Bài 3: Nếp sống mới trong Chúa Jesus

Bài này thuộc phần 3 của 28 trong loạt bài Nền tảng lẽ thật

Câu gốc: II Côrinhtô 5:17

“ Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới”

Khi đã giải quyết xong quá khứ, chúng ta bắt đầu bước vào đời sống mới trong Chúa Jêsus. Chúng ta cần có một số sinh hoạt thuộc linh như sau:

I- CẦU NGUYỆN:

Cầu nguyện là tâm sự nỗi lòng mình cho Chúa nghe như người con thưa chuyện cùng người cha yêu thương của mình. Hãy dâng mọi lo lắng, buồn phiền, nan đề, tính toán của mình lên cho Chúa, Ngài sẽ trả lời cho chúng ta.

Philíp 4:6
“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời”

I Phierơ 5:7
“Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em”

II- ĐỌC KINH THÁNH:

Kinh thánh là LỜI Đức Chúa Trời. Chúng ta cần thiết phải đọc LỜI Chúa để hiểu biết ý muốn của Ngài, làm theo điều Ngài dạy để đời sống chúng ta được đổi mới, khôn ngoan, may mắn, được phước.

Giôsuê 1:8
“Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước”

Nên có kế hoạch đọc Kinh thánh mỗi ngày, thường vào buổi sáng hoặc buổi tối. Nếu có thể được, nên học Kinh thánh chung trong 1 nhóm sẽ có hiệu quả hơn.

Nên đọc theo thứ tự lần lượt từng đoạn, từng sách; đừng chỉ đọc những câu nào mình thích vì đọc kiểu đó giống như “ người mù rờ voi”

III- NHÓM HỌP:

Chúa ví Hội thánh như là thân thể, mỗi cá nhân là một chi thể. Nếu một chi thể nào lìa khỏi thân , chắc chắn sẽ bị huỷ hoại. Cũng một lẽ ấy, nếu chúng ta không đi nhóm lại , sẽ bị yếu đuối, mất đức tin, sa bại.

Hêbơrơ 10:25
“Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy”

I Côrinhtô 12:21-22
“Mắt không được nói với bàn tay rằng: ta chẳng cần đến mầy; đầu cũng chẳng được nói với chân rằng: ta chẳng cần đến bay.Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng”

Chúng ta nên đi nhóm trung tín đều đặn để mình được gây dựng và chính mình cũng gây dựng cho người khác nữa.

IV- NGỢI KHEN CHÚA:

Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta thoát khỏi sự chết để được sự sống đời. Một linh hồn quý hơn cả thế gian. Đức Chúa Trời quyền năng, vinh hiển lớn lao, đầy dẫy nhân từ, tha thứ tội, yêu thương, gìn giữ, hay làm ơn, giàu lòng thương xót v.v….

Vậy nên, chúng ta hãy hết lòng dâng môi miệng ca hát ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa không thôi.

Côlôse 3:16b
“……Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát ngợi khen Đức Chúa Trời”

Thi thiên 146:2
“Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy”

V- DÂNG HIẾN 1/10:

Dâng hiến 1/10 là để:

1/Thể hiện tấm lòng biết ơn Chúa:

Mọi sự ( tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, sức khoẻ, mạng sống v.v…..) của chúng ta có được đều do Ngài ban cho và thuộc về Ngài .Nếu Ngài không không thương xót, chúng ta có nỗ lực làm cũng chẳng được gì. Vậy, hãy dâng hiến để thể hiện lòng biết ơn Chúa.

I Sử ký 29: 14: Vua Đa-vít đã ý thức được điều đó
“ Nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa”

2/ Vâng giữ luật pháp của Chúa: ai yêu Chúa cũng phải làm theo mạng lệnh Ngài.

Malachi 3: 10a
“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Ta….”

3/ Được Chúa ban thịnh vượng:

Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài hứa mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho chúng ta đến nỗi không có chỗ chứa.

Malachi 3:10b
“…..Và từ nay các ngươi khá làm điều nầy để thử Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không có chỗ chứa chăng?”

Kết luận:

Nếu một người mới tin Chúa trung tín giữ các sinh hoạt thuộc linh: cầu nguyện, đọc Kinh thánh, nhóm họp, ngợi khen, dâng hiến ; chắc chắn đời sống sẽ tăng trưởng và phước hạnh sung mãn. A-men!

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.