Vâng, đừng cãi nhau vô ích.

  1. Thật đúng như thế. Chỉ cần đức tin đơn sơ với tấm lòng chân thật là được cứu. Được cứu đồng nghĩa không bị đoán xét vào Hỏa ngục như kẻ bất tín, bội nghịch Chúa. còn hiểu sâu, hiểu chuẫn xác tăng thêm niền tin sẽ được phần thưởng. Không phải hiểu Chúa nhiều, học trường thần học với những bằng cấp, học vị cao là môn đồ đâu ! ” Sự nhân đức thêm sự tri thức… Nhưng chỗ khác thì Chúa cảnh cáo : ” Lắm kẻ luyện tri thức thêm bội đạo ” Nên hài hòa, hãy thên tri thức , nhưng phải có đức tin và sự tin kính Amen

   1. Con đã nhận thức đúng rồi. Hãy sống theo lời Chúa. Từng bước theo Ngài, không nên để bọn tăng lữ ngu dốt hù dọa khủng bố, chao đão niềm tin và ân điển dư dật của Chúa. Ngày nay chúng ta phấn đấu, nổ lực cho Chúa là để nhậ phần thưởng, không phải để được cứu rỗi (tha tội).

 3. heavencitizen gửi mục sư Thắng và em Huy:

  Tôi đồng ý với những lời thảo luận của em Huy.

  Nội dung bài viết trên của mục sư Thắng thì tôi đã đọc nhiều trên mạng qua trong hàng loạt bài viết của cố mục sư Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Miền Nam Việt Nam Đoàn văn Miên. Dù ông đã qua đời, nhưng những bài học về GIÁO LÝ CƠ BẢN CỦA ĐẠO TIN LÀNH thì rất súc tích, đầy đủ, hoàn toàn dựa trên Kinh Thánh mà ra… Và nhiều người đã dựa trên những bài viết của ông để lấy cái mác về mình… Nhưng điều này không quan trọng. Tôi nghĩ ông đang ở nước Chúa cũng vui lòng…

  Còn về việc Ba ngôi Đức Chúa Trời, dù Kinh Thánh không nói rõ. Nhưng trong lời Chúa Jesus phán dạy có câu:

  Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mathi-ơ 28 : 19-20

  Có nhiều điều trong kinh thánh không nói dứt khoát rõ ràng, để chúng ta cứ phải tìm tòi học hỏi, động não mà suy nghĩ. DÂY CHÍNH LÀ GƯƠM HAI LƯỠI, LÀ HÒN ĐÁ VẤP CHÂN cho những ai không cẩn thận suy gẫm lời Chúa. Giô-suê 1:8

  Chẳng hạn như việc Uống rượu. CHÚA KHÔNG CẤM UỐNG RƯỢU, nhưng Chúa dạy Thân thể các con là đền thờ của Ta, ai hủy phá đền thờ của Ta thì Ta sẽ hủy phá người ấy.

  Tôi có thể khẳng định như Huy: NẾU KHÔNG TIN VÀO GIÁO LÝ BA NGÔI THÌ KHÔNG ĐƯỢC CỨU.

  Kính thưa mục sư Thắng, tôi thấy có những điều quan trọng thì ông cho là không cần thiết, nhưng có những điều không cần thiết lắm như dịch chữ heaven ra thành thiên đàng trong bài viết về Nước Trời của ông, thật sự không cần thiết phải bắt bẻ, thì ông lại bắt bẻ… Tôi cho rằng tác giả dịch Kinh Thánh đã cố gắng rất dày công để tìm từ ngữ phù hợp với văn hóa, phong ngữ của VN…

  Cảm ơn ông đã đọc.
  heavencitizen

  1. Em nên đọc bài Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một tôi đã viết trong mạng. không nên cải nhau việc mà mấy ngàn năm tranh luận mất thì giờ. Còn ai được cứu do niềm tin của họ và Chúa cứu , không phải chúng ta đâu, đừng bàn chẳng giải quyết gì hết. Xin Chúa ở cùng em

