Tổ chức Hội Thánh địa phương

Phần 8 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Chúa Giê-xu đã đến thế gian để thực hiện Hội thánh theo khuôn mẫu từ Thiên thượng. Khuôn mẫu này được các sứ đồ thực hiện một cách trọn vẹn, hiệu quả. Sau 300 năm các môn đồ Chúa đầu tiên đã môn đồ hóa ½ dân số đế quốc La-mã. Các hệ phái Cơ-đốc nên suy nghĩ lại: tại sao đã nỗ lực quá sức mà Hội thánh không có kết quả như mong muốn. Câu trả lời: đã sai mô hình Hội thánh ban đầu! “Ăn năn làm lại từ đầu, coi mình sai trật từ đâu”, đó là sự chọn lựa khôn ngoan nhất, hiệu quả nhất.

Read More