Người già, người góa trong Hội Thánh

Bài này thuộc phần 17 của 19 trong loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

VIII/ NGƯỜI GIÀ, GÓA TRONG HỘI THÁNH

Người già neo đơn, góa phải ngoài 60 tuổi, trung tín, yêu mến Chúa, không con cháu nương tựa. Hội thánh phải chăm sóc họ cho đến khi về với Chúa.

I Tim 5: 3, 9,10

“Hãy kính những người đàn bà góa thật là góa… Cho được ghi tên vào sổ đàn bà góa thì người đàn bà phải đủ 60 tuổi, vốn chỉ có 1 chồng mà thôi, phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn và làm đủ các việc phước đức”

Đây là thách thức đức tin cho Lãnh đạo Hội thánh. Chúng ta có dám thực hiện mạng lịnh này không?

Hội thánh chúng tôi đang xây dựng đề án chăm lo người già neo đơn. Đức Chúa Trời chúng ta không nghèo đâu? Vấn đề có dám tin, đủ can đảm bước xuống sông Giô-đanh không.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.