 4. Cám ơn bác Thắng, cám ơn Phước
  Xin nói rõ hơn ý của Huy là một người được cứu nhờ tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng khi người đó được nghe biết về các lẽ thật của Thánh Kinh mà không tin thì người đó phạm tội, phạm tội mà không ăn năn sẽ bị hư mất chẳng hạn như không tin Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, không tin Đức Thánh Linh là Thiên Chúa. Còn những người mới tin Chúa là đã qua đời như tên cướp lành cùng bị đóng đinh với Chúa Jesus chưa biết về Chúa như chúng ta bây giờ thì vẫn được cứu. Không biết khác với không tin

 5. Con không nói bác không tin ba ngôi . Con đã nói rõ là con hầu hết đồng ý với bài giảng trên đây chỉ ngoại trừ một điều: bác nói quý vị không tin ba ngôi cũng không sao, không mất sự cứu rỗi . Bác tin ba ngôi mà nói câu đó con không đồng ý vì không tin ba ngôi là không tin Thánh Kinh như con đã trình bày trên đây. Những người chống đối ba ngôi họ thường bảo Thánh Kinh đâu có nói có ba ngôi nên họ không tin Môt Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị( ngôi) ? Họ chỉ tin Đức Cha là Thiên Chúa thôi còn Đức Chúa Jesus, Đức Thánh Linh họ không tin. Bây giờ những người đó gieo rắc tà giáo một ngôi tràn lan ở Việt Nam. Không tin những lẽ thật trong Thánh Kinh là phạm tội nếu không ăn năn thì sẽ bị hư mất
  Bổn phận của con cái Chúa là làm theo Lời Chúa chứ không vì bất cứ ai, bất cứ điều gì kể cả khi mình nói sự thật làm người ta ghét. Ai chia bè chia phái là việc của họ, đấu đá nhau là việc của họ. Khi mình nói lẽ thật cho họ nghe mà họ không tin thì mình hết trách nhiệm với họ
  Tóm lại nếu một người không tin có một Thiên Chúa Ba Ngôi thì sẽ mất sự cứu rỗi
  Cám ơn bác vì đã dành ít thời gian quý báu của mình để chia sẽ với con
  Con Huy

  1. Chào Huy,
   Phản hồi của Huy tôi cũng hầu hết đồng ý, chỉ trừ một điều: “nếu một người không tin có một Thiên Chúa Ba Ngôi thì sẽ mất sự cứu rỗi”.

   Tôi thuộc hệ phái CMA nên rất hiểu điều bạn chia sẻ. Về vấn đề này thì tôi nghĩ thoáng hơn, xin trích lại lời của bạn: “Họ chỉ tin Đức Cha là Thiên Chúa thôi còn Đức Chúa Jesus, Đức Thánh Linh họ không tin.”

   Kinh Thánh không nói tin ba ngôi được cứu rỗi mà chỉ nói tin Chúa Jesus thì được cứu. Tin Chúa Jesus thì sẽ tin ĐCT là Đấng sai Ngài đến, và sẽ tin ĐTL là Đấng Ngài đã hứa ban xuống cho chúng ta. Đây là niềm tin trọn vẹn.
   Thân ái.

  2. Những người chống ba ngôi là chống Jesus là Đức Chúa Trời; Thánh linh không phải Đức Chúa Trời.
   Còn về sự cứu rỗi , Huy nên đọc bài cứu rỗi và cứu chuộc sẽ rõ.
   Về phương diện mầu nhiệm, ai được cứu Chúa biết; chúng ta đừng làm thay Chúa, người này được cứu, giáo phái kia không được cứu… coi chừng phi phận, phạm tội đoán xét. Chúng ta học cho chính mình, đừng học cho người khác, đó là tội kiêu ngạo, Chúa sẽ chống lại đó.

