Các vấn đề trong Hội Thánh: Dâng 1/10 và các của dâng

Bài này thuộc phần 9 của 19 trong loạt bài Hội thánh của Đức Chúa Trời

C. CÁC VẤN ĐỀ TRONG HỘI THÁNH

Chúng ta sống trong thời kỳ ân điển, mọi điều răn, luật pháp Chúa đều do lòng chân thành tự nguyện. Làm được nhiều, phước càng thêm. Ngay cả 28 chương sách Công vụ sứ đồ , bác sĩ Lu-ca ghi chép lại những việc do Hội thánh tự nguyện làm, dĩ nhiên nhờ Thánh Linh cảm động.

Cũng vậy, chúng ta giảng lời Chúa giúp dân Chúa ăn năn; Thánh Linh thêm sức, lời Chúa tác động để họ tự nguyện vâng lời. Lãnh đạo làm gương, đi đầu; không được quyền dùng biện pháp độc tài, cưỡng bức như Hít-le, như Hồi giáo hay như thời luật pháp Môi-se.

Ví dụ: Tại Hội thánh Giê-ru-sa-lem, hàng ngày họ học lời Chúa, bẻ bánh chung, ăn uống chung; kể cả bán hết tài sản để dùng chung..đều bởi đức tin, lòng tự nguyện. Chúa không buộc phải làm như thế. Chúa phạt vợ chồng A-na-nia, sa-phi-ra tội nói dối, chứ không phải tội không dâng hiến. Hội thánh An-ti-ốt và cõi A-sia không làm cách đó có sao đâu? Chúa đâu phê phán, hay quở trách.

I.  DÂNG 1/ 1O VÀ CÁC CỦA DÂNG:

1. Cựu ước : 1/10 là thuế nghĩa vụ bắt buộc

Khi Giô-suê chiếm xứ Ca-na-an, 11 chi phái đều được chia đất làm sản nghiệp; riêng chi phái Lê-vi được biệt riêng phụng sự Chúa, không được chia đất. 11 chi phái có đất phải nộp 1/10 lợi tức cho người Lê vi: đó là thuế nghĩa vụ bắt buộc. Trong 1/10 nầy, người Lê-vi dâng  1/10 của mình cho Arôn cũng là nghĩa vụ theo luật định. Không dâng là trốn thuế, có thể truy tố hình sự.

“Còn về con cháu Lê-vi,nầy Ta đã ban mọi thuế 1/ 10 của Y sơ ra ên làm cơ nghiệp để trả cho công khó họ làm trong Lều Hội Kiến” Dân 18: 21

“ Như thế, trong những phần mười mà các con nhận nơi Y sơ ra ên thì cũng lấy ra 1/ 10 làm lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va và giao lễ vật của Đức Giê-hô-va đó cho thầy tế lễ A-rôn” Dân 18: 28

2. Tân ước : Bởi đức tin tự nguyện thỏa lòng

Cựu ước 1/10 là thuế  nghĩa vụ. Tân ước đâu còn giai cấp Lê-vi tồn tại nữa! Tất cả chúng ta đều là thầy tế lễ thượng phẩm (priests).

“ Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời….” I Phi e rơ 2:9

Giai cấp Lê-vi chỉ có trong các hệ phái hiểu sai lời Chúa. Đó là thủ đoạn khiêm nhường giả bộ, tự giáng cấp xuống thành Lê vi, âm mưu cượng giải kinh thánh để hợp thức hóa tiền dâng 1/10 cho mình.

Trong tân ước việc dâng 1/10 hay bất cứ điều răn nào khác, đều do lòng tự nguyện, tự giác. Dâng nhiều phước nhiều, dâng ít phước ít, không dâng mất phước. Thái độ dâng hiến phải vui mừng thỏa lòng.

