Babilon Là Gì? Ở Đâu Không Phải Là Babilon?

Trong giới tin lành không ai không hiểu Babilon là đế quốc phương nam đã thôn tính nước Giu-Đa, hay Babilon lớn mẹ đại dâm phụ là Giáo Hoàng Công Giáo La-mã; và một câu kinh thánh nằm lòng “ Hởi dân ta, hãy ra khỏi babilon” kh 18:4b.

Có lần tôi hỏi một người đã làm đình làm đám hội thánh Tin lành miền nam và 2F “ Anh bảo hảy ra khỏi Babilon” nhưng đâu là không phải Babilon xin anh cho tôi biết để tôi đến và đâu là babilon để tôi suy nghĩ ? Anh ta không trả lời được, anh trích kinh thánh và nói cho thỏa môi miệng mình; không khéo mình nói càng nói bướng, nói vô trách nhiệm như Chí Phèo ăn vạ đó!

Babilon là gì? Babilon trong khải huyền là gì? Chúng ta thử suy gẫm.

1. Babilon: lộn lộn, pha trộn là đế quốc phía nam Giu-Đa, đã bắt dân Giu-đa làm phu tù 70 năm

2. Babilon trong khải huyền đoạn 17:5 Hầu hết các học giả kinh thánh từ Công giáo cho đến tin lành đều amen cao đại dâm phụ đây ám chỉ Giáo Hoàng La-mã.

“Trên trán nó có ghi một tên là sự mầu nhiệm: Babilon lớn, mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian”.

3. Babilon trong khải huyền đoạn 18:10-15-21 nói về thế gian , các thành phố buôn bán, kinh doanh giàu sang ăn chơi trụy lạc

4. Khải Huyền 18:4, “Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babilon” nói về con dân Chúa đang sinh hoạt trong các hệ phái cơ đốc (Sạt-đê). Babilon ở đây mang tính thuộc linh.

Vậy, ở đâu không phải là Babilon, hay tất cả đều babilon, tất cả đều cá mè một lứa?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải trở lại Công vụ sứ đồ, chỉ có kinh thánh mới giải quyết rốt ráo vấn đề: chỉ có hội thánh nào đi theo khuôn mẫu hội thánh Công vụ sứ đồ mới là hội thánh thật.

Các đặc trưng hội thánh Tân-ước

1. Tên gọi hay danh xưng hội thánh: Hội thánh của Đức Chúa Trời “ Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI” Cv 20:28

2. Một đường lối nhất quán: có nhiều hội thánh địa phương, nhưng chỉ có một mô hình tổ chức, gây dựng. “ Chỉ có một thân thể, một thánh linh.. một Chúa, một báp-tem, một Đức Chúa Trời..” Ê-phe 4: 4-6

3. Cơ chế tổ chức: chức vụ năm mặt:

“Sứ đồ, tiên tri, giáo sư, thầy giảng phúc âm, mục sư”  – ICo 12:28

Các chức vụ đều do Chúa kêu gọi trực tiếp và huấn luyện theo tiêu chuẩn Ngài.

“Bởi ý Ngài người này làm sứ đồ, người khác làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Phúc âm, người khác nữa làm mục sư và giáo sư để các thánh đồ trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng về thân thể Đấng christ” – Ê-ph 4:11-12

4. Môn đồ hóa

Môn đồ hóa là mục tiêu tối hậu của hội thánh đúng như đại mạng lịnh Chúa.

“Hãy đi môn đồ hóa muôn dân” Mat 28:20

“Trong lúc đó số môn đồ tăng lên” Cv 6:1

“Đạo Đức Chúa Trời càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm”Cv 6:7

Chúng ta đừng nhầm hội thánh và tình trạng thuộc linh hội thánh. Ngay hội thánh đầu tiên có những hội thánh rất xác thịt ví dụ:

  • Hội thánh tại Thi-a-ti-rơ dung túng Giê-sa-bên, ăn của cúng thần tượng…
  • Hội thánh Bẹt-găm Sa-tan lập ngôi, và theo đạo Ba-la-am.
  • Hội thánh Cô-rinh-tô chia rẽ bè đảng, có người lấy cả vợ cha mình.

Nhưng Đức Chúa Trời vẫn vui lòng gọi họ là Hội Thánh của Ngài.

Thông thường chúng ta thường xét đoán đạo đức bề ngoài, hay đánh giá về quy mô tổ chức số lượng rồi tôn vinh Mega Church, Hội thánh tăng trưởng… mà không thấy đó là babilon lớn hay đó chỉ là tổ chức tôn giáo không đúng với quy chuẩn của Chúa cho dù cả loài người tung hô.

Muốn phân biệt đâu là babilon, đâu không phải babilon; chúng ta phải căn cứ Kinh Thánh, biền biệt rồi trở về  mô hình tân ước theo 4 tiêu chí căn bản trên. Đừng bắt người khác xác nhận mà chính mình phải tìm kiếm trở về và phải ra khỏi các babilon tôn giáo. Xin đọc thêm Hội thánh khôi phục, hay có dịp mời quý vị đến Hội Thánh chúng tôi tham khảo

 

Ms: Nguyễn Duy Thắng

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.