BÀI 22: THỬ THÁCH

Bài 22:

THỬ THÁCH

Câu gốc:                                                               Gia cơ 1:12 

Phước cho người bị thử thách, vì lúc đã chịu nỗi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài”

Thử thách là điều không ai muốn nhưng chúng ta phải đối diện với nó thường xuyên hằng ngày. Chúa bảo thử thách là phước, là con đường chông gai nhưng dẫn chúng ta đến đỉnh vinh quang.

I- THỬ THÁCH LÀ GÌ?

Thử thách là những điều họan nạn xảy ra ngòai ý muốn , khiến chúng ta đau đớn, sợ hãi, buồn rầu, bối rối, lo lắng, bất an ………

Ví dụ:  bị mất tài sản, bị xúc phạm vô cớ, bị tai nạn, bị nghèo đói, bị bệnh họan,  gia đình bất hòa, chính quyền bắt bớ, làm ăn  thất bại v.v…..

 II- MỤC ĐÍCH CỦA SỰ THỬ THÁCH:

1/ Để phơi bày bản chất thật của lòng chúng ta:

Con người chúng ta thường che đậy ,đóng kịch, giả dối với Chúa và với nhau rất tinh vi. Cái gì tốt thì khoe, xấu thì che. Chúa  không muốn như vậy ; Ngài muốn chúng ta sống chân thật và thấy rõ bản chất A-đam tội lỗi, xấu xa ở trong lòng chúng ta.

Giê-rê-mi 17:9

“Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được”

Ngài sẽ dùng thử thách , những nghịch cảnh xảy ra để chúng ta không còn đóng kịch nổi nữa ; và mọi bản chất xấu xa như: ích kỷ, ghen ghét, tham lam, nóng giận, kiêu ngạo, khoe khoang, lằm bằm, vô tín…….sẽ được phơi bày ra tỏ tường.

Dân Y sơ ra ên ngày xưa trong đồng vắng, Chúa đã hạ họ xuống, thử thách họ, để xem trong lòng họ có những điều gì.

Phục truyền 8:2

“ Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dẫn ngươi đi trong 40 năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ các điều răn của Ngài hay chăng”

2/ Để sửa phạt, dạy dỗ chúng ta :

Cha đời nay muốn cho con nên người thường phải dùng roi vọt để dạy dỗ. Chúa cũng thế, nếu chúng ta “ cứng đầu, lì lợm” quá, Ngài cũng buộc phải cho thử thách, họan nạn để dạy dỗ , thánh hóa chúng ta.

Phục truyền 8:5

“ Vậy, khá nên biết trong lòng rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã sửa phạt ngươi, như một người sửa phạt con mình vậy”

Hêbơrơ 12:5-6

“ Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa quở trách, chớ ngã lòng; vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt”

I Phierơ 4: 1-2

“Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi, , hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, mà phải theo ý muốn Đức Chúa Trời”

3/ Để biến đổi con người bề trong của chúng ta ( nên thánh) :

Thông thường, con người cũ ( bản ngã) không dễ dàng chịu đồng chết, đồng chôn để được đồng sống lại người mới giống Chúa . Chúa phải dùng nghịch cảnh, khổ đau, họan nạn để đóng đinh những tư dục, xác thịt, bản ngã của chúng ta lên thập tự giá với Ngài; để chúng ta ngày càng  được nên thánh nhiều hơn”

Rôma 5: 3-4

Nào những thế thôi, chúng ta cũng khoe mình trong họan nạn, vì biết rằng họan nạn sanh nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy.”

Sở dĩ, chức vụ Phao-lô thành công lớn nhờ ông đã chịu đựng được những nỗi thống khổ mà Chúa đã đưa đến cho ông.

II Côr. 6: 4-5

“ Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự họan nạn, thiếu thốn ,khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối lọan, khó nhọc, tỉnh thức, kiêng ăn”

Hêbơrơ 12: 10b -11

“…..Nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài.”

Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sinh ra bông trái của sự công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy”

4/ Để thử thách đức tin của chúng ta:

“ Lửa thử vàng, gian nan thử sức” .Bình thường, chúng ta  tin Chúa hời hợt, ít kinh nghiệm Chúa là Đấng  quyền năng, gần gũi, bảo vệ, chăm sóc, nhân từ…..Vì vậy, để thử đức tin chúng ta ; Chúa phải dùng những thử thách, khổ đau, bất lực ; sau đó, chúng ta chỉ biết kêu cầu khẩn đảo với Chúa ; và chúng ta sẽ tăng đức tin khi đựơc Chúa đáp lời.

Dân Y-sơ-ra-ên, khi đến biển Đỏ bị quân Pha-ra-ôn rượt đuổi sau lưng, họ thất kinh, hỏang hốt, thất vọng, đòi thối lui,…. – Nhưng khi Chúa làm phép lạ diệu kỳ : rẽ biển Đỏ ; họ vô cùng ngợi khen ,kính sợ và càng tin Chúa nhiều hơn.

Xuất 14: 30-31

Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va giải cứu dân Y-sơ-ra-ên thóat khỏi tay người Ê-díp-tô; dân ấy thấy người Ê-díp-tô chết trên bãi biển. Dân Y-sơ-ra-ên thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ê-díp-tô, nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se, là tôi tớ Ngài”.

Laxarơ bị chết đột ngột, cả gia đình và thành Bê-tha-ni than khóc thảm thiết, thương tiếc vô vàn , chẳng còn một chút hy vọng gì – Nhưng khi Chúa khiến La-xa rơ sống lại sau 4 ngày nằm trong mồ đã có mùi hôi ; thì nhiều người Giu-đa đến thấy phép lạ Chúa Giê-xu làm , họ bèn TIN Ngài.

Giăng 11:45

“ Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Giê-xu làm, bèn TIN Ngài”

Ngày nay, có lắm người, qua những biến cố họan nạn, thử thách mà họ đã tin Chúa và càng yêu Chúa nhiều hơn.

5/ Để được mão triều thiên vinh hiển:

Không có con đường vinh quang nào mà không phải trả giá.

Chúa Giê-xu đã để lại gương ấy cho chúng ta noi theo dấu chân Ngài. Chúa Giê-xu được vinh hiển khi Ngài lên thập tự giá. Chúng ta cũng sẽ được vinh hiển khi đồng khổ với Ngài.

I Phierơ 2: 20b- 21

“Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài”

Gia cơ 1:12

“Phước cho người bị thử thách, vì lúc đã chịu nổi sự  thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.”

6/ Để được đồng trị với Ngài:

        a/ Đời nay:

Tiêu chuẩn để được trở thành người lãnh đạo Hội thánh ( Trưởng lão, chấp sư ) là phải chịu trải qua sự thử thách .

I Timôthê 3:10

“ Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự”

b/ Đời sau:

Chúng ta sẽ được đồng trị với Chúa, nếu chúng ta chịu nỗi được những thử thách trong đời nay.

Rôma 8:17

“Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta  đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài”

II Timôthê 2:12

“Lại chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị, nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài sẽ chối chúng ta”

 III- LÀM SAO ĐẮC THẮNG ĐƯỢC THỬ THÁCH:

    1/ Hãy cảm tạ Chúa khi có thử thách đến:

Thông thường, khi thử thách đến, phản ứng tự nhiên là chúng ta hay lằm bằm, óan trách, hỏang hốt, lo sợ, bất an v.v….Nhưng chúng ta hãy bình tĩnh, nhớ lời Chúa dạy: hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự, hãy tin mọi sự nằm trong ý muốn của Chúa, Chúa cho phép xảy ra để ích lợi cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.

I Tês. 5: 18

Phàm việc gì cũng phải tạ ơnChúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy”

Rôma 8: 28

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”

2/ Cầu nguyện, tra xét bản thân, tìm ý Chúa muốn :

       a/ Tin Chúa là Đấng tể trị mọi sự, biết mọi sự:

Chúng ta vẫn biết, mọi sự trong thế gian nầy đều nằm trong bàn tay tể trị của Chúa. Ngài là Đấng “làm ra sự bình an và dựng nên tai vạ”. Phải, chính Ngài làm mọi sự đó, nên không có điều chi là Ngài không biết,không có điều chi là ngẫu nhiên mà bị tai họa, họan nạn xảy đến cho chúng ta.