Chúng ta có Thánh Linh trong lòng rồi, Ngài sẽ giúp chúng ta làm trọn luật pháp, dâng trên 1/10 và dâng cả cuộc đời

     “ Ta sẽ đặt Thần Ta trong  các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, và vâng phục mọi mạng lịnh Ta” Ê-xê-chiên 36:37

Hội thánh động viên, khích lệ, không nên dùng từ “ăn trộm” (Ma-la-chi 3: 8) để hù dọa, xúc phạm thánh đồ.

Công giáo La-mã thì gần như theo cựu ước: bắt mọi người phải theo, dùng cả luật Hít-le. Đến phong trào Ngũ tuần thì chỉ hơn một chút; văn minh hơn một chút, nhưng thủ đoạn dạy dỗ dâng hiến như quan đời nay vận động trong ép buộc đi kinh tế mới. Bắt lập giao ước dâng 1/10: phong bì 1/10 ghi tên họ, hàng tháng được lên sổ phong thần báo công, giấy khen… Ai chưa làm thì hù dọa, khủng bố, bắt nạt. Dùng Ma-la-chi 3:9-10 như bùa công phá, như tròng thòng lọng để bóc lột tín đồ.

“Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm Ta. Các ngươi hãy đem hết thảy 1/10 vào kho Ta…”

Hội thánh chúng tôi làm một cách rất hiệu quả:

Tôi, quản nhiệm Hội thánh dâng 15% chưa kể các của dâng khác. Tôi được Chúa ban phước vật chất dư dật. Các chấp sự thấy vậy họ cũng dâng, họ cũng được phước. Có những người không dâng, Chúa làm cho họ bất an, mất cả lợi tức. Họ nhận thấy dâng là được phước, họ tự nguyện dâng trên cả 1/10 và ăn năn trước Hội thánh đã vô tín không dâng 1/10.

Người mới tin khích lệ dâng, nếu họ nghèo, chúng tôi giúp họ trên số tiền họ dâng. Họ thấy được lợi hơn cả dâng, từ đó Chúa làm cho họ một đời sống dâng hiến.

Có những người tin Chúa lâu năm, nhưng nghèo quá không đủ đức tin dâng 1/10. Tôi động viên họ dâng; nếu trong vòng 3 tháng mà không được phước, tôi lấy tiền cá nhân bồi thường họ số tiền họ đã dâng. Họ yên tâm. Chúa chúc phước lạ lùng cho họ.

Hội thánh không phải là cơ quan thuế vụ, chuyên viên tận thu. Chúa không cho phép dùng mọi thủ đoạn để bắt nạt người khác dâng hiến . Hội thánh là nơi ban cho, không phải là nơi hù dọa khủng bố. Tôi cũng thường giảng đừng dâng tiền tham nhũng, tiền trúng vé số, tiền ăn cắp ăn trộm, tiền làm nghề bất chính. Chúa chúng ta không nghèo mà phải đi ăn mày ăn xin, sỉ nhục Chúa.

Chúng ta dâng vì yêu Chúa, khác với dâng như mua vé số. Nếu chúng ta có đức tin đúng, tấm lòng chân thật, sự dâng hiến rời rộng; chắc chắn sẽ nhận bình an và dư dật vật chất đời nay và sự sống đời đời.

Chủ thuyết “Tin lành thịnh vượng” nếu hiểu không đúng đắn và áp dụng cực đoan là một dạng Tin lành yêu thế gian, thù nghịch đạo thập tự của Chúa Jesus.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

One thought to “Các vấn đề trong Hội Thánh: Dâng 1/10 và các của dâng”

  1. Đã là con cái của Giê-hô-va Đức Chúa Trời thì có dâng thuế 1/10 không?
    “…Và khi Phi-e-rơ vào nhà, thì Đức Chúa Jêsus hỏi đón trước rằng: Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài? Phi-e-rơ thưa rằng: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn thuế!…”
    Các con được miễn thuế !!!
    Nếu vậy thì dâng lên Cha cái gì ??? – Dâng chính tấm lòng thánh sạch chứ dâng cái gì nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.