BÀI 23: SỰ KIÊNG ĂN, CẦU NGUYỆN

Bài 23:

KIÊNG ĂN VÀ CẦU NGUYỆN

 Câu gốc:                                                        Esai 58:  6

“ Sự kiêng ăn mà Ta lựa chọn, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao?”

I- KIÊNG ĂN LÀ GÌ?

Kiêng ăn là không cung cấp những chất dinh dưỡng vào trong cơ thể (với hình ăn hoặc uống) , để chối bỏ sự sống xác thịt mà gia tăng sự sống thuộc linh.

Sự kiêng ăn thường phải kèm theo sự cầu nguyện để tìm kiếm  Chúa.

Sự cầu nguyện trong khi kiêng ăn không phải như  sự cầu nguyện bình thường. Đây là sự cầu nguyện dốc đỗ, chiến trận, dài lâu để nhận lấy sự sống đầy dẫy Thánh Linh , nhận lấy năng lực để chiến đấu với tội lỗi ,nghịch cảnh , Satan- ma quy.

 II- CÁC HÌNH THỨC KIÊNG ĂN:

1/ Kiêng ăn đặc biệt:   không ăn cũng không uống.

Đây là sự kiêng ăn rất đặc biệt, trong hòan cảnh rất đặc biệt, hiếm có ai đạt được sự kiêng ăn nầy.

Trong Kinh thánh chỉ có thấy vài trường hợp không ăn, không uống như: Môise ( xuất 34:28), dân Giu-đa tại thành Su-sơ ( Exơtê 4: 16), dân thành  Ni-ni-ve ( Giô-na 3:7b) , Phaolô khi gặp Chúa trên thành Đa-mách ( Công vụ 9:9)

2/ Kiêng ăn hòan tòan:  không ăn nhưng vẫn  uống nước

Đây là trường hợp kiêng ăn phổ thông của những Cơ Đốc nhân trưởng thành, những người phụng sự Chúa.

3/ Kiêng ăn bán phần:   không dùng thức ăn đặc nhưng có dùng thức ăn lỏng như : nước trái cây, sữa, các lọai nước dinh dưỡng…

Trường hợp nầy thường áp dụng cho những Cơ Đốc nhân mới tin Chúa hoặc các tín đồ mới tập tành trong sự kiêng ăn.

 III- THỜI GIAN KIÊNG ĂN, CẦU NGUYỆN:

1/ Trường hợp phổ thông:  thời gian từ 1 đến 3 ngày

Nên kiêng ăn, cầu nguyện có định kỳ hằng tuần hoặc hằng tháng để tập đãi thân thể nghiêm khắc theo kỷ luật của Thánh Linh. Không nên kiêng ăn theo phong trào hoặc để lập thành tích mà không có sự trung tín, đều đặn.

2/ Trường hợp đặc biệt:   thời gian từ 7 ngày đến 40 ngày

Trường hợp nầy đặc biệt, cần phải có lời Rhéma của Chúa dẫn dắt và nên kiêng ăn , cầu nguyện với tập thể – Nếu không , dễ “ tẩu hỏa nhập ma”!

IV- MỤC ĐÍCH CỦA KIÊNG ĂN – CẦU NGUYỆN:

1/ Chối sự sống xác thịt:

Kinh thánh cho ta biết rằng, sự sống xác thịt nghịch với sự sống của Thánh linh, nên chúng ta cần phải kiêng ăn để chối sự sống xác thịt hầu cho sự sống Thánh Linh mạnh mẽ trong chúng ta.

Galati 5: 16-17

“ Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm”

I Côr. 9:27

“ Song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng?”

2/ Tìm kiếm ý Chúa:

Trong mọi vấn đề trong công việc  của chúng ta như : việc làm, hôn nhân, nơi ở, sự hầu việc Chúa , các chương trình, kế họach v.v…..cần phải theo ý của muốn của Chúa thì mới được thành công.

Các môn đồ đầu tiên:  trong công tác hầu việc Chúa họ đều phải kiêng ăn , cầu nguyện để nhận được sự lãnh đạo từ Chúa.

