Các vấn đề trong Hội Thánh: Dâng 1/10 và các của dâng

Phần 9 của loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

Cựu ước 1/10 là thuế nghĩa vụ. Tân ước đâu còn giai cấp Lê-vi tồn tại nữa! Trong tân ước việc dâng 1/10 hay bất cứ điều răn nào khác, đều do lòng tự nguyện, tự giác. Dâng nhiều phước nhiều, dâng ít phước ít, không dâng mất phước. Thái độ dâng hiến phải vui mừng thỏa lòng.

Read More