BÀI 24: HỘI THÁNH

Bài 24:

HỘI THÁNH

Câu gốc:                                                                 Mathiơ 16:18

Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên Đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó”

I- HỘI THÁNH LÀ GÌ?

Hội thánh là một đòan thể những người được địa vị là thánh đồ trong Đức Chúa Giê-xu Christ ; hay nói cách khác, Hội thánh là tập thể  những người tin Chúa Giê-xu.

1/ Hội thánh phổ thông ( vô hình) :

Là Hội thánh bao gồm tất cả các con cái Chúa thuộc mọi dân, mọi nước, mọi hệ phái , mọi thời đại.

Hội thánh phổ thông chỉ có một – như thân thể Chúa chỉ có một mà thôi .

2/ Hội thánh địa phương ( hữu hình) :

Là Hội thánh bao gồm các con cái Chúa ở cùng một địa phương, cùng một khải tượng, cùng thờ phượng và hầu việc Chúa chung trong một tổ chức.

rất nhiều Hội thánh địa phương khác nhau để tiện sinh họat , tổ chức và quản trị. Mỗi Hội thánh địa phương được coi như một nhóm chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Hội thánh phổ thông.

II- ĐẶC TÍNH CỦA HỘI THÁNH:

   1/ Hội thánh là thân thể Đấng Christ:

Chúa Giê-xu là Đầu – Hội thánh là Thân thể – Tín đồ là các chi thể trong thân

Ephêsô 5:23

“Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ la Đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh”

Rôma 12:5

“………..chúng ta có nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần của chi thể nhau”

  • Hội thánh làThân thể Đấng Christ có ý nghĩa: Hội thánh phải theo sự lãnh đạo của Chúa (Đầu), Hội thánh phải  hiệp một, gắn bó chặt chẽ để nên một thân thể sống động.

2/ Hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời:

I Côr. 3:9

“…… anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây”

I Phierơ 2:5a

“ Anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng….”

  • Hội thánh là nhà Đức Chúa Trời có ý nghĩa : Hội thánh là một mái ấm gia đình mà Chúa là người Cha yêu thương, mỗi con cái Chúa là anh em với nhau, cùng chung sống trong sự chăm sóc, yêu thương của Cha.

3/ Hội thánh là Đền thờ của Đức Thánh Linh:

I Côr. 6:19

“ Anh em há chẳng biết thân thể mình là Đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em……”

  • Hội thánh là Đền thờ của Đức Thánh Linh có nghĩa: Hội thánh phải thánh khiết, phải biệt riêng  thế gian ô uế, phải phụng sự Chúa, phải bày tỏ sự vinh hiển cho Chúa.

4/ Hội thánh là hôn thê ( vợ sắp cưới ) của Chúa Giê-xu:

II Côr. 11: 2

“ ……..bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ”

  • Hội thánh là trinh nữ của Đấng Christ có nghĩa : Hội thánh có lòng trung thành với Chúa        ( không tà dâm thuộc linh)  như  vợ chung thủy với chồng.

 III- TẠI SAO CHÚA THIẾT LẬP HỘI THÁNH:

      1/ Bày tỏ tình yêu của Chúa:

Bổn thể của Đức Chúa Trời là tình yêu thương và tình yêu đó được bày tỏ qua đời sống của các con cái Chúa.

Giăng 13:35

“ Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta”

I Giăng 4:7

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời”

2/  Bày tỏ ánh sáng, sự vinh hiển của Chúa:

   a/ Anh sáng: Chúa dùng các con cái của Ngài rao giảng Phúc âm, bày tỏ ánh sáng cho nhiều người được cứu.

Mathiơ 5:14

“ Các ngươi là sự sáng của thế gian …..”

Ephêsô 3:10

“ Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội thánh mà bày tỏ ra…….”

 b/ Sự vinh hiển:  Chúa muốn Hội thánh của Ngài nên thánh để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài.

Ephêsô 5: 26-27

“Để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa là Lời làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra Hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không cho giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.”

3/ Để gây dựng các chi thể :

Chúa dùng mỗi người trong Hội thánh có ân tứ khác nhau để gây dựng và bổ túc cho nhau. Mỗi người như một chi thể có chức năng khác nhau nhưng rất cần thiết và ích lợi cho nhau.

I Côr. 12: 18, 21,22

“ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định

Mắt không được nói với bàn tay rằng: ta chẳng cần đến mầy; đầu cũng chẳng được nói với chân rằng: ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng”

 IV- TỔ CHỨC HỘI THÁNH:

A/ Các chức vụ trong Hội thánh:

Ephêsô 4:11

“ Ấy chính Ngài đã ban cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác làm mục sư và giáo sư”

Đức Chúa Trời thiết lập trong Hội thánh có 5 chức vụ:

1/ Sứ đồ:

Là người có nhiều ơn , quyền năng, được Chúa sai đi để rao truyền Phúc âm, gây dựng, thiết lập các Hội thánh địa phương.

2/ Tiên tri:

              Là người nhận được ý muốn của Chúa để nói về tương lai những điều cáo trách, dạy dỗ, khích lệ, cố vấn cho Hội thánh.

3/ Thầy giảng Tin lành ( nhà truyền giáo ) :

   Là người được Chúa xức dầu để đi rao truyền sứ điệp cứu rỗi cho nhiều người; thường kèm  theo  các dấu kỳ , phép lạ để cho vững đạo.

4/ Giáo sư:

   Là người được ơn hiểu biết Kinh thánh chuẩn xác để dạy dỗ, huấn luyện, viết sách, đào tạo các môn đồ.

5/ Mục sư:

Là người chăn chiên, người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, gây dựng cho các tín đồ lớn lên, là người cha thuộc linh của tín đồ.

Trong 5 chức vụ trên ; 4 chức vụ: sứ đồ, tiên tri, thầy giảng Tin lành, giáo sư có mức độ công tác trên liên Hội thánh địa phương – riêng chức vụ mục sư  chỉ có ảnh hưởng trực tiếp trên bầy chiên mình, tức là trên Hội thánh địa phương của mình đang quản trị. Tuy nhiên, một người cũng có thể có nhiều chức vụ khác nhau như vừa là mục sư, sứ đồ, giáo sư, tiên tri v.v…..

B/ Các ân tứ thuộc linh:

I côr. 12:8-10

“Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh; người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần;kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy”

Có 9 ân tứ thuộc linh :

1/ Nói tiếng lạ.                                 6/ Phân biệt các linh

2/ Thông giai tiếng lạ.                     7/ Đức tin.

3/ Nói tiên tri.                                   8/ Chữa lành

4/ Lời nói khôn ngoan                      9/ Làm phép lạ

5/ Lời nói tri thức

 

  • Kết luận:

Chúa Giê-xu là Đấng khai sinh Hội thánh – Ngài là Đầu Hội thánh, Hội thánh là Thân thể của Ngài và chúng ta là các chi thể trong thân. Chúng ta phải yêu thương nhau và có đời sống nên thánh để bày tỏ sự vinh quang của chính Ngài cho thế gian.

 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.