BÀI 5: KINH THÁNH

 

Câu gốc: II Timôthê 3:16

“Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy cho người trong sự công bình”

I- KINH THÁNH LÀ GÌ?

Kinh thánh là lời bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích trong sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình (II Timôthê 3:16).

 

II Phierơ 1:21
“Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời”

II- CHỨNG MINH KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI:

1/ Sự ra đời của Kinh thánh là điều kỳ diệu:

Không có một tác phẩm nào được viết trong bối cảnh lịch sử vô cùng đặc biệt như Kinh thánh:

Các trước giả: khoảng 30-40 người, đủ mọi thành phần xã hội : đánh cá, chăn chiên, vua, bác sĩ….

Thời gian viết: rất dài lâu đặc biệt , khoảng 1.600 năm mới hoàn thành xong toàn bộ Kinh thánh tân, cựu ước.

– Nơi viết: nhiều nơi chốn khác nhau.

– Nội dung: nhất quán nhau, cùng một ý tưởng, không mâu thuẫn ,dù là một chi tiết nhỏ.

2/ Sự tồn tại của Kinh thánh là điều kỳ diệu:

– Sự thịnh hành của Kinh thánh : hơn 4000 năm và vẫn còn tiếp tục tồn tại mãi mãi.

– Giá trị của Kinh thánh: bất biến qua mọi thời đại, không lỗi thời.

– Sự lưu hành của Kinh thánh: rộng rãi khắp thế giới, được dịch ra mọi thứ tiếng.

3/ Các lời tiên tri trong Kinh thánh đều được ứng nghiệm:

– Sự giáng sinh, sự chết, sự phục sinh của Chúa đều đã ứng nghiệm.

– Sự tan lạc và lập quốc của nước Do Thái đã xảy ra ( bị phu tù Babylôn năm 586 TC, lập quốc năm 1947 SC).

– Sự phá huỷ thành thánh Giê-ru-sa-lem: bị đế quốc La-mã đốt cháy năm 70 SC
Và còn vô số các sự kiện lịch sử đã ứng nghiệm chính xác theo lời Kinh thánh.

4/ Lời Kinh thánh có năng quyền:

Không có một quyển sách nào lại có quyền năng ảnh hưởng lớn lao trên con người như Kinh thánh. Bất cứ ai, nếu đọc Kinh thánh với thái độ tôn kính, tin cậy và làm theo đều có kinh nghiệm được biến đổi diệu kỳ cho cuộc đời mình.

Hêbơrơ 4:12
“ Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt tuỷ, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng”

III- NỘI DUNG KINH THÁNH:

1/ Trọng tâm Kinh thánh:

Nói về:

– Tội lỗi của loài người.

– Chương trình cứu chuộc loài người qua Chúa Jêsus.

2/ Bố cục Kinh thánh: gồm 66 sách

Cựu ước ( có 39 sách ) : là giao ước cũ của Đức Chúa Trời thiết lập với dân Y-sơ-ra-ên, còn gọi là giao ước luật pháp.

Tân ước ( có 27 sách ) : là giao ước mới của Đức Chúa Trời thiết lập với – cả nhân loại, còn gọi là giao ước ân điển – qua sự chết của Chúa Jêsus, mọi người đều được cứu.

IV- ÍCH LỢI CỦA ĐỌC KINH THÁNH VÀ LÀM THEO LỜI CHÚA:

1/ Được may mắn và được phước:

Giô-suê 1:8
“Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trên con đường mình và mới được phước”

2/ Được dạy dỗ, bẻ trách, sự trị để được nên thánh:

Giăng 17:17
“ Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật”

 

Thi thiên 119: 11
“ Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa”

3/ Được an ủi, bình an trong hoạn nạn:

Thi thiên 119: 50
“Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn”

 

Châm ngôn 3: 1-2
“Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy Ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh Ta; vì nó sẽ thêm cho cho lâu ngày số năm mạng sống, và sự bình an.”

4/ Chiến thắng Satan, ma quỷ:

Chúa chiến thắng sự cám dỗ Satan bằng lời của Chúa.

Êphêsô 6: 17
“Cũng hãy ……cầm gươm của Đức Thánh Linh là LỜI Đức Chúa Trời”

V – LÀM THẾ NÀO ĐỂ VÂNG THEO LỜI CHÚA:

1/ Phải có lòng yêu Chúa:

Giăng 14:15
“Nếu các ngươi yêu mến Ta thì giữ gìn các các điều răn Ta”

2/ Phải có đức tin đơn sơ, không lý luận theo ý riêng:

Mác 9:23
“ Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả”

 

Giăng 6: 60
“ Có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng: lời nầy thật khó; ai nghe được”

3/ Phải khiêm nhường; nhận biết mình tội lỗi và gớm ghiếc nó; muốn làm điều lành nhưng làm không được:

Rô-ma 7: 18 –19
“Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn”

 

Rô-ma 7: 24
“ Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?”

4/ Phải ăn năn cụ thể điều tội lỗi; nhờ cậy Chúa:

Philíp 4:13
“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”

 

Rô-ma 7:25
“Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta”

 

Giăng 15:5
“ Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sanh ra lắm trái; vì ngoài Ta , các ngươi chẳng làm chi được”

Kết luận:

Kinh thánh quả thật là Lời Đưc Chúa Trời hằng sống, có năng quyền biến đổi cuộc đời của chúng ta.

Hãy tin cậy nơi Kinh thánh, nghe và làm theo, chắc chắn chúng ta sẽ được nhiều may mắn và được phước.

 

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.