ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ XÉT ĐOÁN SỰ PHÁN XÉT CỦA BẠN

ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ XÉT ĐOÁN SỰ PHÁN XÉT CỦA BẠN

Linh của Ba-by-lôn là linh của sự thỏa hiệp với thế gian. Bất cứ chỗ nào có sự thỏa hiệp trong lòng chúng ta với ma quỷ thì sự thỏa hiệp đó đặt chúng ta lên lưng một con thú mà mục đích cuối cùng của nó là tìm kiếm sự hủy diệt của chúng ta! Hãy nhận dạng linh của Ba-by-lôn.

Linh của Ba-by-lôn đã có trên mặt đất từ khi nền văn minh bắt đầu. Chúng ta cần phải hiểu biết linh này nếu chúng ta muốn bước đi trong nước Đức Chúa Trời mà không thỏa hiệp, vì linh của Ba-by-lôn là hình ảnh thu nhỏ của sự tự tôn mình lên và sự tự tôn là nguồn gốc của sự thỏa hiệp.

Nguyên thủy, Ba-by-lôn còn hơn là một thành phố giàu có, sang trọng, nó chủ yếu là một thành phố tôn giáo. Hiểu rõ điều này sẽ cho chúng ta sự nhận thức rõ về bản tánh của kẻ thù này. Sáng thế ký 11:4 cho chúng ta biết rằng ý định chung của dân chúng ở đây là muốn xây cho họ một thành phố, “và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời”. Ngoài sự khoe mình về những kỹ năng tiến bộ trong nghệ thuật và chiến tranh, sự kiêu ngạo của họ còn là ở tôn giáo của họ. Khi Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của họ và làm họ tản lạc khắp trên mặt đất, thì linh của Ba-by-lôn gieo rắc ra khắp thế giới và ước muốn “thấu tới trời” qua các tôn giáo nhân tạo đã nảy nở nhanh trong mỗi quốc gia.

Chúng ta cũng thấy trong linh này cái tham vọng “làm cho rạng danh”. Ảnh hưởng này trở thành một phần bản tánh loài người của chúng ta mà vua Sa-lô-môn đã nhận xét, “…mọi công lao và mọi nghề khéo là đều gây cho người này kẻ khác ganh ghét nhau” (Truyền đạo 4:4). Sự cạnh tranh và ước muốn làm cho mình rạng danh vẫn còn tạo nên bản tánh của linh Ba-by-lôn.

Một điều cuối cùng về nguồn gốc của Ba-by-lôn: Kinh thánh nói rằng dân chúng dời về đông phương đến một đồng bằng trong xứ Si-nê-a rồi “ở tại đó” (Sáng thế ký 11:2). Bất cứ lúc nào một hội thánh ngưng tiến lên và bắt đầu “định cư lại” thì đã có dấu hiệu trong bản tánh Ba-by-lôn nổi lên rồi.

Ảnh hưởng của triết lý Ba-by-lôn cũng đã thấy trong sách Đa-ni-ên. Bạn còn nhớ chính Ba-by-lôn đã chinh phục người Hê-bơ-rơ và đã bắt họ đi lưu đày. Ở đó Đa-ni-ên đã được cất nhắc lên ngồi chung địa vị với các nhà thông thái Canh-đê và những pháp sư làm cố vấn cho vua Nê-bu-cát-nết-sa. Chúng ta nhìn thấy linh này trong lối suy nghĩ của các thầy tế lễ Ba-by-lôn khi họ được gọi đến để yêu cầu cho biết những gì mà chỉ có Đức Chúa Trời biết mà thôi. Họ nói, “Vì sự vua đòi là hiếm có và không ai có thể tỏ cho vua được, chỉ có các vị thần không ở với loài xác thịt” (Đa-ni-ên 2:11).

Chúng ta có thể nhận biết ảnh hưởng của Ba-by-lôn trong bất cứ người nào hay hội thánh nào dâng sự phục vụ bằng môi miếng lên cho một thượng đế xa vời, mà thần tánh của Đấng đó không ở với loài người. Trái lại, Chúa Jesus là Em-ma-nu-ên của chúng ta, “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta!”. Yếu tính của Cơ đốc giáo chân thật chính là Đấng Christ ở trong chúng ta, là sự hy vọng về vinh hiển. Bạn có thể phân biệt linh của Ba-by-lôn trong một hội thánh chỉ tôn vinh Đức Chúa Trời ở trên trời mà không có bất cứ mối liên hệ nào với Ngài trên mặt đất.

Ba-by-lôn Sẽ Bị Tận Diệt

Linh của Ba-by-lôn đang ở quanh chúng ta, cả trong xã hội nói chung lẫn trong hội thánh cơ đốc nói riêng. Trong sách khải huyền chúng ta thấy có những người đã thỏa hiệp với linh này. Họ được thấy như là “…một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm” (Khải huyền 17:3). Trên trán nó có ghi một tên, “Ba-by-lôn lớn, mẹ kẻ tà dâm” (câu 5).

