Các Biểu Hiện Vương Quốc Đức Chúa Trời

CHƯƠNG III: BIU HIN VƯƠNG QUC

Ý định đời khởi thủy và cũng là đời đời của Đức Chúa Trời là: cả vũ trụ là một Vương quốc Ngài. Nguyên nhân gần là A-đam phạm tội, nguyên nhân sâu xa có thể từ thuở xa xưa Lucifer hay thế giới tiền A-đam đã phản loạn với, Ngài đã cho một trận đại hộng thủy lần thứ nhất.

“Vả, trái đất không còn định hình và không có sự sống, sự tối tăm bao quanh vực nước sâu; Thần Đức Chúa trời vận hành trên mặt nước sâu ( “ Now the earth was formlees and emty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters”)  NIV.  (Sáng 1:2)

Giê-hô-va Đức Chúa Trời phải thay đổi kế hoạch nhiều lần nhiều cách; nhưng nguyên chỉ ban đầu của Chúa cũng sẽ phải thành toàn theo ý muốn trọn lành của Ngài. Có thể gọi là tiến trình Vương quốc hóa.

I. NƯỚC Y-SƠ-RA-EN

Sáng thế ký đoạn 12 như một tia sáng cho nhân loại; Ngài đã dự bị chương trình cứu chuộc qua một con người, để cứu rỗi toàn thể nhân loại.

“ Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ Ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm ni danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi,  rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc trong thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước”. (Sáng 12:1-3)

Qua 3 câu kinh thánh này chứa đựng chương trình tốt lành nhất mà Ngài sẽ thực hiện qua Áp-ra-ham và cho toàn thể tạo vật của Ngài.

II. HỘI THÁNH TÂN ƯỚC

Chúa Giê-xu đã sinh ra trong tuyển dân Y-sơ-ra-en và đã khai sinh Vương quốc thuộc linh hơn 2000 năm trước.

Vương quốc Hội Thánh là tổng bao hàm những ai tin Chúa Giê-xu, chịu báp-tem và được tái sinh , là con cái Ngài, là chi thể trong thân thể Ngài, đều  là thuộc viên của Vương quốc ngài.

Vương quốc Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói: ở đây hay: ở đó; vì này Vương quốc Đức Chúa Trời ở trong lòng các ngươi” ( Luca 17: 20-21).

Chúa Giê-xu đã bày tỏ chính Ngài là Vua từ trời, là Vương quốc từ trời cho 3 sứ đồ Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ trên núi hóa hình.

III  1000 NĂM BÌNH AN

Nếu Vương quốc Hội Thánh ẩn hiện trong lòng người tin,  thì Vương quốc 1000 năm bình an được hiển lộ trên hành tinh thân yêu này. Chúa Giê-xu là Hoàng đế ngự trên Ngai đầy oai phong vinh hiển; còn Cơ đốc nhân đắc thắng là những Tiểu vương sáng ngời vinh quang đồng trị với Ngài

      “ Phước thay và thánh thay  những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với ngài 1000 năm (Khải 20: 6)

IV. GIÊ-RU-SA-LEM MỚI

Giê-ru-sa-lem mới còn gọi là:  Vương quốc các tầng trời, Vương quốc Cha, Vương quốc Đức Chúa Trời, Vương quốc đời đời- Vương quốc trời mới – đất mới . Sau 1000 năm bình an, Chúa Giê-xu trao Nước lại cho Cha (Ê-lô-him)

Ngài giao nước Ngài cho Đức Chúa Trời là Cha lập vương quốc” ( ICor 15:24)

“ Vương quốc Ngài còn đến đời đời- Tồn tại vĩnh viễn

(Đa ni ên 4:3)

Đây cũng là Vương quốc cuối cùng, cũng là ý chỉ ban đầu của Đức Chúa trời trong việc sáng tạo vũ trụ và cứu chuộc A- đam và hậu tự người.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.