Đừng Đặt Mình Dưới Ách Nô Lệ

Phao-lô cảnh báo mọi người rằng họ đang ở trong nguy hiểm của việc đánh mất sự tự do trong Đấng Christ của mình và các hậu quả nếu họ đặt mình dưới ách nô lệ.

Ga-la-ti 5:1-15

1 Đấng Christ đã giải phóng để chúng ta được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đặt mình dưới ách nô lệ một lần nữa. 2 Tôi, Phao-lô, nói với anh em rằng nếu anh em phải chịu cắt bì thì Đấng Christ không ích gì cho anh em cả. 3 Tôi lại xác quyết với tất cả những ai chịu cắt bì rằng họ buộc phải tuân giữ toàn bộ luật pháp. 4 Anh em nào muốn được xưng công chính bởi luật pháp thì đã lìa khỏi Đấng Christ, đánh mất ân điển rồi. 5 Còn chúng ta thì bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà trông đợi niềm hi vọng về sự công chính. 6 Vì trong Đấng Christ Jêsus, điều có giá trị không phải là cắt bì hay không cắt bì, nhưng là đức tin thể hiện qua tình yêu thương.

7 Anh em đang chạy giỏi như thế mà ai đã ngăn trở anh em vâng phục chân lý? 8 Sự xúi giục đó hẳn không đến từ Đấng gọi anh em. 9 Một ít men làm dậy cả đống bột. 10 Trong Chúa, tôi tin chắc rằng anh em sẽ không suy nghĩ khác với tôi; nhưng kẻ quấy rối anh em, bất kể là ai, sẽ phải bị hình phạt. 11 Thưa anh em, về phần tôi, nếu tôi còn rao giảng việc cắt bì thì tại sao tôi vẫn bị bắt bớ? Nếu đúng như thế, thập tự giá đâu còn là chướng ngại nữa. 12 Ước gì những kẻ gây rối cho anh em tự cắt mình đi là hơn!

13 Thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do; chỉ có điều là đừng dùng tự do ấy như một cơ hội để sống cho xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương mà phục vụ nhau. 14 Vì cả luật pháp được tóm tắt trong một lời nầy: “Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.” 15 Nhưng nếu anh em cứ cắn nuốt nhau thì hãy coi chừng, kẻo anh em tiêu diệt lẫn nhau.

Suy ngẫm

C.1-4 Nếu một Cơ-đốc nhân lựa chọn được cắt bì và phụ thuộc vào luật pháp, dù rằng Chúa Jêsus Christ đã giải phóng tất cả những tín đồ, thì cũng chẳng khác gì sự chối bỏ Đấng Christ.

C.5-6 Phép cắt bì hay bất kỳ một quy định nào khác của luật không có quyền làm cho Cơ-đốc nhân được công chính. Các Cơ-đốc nhân chỉ có thể được công chính qua đức tin, mà Đức Thánh Linh ban cho họ.

C.7-12 Phao-lô khuyên người Ga-la-ti hãy quăng đi những giáo sư giả, những người đem đến sự bối rối cho hội thánh và hãy chạy bằng đức tin của người tự do. Ngoài ra, mặc dù họ có sự tự do, để sự tự do này không trở nên buông tuồng, Phao-lô khuyên rằng họ hãy khiêm nhường phục vụ lẫn nhau.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Mặc dù chúng ta không được cứu bởi việc làm của luật pháp, song những người được cứu có công việc của đức tin, điều được bày tỏ bằng tình yêu thương trong đời sống của họ. Đức tin của bạn nơi Đức Chúa Trời được thể hiện trong đời sống hằng ngày của bạn như thế nào?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con không bị sa vào sự dạy dỗ chối bỏ ân điển của Đấng Christ và xin hãy giúp con đứng vững trong chân lý của Tin lành.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xơ-tê 1-3

 

Ms: Nguyễn Duy Thắng

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.