Tiến Trình Chúa Tái Lâm – Hai ấn cuối cùng

Học Kinh Thánh với chủ đề “Tiến Trình Chúa Tái Lâm – Hai ấn cuối cùng” với Hội  Thánh của Đức Chúa Trời tại Bình Tân.

Nghiên cứu: Lịch trình Chúa tái lâm (toàn tập).

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.