 6. Cám ơn bác Thắng
  Vì con thấy bài viết của bác hầu hết con đồng ý chỉ duy nhất câu:” Nếu quý vị không tin ba ngôi điều này cũng chẳng sao? Không ảnh hưởng sự cứu rỗi”. Con không đồng ý với cách nói đó
  Như bác trình bày trên bài giảng thì bác tin có ba ngôi( thân vị ) Đức Cha là một thân vị, Đức Con là một thân vị, Đức Thánh Linh cũng là một thân vị. Như vậy một Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị
  Mặc dầu Thánh Kinh không nói từ “ba ngôi hay ba thân vị” nhưng rõ ràng Thánh Kinh có nói Đức Cha là Thiên Chúa, Đức Con là Thiên Chúa và Đức Thánh Linh là Thiên Chúa hàm ý một Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị
  Rõ ràng là nếu không tin một Thiên Chúa có ba thân vị thì sẽ mất sự cứu rỗi vì chối bỏ lẽ thật của Thánh Kinh, không tin Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa còn được tôn cao hơn danh của Ngài
  Rất nhiều người thuộc lòng câu” Ai tin Con thì được sự sống đời đời” nhưng không tin con là Thiên Chúa (không tin Giăng 1:1). Rất nhiều người tin Con là Thiên Chúa nhưng không làm theo những gì Con làm như vậy không phải là tin nữa

  1. Huy ạ, không phải tôi không tin ba ngôi hiệp một. Huy đọc kỷ bài tôi dã vết ( cứu rỗi và cứu chuôc. Chúng ta học để soi sáng niềm tin cho chính mình, chứ không phải học để đoán xét người này được cứu người kia không được cứu! coi chừng chúng ta làm thay Chúa đó.
   Sự cứu chuộc, sự tái sinh là sự mầu nhiệm lớn, chỉ có một mình Chúa biết thôi. chúng ta chỉ biết Chúa và những vấn đè mầu nhiệm giới hạn lắm.
   Tôi đã có nhiều cơ hội , thảo luận…. giáo phái này được cứu, giáo phái kia không được cứu.. công giáo không được cứu.. ô loạn cào cào… không ai có lời giải thích 100% đâu! Ai yêu Chúa thì Chúa biết người đó… tên tướng cướp trên thập tự giá đâu có tin ba ngôi hiệp một… đâu đã làm báp-tem… Chúa nói hôm nay ngươi ở với ta trong Paradise cậu nghĩ làm sao!…
   Ngay Hội thánh đầu tiên họ tin đơn sơ.. đâu biết rõ ba ngôi hay hai ngôi rưỡi gì đâu, nhưng họ tin Chúa Jesus và chịu báp-tem rồi nhận đầy dẫy Thánh linh.. rồi Chúa dẫn dắt họ truyền giáo… Hội thánh phát triển.. Amen.
   Sở dĩ tôi nói không ba ngôi hiệp một để đừng cải nhau không đi đến đâu, chỉ để cãi nhau, phân thêm một giáo phái nữa…. Lắm tri thức thêm bội đạo.. Chúa ở cùng Huy

 7. Chào Mục sư,

  Có người nói nếu không tin vào giáo lý ba ngôi có thể mất cả sự cứu rỗi. Xin Mục sư cho ý kiến về vấn đề này?

  1. Cái đó là tư tưởng con người. Kinh thánh nói ai tin Chúa jesus là được cứu. Chúa đâu có nói tin ba ngôi mới được cứu đâu! Dĩ nhiên tin như thế nào, tin đúng theo ý Chúa không là chuyện khác. Kinh thánh không nói ba ngôi, thì chúng ta đừng nói. Kinh thánh cũng không nói một ngôi! Kinh thánh chỉ nói Đức Chúa Cha – Chúa Jesus – Chúa Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời (Ê-lô-him) là số nhiều. Cãi nhau gì cho mệt (tôi tớ Chúa không nên cải nhau), chỉ là trẻ con, gây chia rẽ bè đảng vô ích…

  2. Chào bác Thắng
   Thánh Kinh không nói có Ba Ngôi nhưng Thánh Kinh nói Cha là Thiên Chúa, Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa và Đức Thánh Linh là Thiên Chúa. Vậy nếu một người không tin Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, không tin Đức Thánh Linh là Thiên Chúa thì có phải là phản Thánh Kinh không? Nếu phản Thánh Kinh thì có mất sự cứu rỗi không?

