Học Kinh Thánh với chủ đề “Người của Đức Giê Hô Va”

Học Kinh Thánh với chủ đề “Người của Đức Giê Hô Va”

Tại Hội Thánh Đức Chúa Trời Click Nghe

 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.