BÀI 9: GIAO ƯỚC HUYẾT

Bài này thuộc phần 9 của 28 trong loạt bài Nền tảng lẽ thật

Bài 9:

GIAO ƯỚC HUYẾT

 

 Câu gốc: Mathiơ 26 : 28

 

“Vì nầy là HUYẾT Ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.

I- Ý NGHĨA CỦA HUYẾT TRONG LUẬT PHÁP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI:

 

1/ Huyết là sanh mạng của mọi loài xác thịt:

Lê-vi-ký 17:11, 14

“ Vì sanh mạng ( hồn) của xác thịt ở trong huyết………..

Vì sanh mạng của mọi xác thịt, ấy là huyết nó; trong huyết nó có sanh mạng…… ai ăn sẽ bị truất diệt”

Sáng 9:4

“ Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu”

2/ Huyết là giao ước của sự tha tội:

Hêbơrơ 9: 20-22

“ Nầy là HUYẾT  của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã dạy lập với các ngươi. Đoạn, người cũng lấy HUYẾT ấy rảy Đền tạm và mọi đồ thờ. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ HUYẾT mà được sạch; không đổ huyết thì không có sự tha thứ”

3/  Huyết là của lễ chuộc tội:

Lê-vi-ký 17:11

“…. Ta đã cho các ngươi HUYẾT rưới trên bàn thờ đặng làm của lễ chuộc tội cho tâm  hồn (soul) mình; vì nhờ sanh mạng mà HUYẾT  mới chuộc tội được

Theo luật pháp của Đức Chúa Trời, của lễ chuộc tội phải có HUYẾT, vì không có HUYẾT thì không được tha thứ. Do đó, không thể dâng của lễ chuộc tội bằng hoa quả, ngũ cốc được, vì không có HUYẾT.

II- SO SÁNH HUYẾT CHÚA JÊSUS VỚI HUYẾT CỦA CÁC LOÀI KHÁC:

HUYẾT Chúa Jêsus thật vô cùng quý báu và có năng quyền tuyệt đối để xoá sạch tội lỗi tận gốc cho tội nhân.

1/ Huyết Chúa so với huyết loài người:

     a/ Huyết Chúa Jêsus là huyết vô tội:

Chúa Jêsus được sinh ra bởi Đức Thánh Linh nên huyết Chúa Jêsus không ảnh hưởng tính di truyền tội lỗi từ huyết Ađam hay từ huyết Mari hoặc huyết Giô-sép. Huyết Chúa Jêsus cũng chính là huyết Đức Chúa Trời, huyết vô tội , huyết thánh,huyết quý báu.

        b/ Huyết Chúa Jêsus là huyết sự sống:

Huyết loài người không thể duy trì sự sống lâu dài, nhưng huyết Chúa Jêsus mang đến sự sống đời đời.

Luật pháp Chúa cấm ăn huyết của mọi loài xác thịt, nhưng Chúa muốn chúng ta uống huyết của Ngài để được sự sống đời đời.

Giăng 6:54

“Ai ăn thịt và uống HUYẾT Ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, Ta sẽ khiến người đó sống lại”

c/ Huyết Chúa Jêsus là huyết tha tội:

Huyết của A-bên là huyết kêu oan, huyết oán hận, huyết định tội, huyết đòi báo thù mạng sống – nhưng huyết Chúa Jêsus là huyết tha thứ , huyết chuộc tội , huyết đem đến sự giảng hoà giữa loài người với Đức Chúa Trời.

Luật pháp Chúa cấm làm đổ huyết ai, vì sẽ bị định tội, bị chết.

Sáng 9:6

“Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại”

Nhưng Chúa vui lòng đổ huyết Ngài ra để chuộc tội, tha thứ tội cho mọi người.

Mathiơ 26: 28

“ Nầy là HUYẾT Ta, huyết của sự giao ước  đã đổ ra cho nhiều người được tha tội”

2/ Huyết Chúa so với huyết các con sinh tế:

      a/ Huyết Chúa Jêsus xoá sạch tội lỗi tận gốc:

Huyết của các con sinh tế chỉ có giá trị tạm che lấp tội lỗi , nhưng huyết Chúa Jêsus mới có thể xoá sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta.

Hêbơrơ 10:4

“ Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được”

I Giăng 1:7

“….huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta”.

 b/ Huyết Chúa Jêsus đổ ra một lần đủ cả:

Hêbơrơ 9:12

“ Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của  bò đực, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời”

Huyết con sinh tế chỉ có giá trị chuộc 1 lần tội lỗi thôi. Vì vậy, phải dùng nhiều con sinh tế để làm của lễ chuộc tội nhiều lần cho một người.

c/ Huyết Chúa Jêsuscó giá trị chuộc tội đời đời, chonhiều người:

Hêbơrơ 9:12b

“……nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời.”

Hêbơrơ 9:28

“Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người…”

     d/ Huyết Chúa Jêsus cho phép chúng ta được dạn dĩ đếngần Đức Chúa Trời:

Hêbơrơ 10:19

“ Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh ( Đức Chúa Trời)….”

Huyết các con sinh tế không thể giúp cho chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời, chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được phép đến gần Chúa Trời mà thôi.

III- NĂNG QUYỀN TRONG HUYẾT CHÚA JÊSUS:

Huyết Chúa thật mầu nhiệm, có năng quyền giúp chúng ta:

1/ Được cứu chuộc, được làm thầy tế lễ:

Ephêsô 1:7

“ Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài”

Khải huyền 1:6

“Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên Nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời……”

2/ Được xưng công bình:

Rô-ma 3:24-25

“ Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy….”

3/ Được phục hoà với Đức Chúa Trời:

Côlôse 1:20

“ Và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hoà thuận, khiến muôn vật dưới đất đều nhờ Ngài mà hoà thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời”

4/ Được đắc thắng Satan, ma quỷ:

Khải huyền 12:11

“ Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình……”

Côlôse 2:15

Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị, dùng thập tự giá ( huyết Chúa đổ ra) chiến thắng chúng nó( ma quỷ), và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ”

 KẾT LUẬN:

Chương trình cứu chuộc của Chúa Jêsus được thực hiện hoàn tất nhờ HUYẾT Chúa Jêsus đã đổ ra trên thập tự giá. Trong HUYẾT Chúa , chúng ta được sự tha thứ tội, được cứu rỗi, được hoà thuận với Đức Chúa Trời, được đắc thắng tội lỗi và ma quỷ, v.v…

Chúng ta hãy luôn biết ơn Chúa, tiếp tục nhờ cậy huyết của Chúa bao phủ luôn trong mỗi ngày để có một đời sống nên thánh, đắc thắng, phước hạnh và sung mãn trong Cứu Chúa Jêsus Christ.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.