BÀI 1: Đức Chúa Trời

Bài này thuộc phần 1 của 28 trong loạt bài Nền tảng lẽ thật

Bài 1:

ĐỨC CHÚA TRỜI

Câu gốc: Giăng 17: 3

“Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ là Đấng Cha đã sai đến

I- ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ AI?

– Là Thượng đế tối cao, là Vua muôn vua, Chúa các chúa.

– Là Đấng dựng nên cả thế gian (trời, đất, sông, biển, …) và muôn vật trong đó (con người, thú vật, cây cỏ, …).

Công vụ 17:24

“ Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất ……”

Cô-lô-se 1:16

“Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả”

Esai 45: 12

“Ấy chính Ta đã làm ra đất,dựng nên loài người ở trên đất; chính Ta, tức là tay Ta đã giương ra các từng trời và truyền bảo các cơ binh nó”

II- LÀM SAO ĐỂ NHẬN BIẾT CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI?

1/ Qua vật thọ tạo:

Sự hiện hữu kỳ diệu của vũ trụ, loài người, muôn sinh vật, … chứng minh có Đức Chúa Trời.

Thi thiên 19:1
Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm”

Thi thiên 8:3
“Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt”

Thi thiên 139:14
“ Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm”

2/ Qua Chúa Jêsus:

Ngài từ trời xuống để giãi bày Đức Chúa Trời cho loài người.

Giăng 1:18
“Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng giãi bày Cha cho chúng ta biết”

Giăng 3:33
“ Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật”

3/ Qua Kinh thánh:

Đọc Kinh thánh là lời Đức Chúa Trời để hiểu biết có Đức Chúa Trời.

Giăng 5:39
“ Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Aáy là Kinh thánh làm chứng về Ta vậy”

4/ Qua Đức Thánh Linh:

I Cô-rinh-tô 2:11b
“…..nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời”

Giăng 15:26

“Khi nào Đấng Yên Uûi sẽ đến, là Đấng Ta sẽ bởi Cha sai đến, tức là Thần Lẽ Thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta”

5/ Qua các tôi tớ Chúa:

Như các sứ đồ, tiên tri, mục sư, giáo sư, nhà truyền giáo, cùng hết thảy các con cái Chúa đều làm chứng về Chúa.

Công vụ 1:8

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi,thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem ,cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất”

6/ Qua kinh nghiệm cá nhân:

Mỗi Cơ Đốc nhân đều có thể nhận biết được Đức Chúa Trời qua kinh nghiệm cá nhân như: sự bình an, yêu thương, tha thứ, nên thánh, chữa lành v.v…

Giê-rê-mi 29:13
“Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng”

Thi thiên 27:13
“Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi! ”

III-BỔN THỂ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI:

1/ Đức Chúa Trời là Đấng đầu tiên và cuối cùng:

Khải huyền 1:8
“Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ và CÒN ĐẾN, là Đấng Toàn năng phán rằng: Ta là An-pha (Đầu tiên) và Ô-mê-ga ( Cuối cùng)”.

Xuất 3:14
“ Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu…”

2/ Đức Chúa Trời là Đấng công bình:

Ngài là Quan án công bình, thưởng phạt nghiêm minh, gieo chi gặt nấy.

II Ti-mô-thê 4:8
“Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là Quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó..…”

II Cô-rinh-tô 5:10
“Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước toà án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tuỳ theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt”

Ga-la-ti 6:7
“ Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy”

3/ Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương:

Tình yêu của Đức Chúa Trời lớn lao đã bày tỏ cụ thể qua Chúa Jêsus chịu chết để chuộc tội cho nhân loại

Rô-ma 5:8
“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”

Giăng 3:16
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”

4/ Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết:

Bổn tính Ngài là thánh nên Ngài sẽ giúp con cái của Ngài cũng nên thánh giống Ngài.
Lê-vi-ký 19:2
“Hãy truyền cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy nên thánh vì Ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi vốn là thánh”
Giô-suê 3:5
“Giô-suê nói cùng dân sự rằng: Hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi”

5/ Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu, quyền năng:

Ngài là Đấng toàn năng, không có chi khó quá cho Ngài. Ai tin Chúa và kêu cầu hết lòng đều được Chúa giải cứu mọi nan đề: bệnh tật, nghèo đói, khổ đau, ma quỷ v.v….
Rô-ma 1:16
“ Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin….”
Luca 1:37
“Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được”
Sáng18:14
“Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng?”

IV- BA NGÔI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI:

Đức Chúa Trời có 3 ngôi (thân vị) hiệp một:

1/ Đức Chúa Cha( Ngôi 1):

Là Đấng lãnh đạo, lập kế hoạch, chương trình xuyên suốt từ sáng thế cho đến cõi đời đời cho vũ trụ cùng nhân loại.

2/ Đức Chúa Con ( Ngôi 2):

Là Chúa Jêsus, hay Đức Chúa Trời đã trở nên như con người, chịu chết để thực hiện chương trình cứu chuộc cho nhân loại.

3/ Đức Thánh Linh ( Ngôi 3):

Là Đấng ngự trong con cái Chúa để dẫn dắt, dạy dỗ, ban ơn, giúp đỡ, an ủi, thêm sức v.v…..

Kết luận:

Đức Chúa Trời là Đấng hòan tòan có thực – là Đấng Tạo hóa vĩ đại – là Vua muôn vua, Chúa các chúa – là Cha yêu thương, quyền năng, công bình, thánh khiết….của chúng ta.

Chúng ta hãy hết lòng, hết sức, hết trí mà kính mến và thờ phượng Ngài.

 

Bài trắc nghiệm: Đức Chúa Trời và Đáp án

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.