Công vụ 13: 2-3

“ Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc Ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên 2 người, rồi để cho đi”

Phierơ : khi kiêng ăn và cầu nguyện trên mái nhà thì bị ngất trí và nhận được khải tượng

Công vụ 10: 9-10

“ ……….vừa nhằm giờ thứ sáu Phierơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn; khi người ta đang dọn cho ăn, thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra, và có vật cho giống một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất……..”

Exơra và dân sót:  sau 70 năm bị phu tù, họ đã kiêng ăn, cầu nguyện xin Chúa chỉ cho con đường nào chính đáng để trở về Giê-ru-sa-lem

Exơra 8:21, 23

Tại đó, gần bên sông A-ha-va, ta ( Exơra) truyền kiêng cữ ăn, để chúng ta hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta,và cầu xin Ngài chỉ cho biết đường chính đáng chúng ta , con cái chúng ta và tài sản mình phải đi.

Ay vậy, chúng ta kiêng cữ ăn và cầu xin Ngài điều ấy; Ngài bèn nhậm lời chúng ta”

3/ Bày tỏ lòng  ăn năn , thống hối  để được phục hưng:

Nê-hê-mi: kiêng ăn , cầu nguyện ăn năn tội cho dân tộc Y-sơ-ra-ên đã phạm tội với Chúa.

Nê-hê-mi 1: 4 –6

“ Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày ; tôi cữ ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các từng trời………….xưng những tội của dân Y-sơ-ra-ên mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội”

Giôên:  vâng theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va truyền cho dân Y-sơ-ra-ên phải ăn năn tội.

Giô-ên 2:12-13

“Đức Giê-hô-va phán: bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng Ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ”

4/ Chúa mau giải cứu nan đề:

Dân thành Ni-ni-ve:   kiêng ăn, cầu nguyện để Chúa đổi ý về tai họa sắp tiêu diệt cho họ.

Giô-na 3: 5,6,10

“ Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro.

Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn đổi ý sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó”

Dân Giu-đa tại thành Su-sơ cùng bà Exơtê:  kiêng ăn, cầu nguyện để xin Chúa cứu dân tộc mình khỏi bị tuyệt diệt

Exơtê 4: 16

Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng cữ ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa…..”

5/ Có quyền năng để đuổi quỷ dữ:

Muốn mặc quyền phép để đuổi quỷ có hiệu quả cao, thường phải kiêng ăn. Có những lọai quỷ dữ, phải kiêng ăn, cầu nguyện mới đuổi được.

Mác 9:28

“ Khi Đức Chúa Giê-xu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: Sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện và kiêng ăn, thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được”

 V- NHỮNG SỰ KIÊNG ĂN KHÔNG NÊN LÀM:

1/ Kiêng ăn để khoe khoang, lập thành tích

Mathiơ 6:16-18

“Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết mình kiêng ăn………Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi………sẽ thưởng cho ngươi”

2/ Kiêng ăn hình thức nhưng lòng vẫn còn đầy xác thịt:

Esai 58:4

Thật, các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ, tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cách cọc cằn; các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy, thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao”

3/ Kiêng ăn như ép xác, tu khổ hạnh nhưng không cầu nguyện, không diệt tư dục:

Côlôse 2:21-23

“Chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ? Cả sự đó hễ dùng đến là hư nát, theo qui tắc và đạo lý lòai người,dầu bề ngòai có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhường và khắc khổ thân thể mình; nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt”

 Kết luận:

Kiêng ăn là hành động chối bỏ sự sống xác thịt  đã bán cho tội lỗi – là thái độ dứt khóat, quyết liệt từ bỏ tội lỗi, tư dục để sống cho Đức Chúa Trời.

Kiêng ăn là nếp sống thuộc linh của những ai yêu mến Chúa và muốn đầu phục Ngài trọn vẹn. Chắc chắn Đức Chúa Trời là Đấng thấy nơi kín nhiệm sẽ ban thưởng cho những kẻ tìm kiếm Chúa hết lòng.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.