ĐÁP ÁN ” NỀN TẢNG LẼ THẬT” bài 5 – bài 10

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM NỀN TẢNG LẼ THẬT-  bài 5- bài 10

Bài 5: KINH THÁNH

1/ b

2/ a                                                                                                          Chúa dạy môn đồ

3/ d

4/ c

5/ d

6/ b

7/ c

8/ b

9/ d

10/ c


Bài 6: TỘI LỖI

1/ b

2/ a

3/ d

4/ b

5/ b

6/ d

7/ e

8/ c

9/ a

10/ c

Bài 7:ĂN NĂN

1/ d

2/ c

3/ e

4/ a

5/ b

6/ b

7/ c

8/ b

9/ a

10/ d

 

Bài 8:CHƯƠNG TRÌNH CỨU CHUỘC TRONG CHÚA GIÊ-XU

1/ d

2/ b

3/ b

4/ a

5/ d

6/ c

7/ d

8/ b

9/ a

10/ c

Bài9: GIAO UỚC HUYẾT

1/ b

2/ d

3/ a

4/ d

5/ e

6/ c

7/ b

8/ d

9/ c

10/ b

Bài10: ĐỨC TIN

1/ d

2/ d

3/ d

4/ a

5/ b

6/ d

7/ a

8/ c

9/ c

10/ d

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.