BÀI 10: ĐỨC TIN

Bài này thuộc phần 10 của 28 trong loạt bài Nền tảng lẽ thật

 

Bài 10:

ĐỨC TIN

 Câu gốc:

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là thực thể hoá những điều mình chẳng xem thấy” – Hêbơrơ 11:1

 I- ĐỊNH NGHĨA ĐỨC TIN:

Đức tin là biết chắc vững vàng những điều mình đang trông mong sẽ biến thành hiện thực, dù hiện tại mình chưa thấy được.

 II- ĐẶC TÍNH CỦA ĐỨC TIN:

1/ Đức tin luôn ở thì hiện tại:  “mình đang trông mong”(Hê-bơ-rơ 11:1)

Đức tin phải được thực hiện ngay hiện tại và tiếp diễn bền đổ trong tương lai. Nếu không có đức tin ngay hiện tại thì không thể nhận điều gì trong tương lai.

2/ Đức tin có tính cách vững chắc, không nghi ngờ:

Giacơ 1:6-7

“ Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa”.

3/ Đức tin sẽ được thực thể hoá (biến thành hiện thực):

Mathiơ 7:7 , 11

“ Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa ,sẽ mở cho”.

Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?”

4/ Đức tin không phải bởi mắt thấy:

Đức tin không dựa vào hoàn cảnh mắt thấy hoặc cảm xúc nhất thời. Đức tin phải dựa trên nền tảng là lời Chúa.

II Côrinhtô 5:7

“ Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi mắt thấy”

Hêb 11:1

“Đức tin……là thực thể hoá những điều mình chẳng xem thấy”

5/ Đức tin cần phải có việc làm, vâng lời:

Nếu đức tin không có việc làm thì là đức tin chết, vô ích, là kẻ nói dối.

Muốn nhận lãnh điều mình đang trông mong thì ngay bây giờ phải có những việc làm cụ thể để bày tỏ đức tin.

  • Nô-ê: nghe lời Chúa, bền đỗ đóng chiếc tàu và cuối cùng chỉ có gia đình ông được cứu trong cơn hồng thuỷ huỷ diệt thế gian.
  • Áp-ra-ham: nghe lời Chúa gọi, rời khỏi quê hương, bà con để nhận được xứ Ca-na-an đượm sữa và mật.
  • Phierơ, Phaolô v.v..: nghe lời Chúa kêu gọi, từ bỏ nghề nghiệp, danh vọng để làm môn đồ của Chúa, họ đã nhận rất nhiều quyền phép , dấu kỳ, mão triều thiên.

Giacơ 2:26

“ Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm thì cũng chết như vậy”

Giacơ 2: 19-20

“ Ngươi tin chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng , hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng?

I Giăng 2:4

“ Kẻ nào nói tin Ngài mà không giữ các điều răn của Ngài là kẻ nói dối”

 

III- CÁC MỨC ĐỘ ĐỨC TIN TRONG CHÚA JÊSUS:

1/ Đức tin để được cứu rỗi:

Để được cứu rỗi, cần phải có đức tin:

a/ Tin mình là một tội nhân xấu xa, bất lực không tự cứu được; ăn năn, xưng tội ra với Chúa.

b/Tin Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời mang thân xác con người; Đấng duy nhất đã đổ huyết ra để cứu chuộc tội lỗi cho mình.

2/ Đức tin đắc thắng nghịch cảnh:  hoạn nạn, nghèo đói, khó khăn, bệnh tật, ma quỷ v.v…….

Để có được đức tin nầy chúng ta cần :

   a/ Nắm chắc lời hứa của Chúa: không rúng động, không nghi ngờ.

Chúa đã  phán hứa với chúng ta:

Giêrêmi 33:3

“Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết”

Mác 11:24

“…..mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin ĐÃ được, tất điều đó SẼ  ban cho ngươi”

Mác 16: 17

“ vậy, những kẻ TIN sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh Ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành”

 b/ Chúa đưa vào những môi trường thử thách : cảm thấy mình yếu đuối, bất lực ; sau đó, chỉ biết nương cậy nơi Chúa và kinh nghiệm được sự giải cứu từ Ngài.

Các sứ đồ của Chúa Jêsus đã có kinh nghiệm đức tin qua cơn bão biển ( Mathiơ 8: 23-27) cũng như kinh nghiệm của Phierơ đi bộ trên mặt biển ( Mathiơ 14: 22-33).

3/ Đức tin  chịu đựng bắt bớ, đầu phục Chúa để làm môn đồ Chúa, hầu việc Chúa:

Đức tin nầy đòi hỏi chúng ta cao hơn:

           a/ – Đầy dẫy Thánh Linh , mặc lấy quyền phép từ trên cao:

Luca 10:19

Nầy, Ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ thù nghịch dưới chân, không gì làm hại cá ngươi được”

Công vụ 1:8

“ Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất”

           b/ Từ bỏ mọi sự, ngay cả mạng sống của mình:

Mathiơ 10: 37-39

“ Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn Ta thì không không đáng cho Ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ Ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được”.

Philíp 3: 7- 8

Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như là rơm rác, hầu cho được Đấng Christ”

KẾT LUẬN:

Phao-lô đã cho chúng ta lời kết trong bài học nầy:

“ Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ TIN….”   (Rôma 1:16)

“Ay là vì Tin lành đó………mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã TIN Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó”.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.