ĐÁP ÁN” NỀN TẢNG LẼ THẬT” bài 11- bài 15

ĐÁP ÁN ” NỀN TẢNG LẼ THẬT” bài 11- bài 15

Bài11: UY QUYỀN TRONG DANH CHÚA GIÊ-XU

1/ a

2/ b

3/ d

4/ c

5/ e

6/ b

7/ b

8/ d

9/ c

10/ c

Bài 12:  SỰ TẠO DỰNG CON NGƯỜI

1/ d

2/ b

3/ b

4/ b

5/ d

6/ c

7/ b

8/ b

9/ c

10/ a

Bài 13: SỰ SA NGÃ CỦA LÒAI NGƯỜI

1/ a

2/ b

3/ d

4/ b

5/ a

6/ d

7/ c

8/ b

9/ d

10/ c

Bài 14:  SỰ KHÔI PHỤC THÂN, HỒN, LINH

1/ a

2/ c

3/ c

4/ c

5/ c

6/ a

7/ d

8/ d

9/ d

10/ b

Bài 15:  SỰ NGỢI KHEN, THỜ PHƯỢNG

1/ c

2/ d

3/ c

4/ d

5/ b

6/ d

7/ b

8/ c

9/ c

10/ d

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.