Esai 45 : 7

“Ay chính Ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính Ta, là Đức Giê-hô-va , làm mọi sự đó”

b/ Cầu nguyện, tra xét bản thân:

Chúng ta phải bình tâm tra xét, qua họan nạn đó Chúa bày tỏ lý do gì ( trong 6 lý do vừa học ở phần trên). Càng bị thử thách, chúng ta phải càng phải cầu nguyện nhiều; thậm chí, phải dành nhiều thì giờ để kiêng ăn, khóc lóc, cầu xin khẩn đảo hết lòng để nhận biết ý Chúa.  Nên bày tỏ nỗi lòng đau đớn của mình cho Chúa hơn là đi than vản, lằm bằm, kể lể……với con người ; vì không ai có thể giải cứu được nan đề tận gốc cho chúng ta – ngọai trừ Chúa. Đây là lúc Chúa muốn chúng ta gần Chúa hơn, trông cậy Chúa hơn và đầu phục Chúa nhiều hơn.

Thi thiên 19:12

“ Ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết.

Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội; nguyện tội ấy không cai trị tôi…..”

Thi thiên 34: 18

“Đức Chúa Trời ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối”

Chúa Giê-xu khi còn trong xác thịt cũng phải khóc lóc kêu cầu với Chúa Cha trong những cơn khốn khó và được Chúa Cha nhậm lời.

Hêbơrơ 5:7

“Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân từ Ngài, nên được nhậm lời”

c/ Nhận biết ý Chúa:

Vì tội lỗi:  Nếu khi cầu nguyện, Chúa bày tỏ có tội lỗi nào, sự sai trật nào; chúng ta phải ăn năn ngay, dứt khóat từ bỏ ngay và trở lại, làm theo ý muốn của Chúa.

Thi thiên 7:12

“ Nếu kẻ ác không hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm: Ngài đã giương cung mà chực cho sẵn”

Châm ngôn 29:1

“ Người nào bị quở trách thường lại cứng cổ mình, sẽ bị bại họai thình lình, không phương cứu chữa”

Thi thiên 51:1-4

Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa;xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa.

Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi.

Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa”

– Vì cớ danh Chúa:  chúng ta hãy vui mừng, tự hào, vì phần thưởng trên trời dành cho chúng ta là lớn lắm.

Mathiơ 5:10-12

“Phước cho những kẻ bị bắt bớ vì sự công bình, vì Nước Thiên đàng là của những kẻ ấy!

Khi nào vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời là lớn lắm….”

I phierơ 4:14

“Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em”

Chúng ta cũng không nên nghe tiếng nói của Satan hù dọa; hãy lấy đức tin làm thuẫn, dùng gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời để dập tắt mọi tên lửa của ma quỷ .

Thi thiên 56:11

“ Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi; người đời sẽ làm chi tôi?”

3/ Bền đỗ, tin cậy, chờ đợi  Chúa giải cứu:

Chúa giải cứu nhanh hay chậm là do mức độ đức tin ( phải chịu trả giá) và sự đầu phục ( nhận biết tội, ăn năn, làm ý muốn Chúa ) Chúa của chúng ta – Chắc chắn Chúa sẽ giải cứu – chỉ sợ chúng ta không vững vàng , nhẫn nại chờ đợi Chúa giải cứu mà thôi.

Chúng ta hãy tin vào sự nhân từ, thành tín, quyền năng của Ngài.

Hãy học gương nhẫn nại của Đavít, Phaolô:

Thi thiên 55: 17

“Buổi chiều, buổi sáng và ban trưa, tôi sẽ than thở rên siết; Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi”

Thi thiên 42:11 ( hoặc 43: 5)

“ Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức chúa Trời; te sẽ còn khen ngợi Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta”

Rôma 12:12

“Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự họan nạn, bền lòng mà cầu nguyện”

 

  • Kết luận:

Thử thách là con đường Chúa muốn mọi người đều phải đi qua để tăng trưởng đức tin, kinh nghiệm Chúa và hiểu rõ được chính mình nhiều hơn.

Con đường vinh quang là con đường phải trải qua thử thách. Thử thách càng cao, vinh quang càng rực rỡ!

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.