BÀI 25: BÁP-TÊM BẰNG NƯỚC

Bài 25:                                          

BÁP-TÊM BẰNG NƯỚC   

Câu gốc:                                                           Cô-lô-se 2:12

 “ Anh em đã bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chuá Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại”

I- BÁP-TÊM LÀ MẠNG LỆNH CHUÁ:

1/ Chuá Giê-xu bảo phải đi rao giảng và làm báp-têm cho muôn dân:

Mathiơ 28: 19

 “Vậy, hãy đi môn đồ hoá muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ

2/ Ai tin và chiụ phép báp-têm sẽ được cứu rỗi:

Mác 16: 16

Ai tin và chiụ phép báp-têm sẽ được cứu rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt”

3/ Chuá Giê-xu cũng chiụ báp-têm để làm tròn luật pháp cuả Đức Chuá Trời:

Mathiơ 3: 13-17

“Khi ấy, Đức Chuá Giê-xu từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chiụ người làm phép báp-têm. Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chiụ Ngài làm phép báp-têm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chuá Giê-xu đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài.

Vưà khi chiụ phép báp-têm rồi, Đức Chuá Giê-xu ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh cuả Đức Chuá Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là con yêu dấu cuả Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng”

 II- Ý NGHIÃ BÁP-TÊM BẰNG NƯỚC:

1/ Tự nghiã  (tiếng Hy-lạp: Baptizo ) : được bao phủ, được trầm mình.

Báp-têm bằng nước là được bao phủ hay trầm mình trong nước.

2/ Ý nghiã thuộc linh:

    a/ Thể hiện lòng ăn năn để được tha tội:

Mác 1:4

“Giăng đã tới trong đồng vắng vưà làm, vưà giảng phép báp-têm ăn năn cho được tha tội

Mathiơ 3:6

“ Và khi họ đã xưng tội rồi, thì chiụ người làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh”

Công vụ 2: 38

“Phierơ trả lời rằng: Hãy hối cải (ăn năn ), ai nấy phải nhân danh Đức Chuá Giê-xu chiụ phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được nhận lãnh sự ban cho ( ân tứ )  Đức Thánh Linh”

b/ Đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại với Chuá Giê-xu

Chết, chôn:  con người cũ tội lỗi, xác thịt, ô uế, hư hỏng v.v….

Sống lại: con người mới trong Chuá Giê-xu: được yêu thương, vui mừng, bình an, thánh khiết v.v……

Rô-ma 6: 3-5

“Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều chiụ phép báp-têm trong Đức Chuá Giê-xu Christ, tức là chiụ phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển cuả Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết cuả Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau”

Cô-lô-se 2: 12

“Anh em đã  bởi phép báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chuá Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.”

 III- NGHI THỪC LÀM BÁP-TÊM

1/ Người chiụ phép báp-têm:  cho mọi người có lòng ăn năntin Chuá Giê-xu ; không phân biệt tuổi tác, trình độ, thành phần xã hội v.v……

2/ Người làm phép báp-têm:  cho mọi người hầu việc Chuá, là môn đồ cuả Chuá ; không bắt buộc phải là Mục sư, Truyền đạo; không phân biệt nam hay nữ

3/ Lúc nào làm phép báp têm: làm càng sớm càng tốt, miễn là phải có đức tin thật ; không cần phải học xong khoá học nào hoặc phải qua cuộc trắc nghiệm hoặc thi cử  chi

Công vụ 3: 41

“ Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chiụ phép báp-têm; và trong ngày ấy, có độ 3000 người thêm vào Hội thánh”

 

 Kết luận:  

Báp-têm là mạng lệnh cuả Chuá truyền bảo cho các môn đồ phải làm cho những người mới ăn năn và trở lại tin Chuá Giê-xu. Làm báp-têm là thể hiện đức tin ; là công bố với dứt khoát quyền lực tối tăm, từ bỏ con người cũ tội lỗi, nô lệ cho tội lỗi để tiếp nhận sự sống mới cuả Chuá Giê-xu vào lòng.

Hội thánh cần quan tâm và có trách nhiệm làm báp-têm càng sớm càng tốt cho những người đã thật lòng tiếp nhận tin Chuá Chuá Giê-xu để họ chính thức thuộc về Chuá Giê-xu và được nhận nhiều ân tứ Chuá ban.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.