Làm Không Khinh, Không làm cũng đừng xét

Liên hệ đến những điều Kinh Thánh không cấm cũng không nói là sai thì chúng ta cần áp dụng nguyên tắc “làm không khinh và không làm cũng đừng xét”.

Đây chính là điều mà được gọi là những “Điều Nên Làm Hay Điều Không Nên Làm Của Đức Tin.” Nguyên tắc đức tin này được nói đến trong Rôma 14.

Nên sống bởi đức tin và tình yêu thương là làm mà không khinh dể người khác, và không làm cũng không phán xét người khác.

Đức Chúa Trời tiếp nhận người làm lẫn người không làm, kẻ ăn lẫn kẻ không ăn. Đức Chúa Trời tiếp nhận bạn khi bạn tin rằng bạn nên làm và Đức Chúa Trời tiếp nhận bạn khi bạn tin rằng bạn không nên làm vì Danh Chúa. Đức Chúa Trời tiếp nhận và đối xử mỗi chúng ta theo lượng đức tin của chúng ta. Đức Chúa Trời ban cho mỗi chúng ta một lượng đức tin nhưng Ngài lại lường theo lượng đức tin của chúng ta.

“Người ăn đừng khinh bỉ kẻ không ăn và người không ăn chớ lên án kẻ ăn vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy.” (Rôma 14:3)

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.