ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ” NỀN TẢNG LẼ THẬT” Bài 21 – Bài 25

Bài 21:                                                          SATAN-MA QUỶ

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ” NỀN TẢNG LẼ THẬT” Bài 21 – Bài 25

1/ d

2/ d

3/ a

4/ a

5/ c

6/ d

7/ c

8/ b

9/ d

10/ c

Bài 22:                         THỬ THÁCH

1/ a

2/ b

3/ d

4/ d

5/ d

6/ d

7/ a

8/ d

9/ c

10/ d

Bài 23:                          SỰ KIÊNG ĂN-CẦU NGUYỆN

1/ d

2/ a

3/ b

4/ c

5/ a

6/ d

7/ c

8/ b

9/ d

10/ d

Bài 24:                                HỘI THÁNH

1/ a

2/ d

3/ c

4/ c

5/ d

6/ a

7/ d

8/ d

9/ d

10/ d

Bài 25:                         BÁP TÊM BẰNG NƯỚC

1/ b

2/ a

3/ d

4/ b

5/ d

6/ c

7/ d

8/ d

9/ d

10/ d

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.