ĐỐI CHIẾU CÁC VUA GIU-ĐA và Y-SƠ-RA-ÊN

ĐỐI CHIẾU CÁC VUA

Y-SƠ-RA-ÊN GIU ĐA

SAU-LƠ 40 năm ( 1053- 1013 )

ĐA-VÍT 40 năm ( 1013-973 )

SA-LÔ-MÔN 40 năm ( 973- 933)

 

NƯỚC GIU-ĐA

(2 chi phái phía nam)

NƯỚC Y-SƠ-RA ÊN

(10 chi phái phía bắc)

1/RÔ-BÔ-AM 17 năm (933-916)  ác 1/GIÊ-RÔ-BÔ-AM 2năm(933-911)  ác
2/ A-BI-GIAM 3 năm (915-913)  ác  
3/A-SA 41 năm (912-872)  thiện 2/NA-ĐÁP 2 năm ( 911-910)  ác
  3/ BA-Ê-SA 24 năm (910-887)  ác
  4/ Ê-LA  2 năm (887- 886)  ác
  5/ XIM-RI  7 ngày – ác
  6/ ÔM-RI 12 năm (886-875) ác
4/GIÔ-SA-PHÁT 25năm(874-850)   thiện 7/ A- HÁP 22 năm (875-854)   cực ác
  8/ A-CHA-XIA 2 năm (855-854)  ác
5/ GIÔ-RAM 8 năm (850-843)  ác 9/ GIÔ-RAM 12 năm (854-843)  ác
6/A-CHA-XIA (GIÔ-A-CHA)1 năm ( 843)    ác  
7/A-THA-LI  6 năm (843-837)  cực ác  
8/GIÔ-ÁCH 40 năm (843-803)  Thiện, về già ác 10/GIÊ-HU 28 năm ( 843-816)  Thiện
  11/ GIÔ-A CHA 17 năm (820-804)

ác

9/ A-MA-XIA, 29 năm (803-775)  Thiện 12/ GIÔ-ÁCH 16 năm (806-790)

ác

10/ Ô-XIA ( A-XA-RIA)52 năm (787-735)    thiện 13/GIÊ-RÔ-BÔ-AM II  41 năm

(790-749)        ác

  14/ XA-CHA-RI  6 tháng (748) ác
  15/ SA-LUM 1 tháng ( 748)  ác
  16/MÊ-NA-HEM (MA-NA-HUM) 10 năm (748-738)   ác
  17/ PHÊ-CA-HIA 2 năm (738-736)  ác
11/GIÔ-THAM  16 năm(749-734)  Thiện 18/PHÊ-CA  20 năm (748-730)  ác
12/ A-CHA 16 năm (741-726)  Cực ác  
13/ Ê-XÊ-CHIA 29 năm (726-687)  Thiện 19/ Ô-SÊ 9 năm (730- 721), ác

    BỊ PHU TÙ QUA A-SI-RI

14/MA-NA-SE 55 năm (697-642)  Cực ác  
15/ A-MÔN 2 năm ( 641-640)  Cực ác  
16/GIÔ-SIA 31 năm (639-608)  Thiện nhất  
17/GIÔ-A-CHA 3 tháng (608) ác  
18/GIÊ-HÔ-GIA-KIM (Ê-LI-A-KIM) 11 năm  (608-597)  ác  
18/GIÊ-HÔ-GIA-KIN 3tháng ( 597)  ác  
20/SÊ-ĐÊ-KI ( MA-THA-NIA) 11 năm (597-586)   ác

BỊ PHU TÙ QUA BA-BY-LÔN

 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

One thought to “ĐỐI CHIẾU CÁC VUA GIU-ĐA và Y-SƠ-RA-ÊN”

  1. Xin chào admin, đây là những thông tin rất bổ ích. Liệu bạn có thể cho tôi xin địa chỉ sách đã nói về những vị vua này không ạ? Trân trọng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.