Hội Thánh là gì?

Bài này thuộc phần 2 của 19 trong loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

PHẦN AHI THÁNH PH THÔNG

Chương I :    HI THÁNH LÀ GÌ ?

1/ Tự điển KT định nghĩa Hội thánh:

 “Hội-Thánh là một đoàn thể tín đồ (đã được tái sinh ) hiệp một bởi Đức Thánh Linh, có chung một niềm tin, tình yêu thương, một hy vọng mà Đấng Christ là đầu.

(Thánh kinh tự điển trang 590)

Hội thánh phổ thông còn gọi là Hội thánh vô hình, Hội thánh mầu nhiệm.

Hội thánh  phổ thông là tổng bao hàm mọi hệ phái. Hay mọi hệ phái là những nhóm chi thể trong thân thể mầu nhiệm là Hội thánh phổ thông.

Từ liệu Hội thánh xuất phát từ chữ Hy-Lạp “Ekklésia “ có nghĩa là “người được kêu ra, gọi ra, biệt riêng ra khỏi thế gian”.

Có thể định nghĩa: “ Hội Thánh là những người được Chúa Giê-xu tiếp nhận từ trong thế gian hư mất để đưa vào Vương Quốc con yêu dấu của Đức Chúa Trời”

 “ Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm , làm cho chúng ta dời qua Vương quốc Con yêu dấu của Ngài , trong Con đó , chúng ta có sự cứu chuộc  là sự tha tội” Cô-lô-se 1:13-14

. Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Đấng Christ:

Kinh thánh bày tỏ:

“ Vả, anh em là thân của Đấng Christ ,và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy” ICor 12:27

“ .. Chúng ta có nhiều người mà hiệp trong nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đề là các phần của chi thể nhauRôma 12:5

Các chi thể không được tách rời , phải có trách nhiệm liên đới, chịu đựng lẫn nhau. Chúng ta  không thể xác nhận rõ ràng mình là chi thể gì ( mắt, tay, mũi v.v..) được. Các chức vụ và ân tứ chỉ bày tỏ một phần chi thể thôi.Vì Hội Ngài mầu nhiệm không giống ai và cũng không ai mô phỏng được.

“ Đặng tỏ ra một Hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài” Ê-ph 5:27

Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã, đang và sẽ vinh hiển!

3 . Hội Thánh là nhà của Đức Chúa Trời

Chữ “nhà” trong tiếng Việt không chỉ nói cái nhà, mà còn ý nghĩa bao hàm “ gia đình, tổ ấm” (  vợ tôi còn gọi nhà tôi) . Nhà là nơi ở, là nơi sống chung lâu bền của một gia đình. Hội Thánh của Chúa là một gia đình, một đại gia đình của đức tin mà Chúa là Cha thuộc linh của Hội Thánh.

“ .. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, là nhà của Đức Chúa Trời xây”  ICor 3:9

“ Anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thuộc linh, làm chức tế lễ thánh” I Phie 2:5

Cơ cấu tổ chức Hội thánh cũng chỉ là phương tiện; cứu cánh là phải thương yêu nhau như anh em, như Chúa đã yêu chúng ta. Nếu  không làm hay chưa làm đạt chuẩn này phải xét lại , làm lại từ đầu.

4 . Hội Thánh là Đền thờ của Đức Thánh Linh:

Đền thờ là nơi Chúa ngự. Hội thánh bao gồm những con người  được Đức Thánh Linh ngự ( tái sinh) nên được gọi là Đền thờ của Đức Thánh Linh.

Giao ước cũ : chỉ có tuyển dân Y-sơ-ra-en được quyền đến Giê-ru-sa-lem thờ phượng Chúa và chỉ có Đền Giê-ru-sa-lem mới hợp pháp để thờ phượng, dâng của lễ.

Giao ước mới: Đền thờ là chính chúng ta, Chúa ngự vào tâm linh (spirit) để khiến chúng ta thành Đền thờ thuộc Linh của Ngài. Đền thờ ngày nay không còn là ngôi nhà bằng gạch, bằng đá nữa. Chính vì thế, Chúa đã phá hủy Đền thờ Giê-ru-sa-lem để lập lại Đền thờ mới là Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà cụ thể là các con cái Chúa.

“Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là Đền thờ  của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc mình sao?” I Cor 6:19

Chúng ta không được quyền phá hủy thân thể mình; không được tự tử; không được thay đổi giới tính bất cứ lý do gì và cũng không được phá hủy thân thể người khác; vì làm điều đó xúc phạm đến Ngài.

“Vì có ai phá hủy Đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời phá hủy họ; vì Đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là Đền thờ” I Cor 3:17

Rất buồn, nhiều con cái Chúa, nhiều hệ phái không thấy được tầm quan trọng của Đền thờ thánh, không lo trau chuốt con người bề trong, mà lại chạy theo Công giáo La mã: lo xây dựng nhà thờ cao sang lộng lẫy ,quá lãng phí. Chúa cảnh cáo đó là mồ mã tô vôi, nhưng họ đâu nghe, vẫn nối tiếp tổ phụ Giê-rô-bô-am xây thêm nhà thờ tại Đan và Bê-ten, chọc giận Ngài.

5 . Hội Thánh là Tân nương của Chúa Giê-xu:

Chúa lại ví Hội thánh như vợ chưa cưới. Không có tình yêu nào thiêng liêng hơn đạo nghĩa vợ chồng. Vợ chồng biết nhau hết những ẩn mật sâu kín nhất , chấp nhận lìa cha mẹ ở với nhau trọn cuộc đời.

“ Vậy nên, người đàn ông phải lìa cha mẹ mình mà dang díu với vợ mình, hai người cùng trở nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn lắm, tôi nói Đấng Christ và Hội thánh vậy” Êph 5:31-32

Tuyệt vời nhất khi Chúa làm lễ cưới tại không trung.

“Phước thay cho những người được mời dự tiệc cưới Chiên con” Khải 19: 9b

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.