   1. Cám ơn Huy đã quan tâm vấn đề mà nhân loại cũng như con cái Chúa đã thắc mắc hàng thế kỷ.

    Kinh thánh nói ai tin Con đó không hề hư mất, và được sự sống đời đời. Không tin thì cơn thạnh nộ vẫn còn trên người đó”
    Trước hết phải thông hiểu tin là gì? Tin như thế nào? Kết quả đức tin phải dược kiểm nghiệm trong thực tế…
    Ngày nay niềm tin nó loạn như kinh tế thị trường (hãy xem bài Đức tin và sự mê tín).

    Tin là biết chắc Đấng mình tin và phải đáp ứng điều Đấng mình tin đòi hỏi. Nếu không sẽ là mê tín tôn giáo, mê tín Chúa chúng ta (tin Chúa con tin ba ngôi… con lấy được vợ con thôi nhà thờ… (Ai tin Ta mà không vâng giữ mọi điều răn Ta là kẻ nói dối… Hay tin dối, tin xạo, tin để được đi định cư, tin để được làm mục sư hành nghề tôn giáo…) thế giới đủ mọi kiểu lừa đão, giống như thị trường hỗn loạn.

    Khi nói tin Chúa Jesus đồng nghĩa tin Ngài Là Đức Chúa Trời, Ngài đến từ Trời… Đến ngày sau rốt ngài Ngài nhục thể làm người Emmanuen, rồi chịu chết làm giá cứu chuộc nhân loại… Nếu không tin những sự kiện này, thì cho dù anh là giáo Hoàng, hội trưởng Tin lành, tổng quản nhiệm, mục sư… cũng đều vô nghĩa. Ngày gặp Chúa Ngài bảo ta chẳng biết ngươi là ai? Vì họ chắc chắn không được tái sinh (Xem bài tái sinh)
    Còn tin Đức Chúa Trời mà không tin Thánh Linh cũng như vậy. Thánh Linh cũng đến từ Đức Chúa Trời đồng đẳng, đồng cứu chuộc, mà không tin Ngài thì đức tin đó không hợp pháp…

    Tôi xin nói một ví dụ đời nay: Bạn đến một gia đình người thân. Gia đình giời thiệu: đây là cha mẹ tôi. Bạn trả lời tôi không tin điều đó. Người bạn của bạn có còn đủ can dảm để tiếp chuyện nữa không ? hay nỗi thạnh nộ đuổi bản ra khỏi nhà… hay họ giới thiệu các con của họ. Bạn trả lời tôi không tin đây là con của bạn… tôi thấy chúng giống người hàng xóm.. bạn nghĩ sao?
    Chúng ta nói tin Đức Chúa trời mà không tin Chúa Jesus cũng giống người Do Thái tin Jê-hô-va Đức Chúa Trời mà đóng đinh Chúa Jesus. Hậu quả đã thấy.

    Mong Huy xét lại niềm tin, và đừng lấy một câu Kt hay một đoạn hoặc một sách để rồi rối trí, ăn bánh lao khổ…
    Mong nhận nhiều câu hỏi. Cám ơn Chúa chào bạn.

    Mục sư Nguyễn Duy Thắng.

   2. Kinh Thánh nói:
    Ai tin Con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin Con chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy. (Giăng 3:36)

    Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời; vì trong Ngài, anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. (Ê-phê-sô 4:30)

    Khi một người không tin Chúa Jesus, không tin Đức Thánh Linh có nghĩa là người đó đã phủ nhận Chúa jesus, phủ nhận Đức Thánh Linh. Tôi không tin người đó được cứu rỗi.

    Thân ái.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.