ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ” NỀN TẢNG LẼ THẬT” bài 1 – bài 5

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM  NỀN TẢNG LẼ THẬT

 

môn đồ hóa

Bài 1:ĐỨC CHÚA TRỜI

1/ a

2/ e

3/ b

4/ d

5/ d

6/ a

7/ c

8/d

9/ d

10/ d

11/ d

12/d

13/ e

14/ d

15/ d

16/ c

17/ b

18/ b

19/ d

20/ d

Bài 2:TỪ BỎ NẾP SỐNG CŨ

1/ d

2/ a

3/ c

4/ d

5/ a

6/ a

7/ d

8/ b

9/ a

10/ d

11/ b

12/ c

13/ a

14/ d

15/ c

16/ d

17/ a

18/ d

19/ d

20/ a

Bài 3: NẾP SỐNG MỚI TRONG CHÚA GIÊXU

1/ d

2/ a

3/ d

4/ d

5/ c

6/ d

7/ b

8/ b

9/ d

10/ b

Bài 4:  CẦU NGUYỆN

1/ d

2/ d

3/ c

4/d

5/ d

6/ a

7/ c

8/ b

9/ d

10/ c

Bài 5: KINH THÁNH

1/ b

2/ a

3/ d

4/ c

5/ d

6/ b

7/ c

8/ b

9/ d

10/ c

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.