ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM”NỀN TẢNG LẼ THẬT” Bài 16- bài 20

Bài 16:                                          SỰ DÂNG HIẾN

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ” NỀN TẢNG LẼ THẬT” Bài 21 – Bài 25 – chủ đề Sự Dâng Hiến

1/  a

2/ b

3/ b

4/ b

5/ b

6/ d

7/ b

8/ c

9/ d

10/ d

Bài 17:                                               LÀM CHỨNG

1/ b

2/ a

3/ d

4/ a

5/ d

6/ c

7/ d

8/ d

9/ a

10/d

Bài 18:                               BỆNH TẬT VÀ SỰ CHỮA LÀNH

1/ d

2/ a

3/ b

4/ d

5/ c

6/ e

7/ d

8/ a

9/ c

10/ d

Bài 19:                       ĐỨC THÁNH LINH

1/ d

2/ c

3/ b

4/ b

5/ d

6/ b

7/ d

8/ b

9/ c

10/ d

Bài 20:                                  SỰ TÁI SANH

1/ a

2/ b

3/ d

4/ c

5/ b

6/ c

7/ b

8/ d

9/ b

10/ a

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.