BÀI 11: UY QUYỀN TRONG DANH CHÚA GIÊ-XU

Bài này thuộc phần 11 của 28 trong loạt bài Nền tảng lẽ thật

Bài 11:

UY QUYỀN TRONG DANH CHÚA GIÊ-XU

 Câu gốc:  Philíp 2 : 9 – 11

         “ Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài Danh trên hết mọi Danh, hầu cho nghe đến Danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”

Chúa Giê-xu đã hoàn tất chương trình cứu rỗi trọn vẹn cho chúng ta, đã lập nên một giao ước mới trong ân điển của Ngài. Trong giao ước mới đó, chúng ta – kẻ tin đến Danh Chúa Giê-xu – được nhận lãnh nhiều uy quyền mà người thế gian không thể có được.

I- CÁC UY QUYỀN CỦA CƠ ĐỐC NHÂN TRONG DANH CHÚA GIÊ-XU:

1/ Được làm CON Đức Chúa Trời:

Giăng 1:12:

“ Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép  trở nên CON CÁI Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài”

2/ Được đắc thắng sự chết, được hưởng sự SỐNG đời đời:

Giăng 5 : 24

“Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà TIN  Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời ,và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống đời đời.”

Giăng 3: 36

   “ Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó”

3/ Được làm THẦY TẾ LỄ cho Đức Chúa Trời:

Thầy Tế lễ là người đại diện, là sứ giả của Đức Chúa Trời tại thế gian nầy. Thầy Tế lễ làm theo mạng lệnh của Chúa và được mặc lấy mọi quyền bính của Đức Chúa Trời ban để thi hành ý muốn của Chúa trên mặt đất nầy.

Khải 1: 6

“Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên Nước Ngài, nên thầy Tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.”

I Phierơ 2:9

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà Vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng láng của Ngài”

4/ Được mọi UY QUYỀN của Chúa ban cho:

      a/ Uy quyền cộtmở : chúng ta có uy quyền cột trói, vô hiệu hoá quyền lực Satan và mở mắt cho kẻ tối tăm, đem họ đến ánh sáng cứu rỗi của Chúa.

Mathiơ 18:18

        “ Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì các ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời”

      b/ Uy quyền trừ ma, đuổi quỷ : ma quỷ ví như  “bọn cướp”, còn chúng ta như “công an”; ma quỷ sợ chúng ta, chúng ta không phải ma quỷ.

Luca 10:19

“Nầy, Ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ thù nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được”

Mác 16: 17a

“Vậy những kẻ TIN  sẽ được các dấu lạ nầy: lấy Danh Ta mà trừ quỷ…..”

    c/ Uy quyền chữa lành từ thuộc linh đến thuộc thể:

Thuộc linh: chúng ta đem Lời Chúa đến chữa lành những người mệt mỏi, chán nản, đau khổ, tuyệt vọng

I Phierơ 5:7

“ Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.”

Thi Thiên 119: 50

    “ Lời Chúa làm cho tôi được sống lại. Ay là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn”

Thuộc thể: chúng ta cũng có quyền bính trong DANH CHÚA GIÊ-XU để chữa lành mọi bệnh tật.

Mathiơ 10:1

“ Đức Chúa Giê-xu gọi 12 môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bệnh”

Công vụ 3: 6-8

  “ Nhưng Phierơ nói với người rằng: ta chẳng có bạc vàng chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân Danh  Đức Chúa Giê-xu Christ ờ Na-xa-rét, hãy bước đi! Phierơ nắm lấy tay hữu người  đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững; người bèn nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời”

5/ Đồng CAI TRỊ, KẾ TỰ với Chúa Giê-xu ( tín đồ đắc thắng):

Khải 3:21

  “ Kẻ nào thắng,Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài”

Rôma 8:17

   “ Lại chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn là chúng ta đồng chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài”

 

II – ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC UY QUYỀN:

1/ Phải hiểu biết các uy quyền Chúa đã ban và lấy đức tin nhận lãnh:

Giăng 14: 12

“Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, kẻ nào TIN Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa….”

Mác 9:23

    “…….. kẻ nào TIN thì mọi việc đều được cả”.

2/ Phải có đời sống cầu nguyện ( kiêng ăn), gần gủi Chúa:

Mathiơ 7:7-8

“Hãy xin sẽ được; hãy tìm sẽ gặp;hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai gõ cửa thì được mở

Giăng 15: 7

“ Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.”

3/ Phải được đầy dẫy Thánh Linh:

Công vụ 1:8

“ Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta….”

Các môn đồ trong ngày Ngũ tuần được đầy dẫy Thánh Linh , họ làm được nhiều dấu kỳ, phép lạ diệu kỳ.

Công vụ 5: 12-16

“Bấy giờ, có nhiều, phép lạ, dấu kỳ được làm ra trong các dân bởi tay các sứ đồ……………..Số những người tin càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phierơ đi ngang qua, bóng của người  ít nữa cũng che được  vài người. Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo đến thành Giê-rusalem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma quấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành

4/ Phải có đời sống đầu phục Chúa, hầu việc Chúa

Tất cả các tôi tớ Chúa trải qua các thời đại – hễ ai hết lòng đầu phục Chúa, muốn sống cho Chúa và hầu việc Ngài đều được Chúa ban quyền phép để đại diện  Chúa chiến thắng tội lỗi, ma quỷ, bệnh tật, mọi nan đề.

Chúng ta học gương của các thánh đồ trong thời đại Chúa Giê-xu : Phierơ, Phaolô, Sila…. Tống Thượng Tiết, Benny Hinn,  Hagin,  Yonggi Cho, Rick Warren v.v……Thậm chí, trong thời đại cực rốt nầy, dù tội lỗi có gia tăng nhưng ân điển, quyền năng của Chúa càng gia tăng hơn nữa cho các tôi tớ Chúa. Ngợi khen Chúa! Ha-lê-lu-gia!

Kết luận:

Cảm tạ Chúa, vì chúng ta đang được sống trong thời kỳ ân điển dồi dào của Chúa Giê-xu. Bởi sự chết của Ngài, huyết Chúa Giê-xu đổ ra đã gánh tất cả mọi sự rủa sả của chúng ta rồi. Ngày nay, địa vị của Cơ đốc nhân rất lớn : là con thánh của Đức Chúa Trời, là thầy Tế lễ thượng phẩm tối cao ,là sứ giả cho Chúa trên mặt đất nầy để giải cứu con người thoát khỏi Satan, sự chết,tội lỗi, tối tăm, bệnh tật, đau khổ v.v…..Chúng ta hãy biết vận dụng các uy quyền đó để có một đời sống đắc thắng. Amen!

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.