Kinh thánh đã nói gì về Đức Chúa Trời, về ba ngôi hay ba ngôi hiệp một? Tam vị nhất thể?

Đức Chúa Trời Ba Ngôi?

Đức Chúa Trời ba ngôi, ba ngôi hiệp một, tam vị nhất thể… đã tranh luận bất phân thắng bại ngay từ thời Công vụ sứ đồ. Có bao nhiêu hệ phái lệch lạc chống lại giáo lý ba ngôi, không ai thống kê hết được. Tại sao vấn đề tưởng như đơn giản lại trở nên phức tạp, nhiều người bối rối, theo tà lý mà chính mình không hay.

Read More