ĐÁP ÁN bài ” VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI”

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

“ VƯƠNG QUC ĐỨC CHÚA TRI”

Câu 1: c

Câu 2: b

Câu 3: d

Câu 4: d

Câu 5: b

Câu 6: d

Câu 7: b

Câu 8: d

Câu 9: d

Câu 10: c

Câu 11: c

Câu 12: b

Câu 13: c

Câu 14: d

Câu 15: d

Câu 16: b

Câu 17: c

Câu 18: a

Câu 19: d

Câu 20: b

Câu 21: d

Câu 22: a

Câu 23: b

Câu 24: d

Câu 25: c

Câu 26: c

Câu 27: b

Câu 28: c

Câu 29: d

Câu 30: d

Câu 31: a

Câu 32: d

Câu 33: d

Câu 34: b

Câu 35: d

Câu 36: b

Câu 37: d

Câu 38: b

Câu 39: a

Câu 40: d

Câu 41: c

Câu 42: c

Câu 43: a

Câu 44: d

Câu 45: a

Câu 46: b

Câu 47: c

Câu 48: a

Câu 49: c

Câu 50: d

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.