Đức Tin Hôm Nay và Đức Tin Ngày Mai

Đức Chúa Trời muốn chúng ta có cả đức tin cho hôm nay và đức tin cho ngày mai. Đức tin hôm nay giúp chúng ta thấy Chúa ở cùng và đức tin ngày mai giúp chúng ta thấy Chúa lo liệu.

Đừng lo lắng cho ngày mai là đức tin cho ngày mai. Trao hết mọi gánh nặng cho Chúa là đức tin cho hiện tại. Phó thác đường lối mình cho Chúa là đức tin cho ngày mai. Nhận biết Chúa trong mọi sự là đức tin cho hiện tại.

Đức tin hiện tại tin rằng ngày nào còn sống Chúa ở với chúng ta và đức tin ngày mai tin rằng lúc chết chúng ta ở với Chúa.

Đó là đức tin cho hiện tại và đức tin cho ngày mai.

“Một loài hoa dại ngoài đồng, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà Đức Chúa Trời mặc cho chúng như thế, còn các con không quý hơn để Ngài chu cấp quần áo cho sao, hỡi những kẻ ít đức tin?” (Mathiơ 6:30)

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.