Đáp án trắc nghiệm SÁNG THẾ KÝ

 

BÀI SỬA TRẮC NGHIỆM

SÁNG THẾ KÝ 

˜

Câu 1 : c

Câu 2  : d

Câu 3  : d

Câu 4  : a

Câu 5  : a

Câu 6  : d

Câu 7  : d

Câu 8  : b

Câu 9  : b

Câu 10: b

Câu 11: c

Câu 12: d

Câu 13: c

Câu 14: b

Câu 15: a

Câu 16: b

Câu 17: b

Câu 18: d

Câu 19: a

Câu 20: d

Câu 21: b

Câu 22: a

Câu 23: b

Câu 24: c

Câu 25: b

Câu 26: c

Câu 27: c

Câu 28: b

Câu 29: c

Câu 30: c

Câu 31: b

Câu 32: c

Câu 33: b

Câu 34: d

Câu 35: e

Câu 36: b

Câu 37: c

Câu 38: c

Câu 39: d

Câu 40: c

Câu 41: b

Câu 42: a

Câu 43: b

Câu 44: a

Câu 45: b

Câu 46: b

Câu 47: d

Câu 48: c

Câu 49: d

Câu 50: a

Câu 51: c

Câu 52: b

Câu 53: b

Câu 54: d

Câu 55: a

Câu 56: b

Câu 57: a

Câu 58: d

Câu 59: c

Câu 60: a

Câu 61: b

Câu 62: b

Câu 63: a

Câu 64: b

Câu 65: d

Câu 66: d

Câu 67: b

Câu 68: a

Câu 69: c

Câu 70: d

Câu 71: b

Câu 72: c

Câu 73: c

Câu 74: a

Câu 75: c

Câu 76: b

Câu 77: d

Câu 78: a

Câu 79: a

Câu 80: b

 

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.