BÀI 8: CHƯƠNG TRÌNH CỨU CHUỘC TRONG CHÚA GIÊ-XU

Bài này thuộc phần 8 của 28 trong loạt bài Nền tảng lẽ thật

Bài 8:

CHƯƠNG TRÌNH CỨU CHUỘCTRONG CHÚA JÊSUS

Câu gốc:  Giăng 3:16 

“ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời”.

I- TẠI SAO MỌI NGƯỜI CẦN PHẢI ĐƯỢC CỨU CHUỘC?

1/ Vì mọi người đều đã phạm tội, bị đoán phạt hư mất ( chết ) đời đời:

Rô-ma 5:19

“ Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người là như vậy, vì mọi người đều phạm tội”

Giăng 8:24

“ Nên Ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin Ta là Đấng đó ( Đấng Cứu Chuộc), thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi”

2/ Loài người không thể tư cứu hoặc nhờ  đấng nào khác để cứu mình được:

Ephêsô 2:8-9

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của đức Chúa Trời . Ay chẳng phải việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình”

Công vụ 4:12

Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu”

 

II- LÝ DO CHÚA JÊSUS ĐẾN THẾ GIAN:

1/ Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời:

Giăng 3:16

“ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”.

Rô-ma 5:8

“ Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội , thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”

2/ Theo kế hoạch định trước của Đức Chúa Trời:

Esai 7:14

“….Nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên”

Michê 5:1

“ Hỡi Bết-lê-hem Ep-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng”

Mathiơ 1:21

“ Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là JÊSUS, vì chính Con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội”

3/ Để chịu chết chuộc tội cho nhân loại:

Esai 53: 5

“ Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bệnh”

Luca 18:32-33

“ Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại; họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài, sau khi đánh đòn rồi thì giết Ngài đi; đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại”

I Giăng 2:2

“ Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa”

 

III- CÁC HÌNH BÓNG NÓI VỀ CHÚA JÊSUS LÀ ĐẤNG CỨU CHUỘC:

1/ Con chiên bị giết ở vườn Ê-đen để lấy da kết thành áo mặc cho Ađam – Eva:

Sáng 3:21

“ Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho”

2/ Dòng dõi người nư (Chúa Jêsus) sẽ đạp trên đầu con rắn ( Satan):

Sáng 3: 15

“Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ nhịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người”.

3/ Con chiên bị giết trong ngày Vượt qua:

Xuất 12: 21-22

“…..Hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi, và giết nó làm lễ Vượt qua.Rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cây cột cửa, đoạn, trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai”.

4/ Con rắn đồng treo nơi đồng vắng:  ai nhìn vào con rắn đóthì được sống.

Dân số ký 21:8

“Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào.Nếu ai bị rắn cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống”.

 

IV- CHÚA JÊSUS THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI BẰNG CÁCH NÀO?

1/  Chúa Jêsus giáng sinh:

Ngài xuống thế gian mang xác thịt như loài người   , qua trinh nữ Ma-ri chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Ngài sống giữa loài người như một người bình thường, trong một gia đình thợ mộc Giôsép.

2/ Chúa Jêsus đi rao giảng Phúc âm:

Đến năm 30 tuổi, Ngài chịu Giăng Báp-tít làm phép Báp-têm; Ngài kiêng ăn 40 ngày đêm, chịu ma quỷ cám dỗ và được đắc thắng; Ngài đi khắp nơi giảng đạo về sự ăn năn để được cứu rỗi.

3/ Chúa Jêsus làm nhiều dấu kỳ, phép la:

Lời giảng của Ngài có sự sự sống và năng quyền, khác với các thầy thông giáo và Pha-ri-si. Ngài làm nhiều dấu kỳ, phép lạ như: đuổi quỷ, chữa bệnh, gọi người chết sống dậy v.v…. để chứng tỏ Ngài là Đấng Cứu chuộc ( Mê-si).

4/ Chúa Jêsus chịu đóng đinh trên thập tự giá:

Ngài bị các thầy tế lễ , thầy thông giáo và người Pha-ri-si thù ghét. Họ tìm cách mua chuộc sứ đồ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt để bắt Ngài, nộp cho chính quyền La-mã buộc họ phải giết Chúa. Sau khi bị sỉ nhục, đánh đập tàn nhẫn, Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá; huyết Ngài đã đổ ra để đền tội cho nhân loại, đúng theo kế hoạch của Đức Chúa Trời.

5/ Chúa Jêsus sống lại( phục sinh) và về Trời ( thăng thiên):

Sau 3 ngày, Ngài đắc thắng sự chết ( Satan), Ngài sống lại; Ngài hiện ra cho các môn đồ và nhiều người xem thấy; Ngài hà hơi trên môn đồ để nhận lãnh Đức Thánh Linh ( Giăng 20: 22).

Ngài còn ở với môn đồ 40 ngày để dặn dò, khuyên bảo, khích lệ, trao uy quyền và truyền đại mạng lệnh :

Mác : 16-17

“ Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ chịu đoán phạt”.     

Sau cùng, Ngài ban phước cho các môn đồ rồi Ngài được cất lên giữa đám mây với sự chứng kiến của họ .

7/ Chúa Jêsus tái lâm:

Ngài hứa sẽ trở lại thế gian một lần nữa trong đại quyền, đại vinh để phán xét thế gian.

Luca 21: 27

“ Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền, đại vinh mà ngự đến trên đám mây”

Giăng 3: 36

Ai tin Con thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó”

 

V- ĐIỀU KIỆN GÌ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỖI ( TÁI SINH):

Chúa Jêsus đã thực hiện xong chương trình cứu rỗi hơn 2000 năm ; cánh cửa Nước Trời đã sẵn sàng mở rộng , với điều kiện  chúng ta phải :

1/ Nhận biết mình là một tội nhân:

Chúng ta phải nhận thức sâu xa bản chất loài người từ tổ phụ A-đam đã phạm tội , nên mọi người khi hoài thai trong bụng mẹ đã là một tội nhân .

2/ An năn tội với Chúa:

Hãy dạn dĩ xưng mọi tội với Chúa, Ngài là Cha nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót sẽ tha thứ hết mọi tội của chúng ta; dầu tội như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên.

3/ Tin nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa của mình:

–        Tin Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời đã đến thế gian mang hình con người.

–        Tin Chúa Jêsus đã chịu chết, đổ huyết ra để đền tội cho chính mình.

–        Tin Chúa là Cứu Chúa duy nhất, không có đấng nào khác

 

  • Kết luận:

Sự cứu rỗi của Chúa Jêsus là món quà vĩ đại, vô giá của Đức Chúa Trời ban cho loài người không điều kiện.

Hãy có lòng mềm mại, sốt sắng ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời mình. Ngài sẵn sàng tha thứ dồi dào và ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng chứng nhận chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, để được sống trong mái ấm tình thương của đại gia đình Đấng Christ.

Cũng hãy biết ơn Chúa ,rao truyền sự cứu rỗi cho nhiều người cùng đến với Chúa.

 

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.