Để phân biệt linh của Ba-by-lôn, trước hết hãy tìm ra sự kiêu ngạo: “Ta hãy lo làm cho rạng danh”. Rồi kế đến hãy tìm ra tính thế tục: “người đàn bà ấy mặc màu tía, màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu…”. Cuối cùng, ở đâu người ta say sưa với dục vọng khoái lạc, bạn sẽ thấy: “người đàn bà ấy…tay cầm cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế” (Khải huyền 17:4).

Mạng lịnh của Đức Chúa Trời là, “Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng” (Khải huyền 18:4).

Khi chúng ta được kêu gọi ra khỏi Ba-by-lôn, thì đó là lời kêu gọi để trở nên giống như Đấng Christ. Trong thời điểm hiện nay, Đức Chúa Trời chắc chắn đang kêu gọi hội thánh bước vào sự nhu mì, tiết độ và sự thanh khiết trong lòng. Đức Thánh Linh đang phán xét và thanh tẩy các đồn lũy Ba-by-lôn khỏi hội thánh. Thật vậy, những tội lỗi của Ba-by-lôn sẽ sớm chịu những tai họa mà hiện nay đang đổ xuống cho nó rồi. Trong sự thương xót của Chúa, Ngài kêu gọi chúng ta hãy ra khỏi sự gian ác này.

Sách Khải huyền của sứ đồ Giăng lại tiếp tục, “Chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa” (Khải huyền 17:16). Bất cứ khi nào chúng ta quyết định cùng chung sống với ma quỷ, thì nó sẽ để lại cho chúng ta sự hoang vu, lõa lồ và đau khổ trong lửa chẳng hề tắt. Lời cảnh cáo này phải được mỗi cá nhân chúng ta nghe thấy và lưu ý. Trong nơi thánh của lòng ta, chúng ta phải quyết định không bao giờ thỏa hiệp với Ba-by-lôn trong bất cứ hình thức nào.

Những Người Đắc Thắng

Đồng thời, sách Khải huyền còn nói đến những người không chỉ ra khỏi Ba-by-lôn, nhưng họ đã nổi lên như một đạo quân chống lại nó. Dưới sự hướng dẫn của Chúa, họ đã trở thành công cụ trong sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với nó. Về sự sụp đổ của Ba-by-lôn, Khải huyền 18:20 chép, nguyên văn, “Hỡi trời, hãy vui mừng vì việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri, cũng hãy mừng rỡ đi; vì Đức Chúa Trời đã xét đoán sự phán xét của ngươi về nó”. Ở đây Giăng đã viết về các thánh, các sứ đồ và các tiên tri trong những ngày cuối cùng mà những lời nói và sự thanh khiết của họ trở thành một nguồn phán xét trên linh của Ba-by-lôn! Thực ra, Đức Chúa Trời sẽ xét đoán sự phán xét của họ!

Chúa Jesus không chỉ muốn chúng ta phân rẽ khỏi linh này, nhưng cũng phải chiến tranh chống lại nó nữa. Nói cách khác, khi chúng ta đồng tâm với lời Đức Chúa Trời về sự công bình trong tâm linh lẫn trong cả tính tình, trong lời nói lẫn thái độ, thì Đức Chúa Trời sẽ đặt trong môi miệng chúng ta những sự phán xét của Ngài đối với sự gian ác. Sự đơn sơ và thanh sạch trong đời sống chúng ta sẽ là công cụ trong việc trói buộc các quyền lực của Ba-by-lôn và giải phóng những kẻ bị nó cầm tù.

Chúng ta không chiến đấu cùng thịt và huyết, nhưng cùng các quyền lực tối tăm đang cầm buộc nhiều người. “Qua hội thánh” sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra “cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 3:10). Trước khi Chúa Jesus trở lại, hội thánh của Ngài sẽ được nâng lên đến tiêu chuẩn của Ngài trong mọi khía cạnh (Ê-phê-sô 4:11-15). Và điều đó bao gồm việc trở nên một đạo quân ghét điều gian ác và yêu sự công bình, một đạo quân trong khi đi theo Đấng Christ, khởi động cuộc chiến tranh chống lại các cửa khác nhau của địa ngục.

Chúa Jesus: Vua Chiến Thắng Của Chúng Ta

Chúa Jesus không trở lại như Chiên Con “nhu mì và hiền lành” mà thế gian đã từng đóng đinh. Không, Ngài không trở lại để chịu nhục nhã. Ngài đang trở lại “để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:10). Trong vòng các thánh đồ trước hết, Ngài sẽ thiết lập sự cai trị của Ngài trong sự vinh hiển và được tỏ ra trong quyền năng (Khải huyền 2:26, Giu-đe 14-15). Ngài trở lại như Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Chiên Con này trở lại trần gian “giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng!” (Khải huyền 19:15).

Phán qua vị tiên tri, Đức Thánh Linh tuyên bố, “Đức Giê-hô-va sẽ ra như người mạnh dạn, giục lòng sốt sắng như người lính chiến, Ngài cất tiếng la, vâng, Ngài kêu la chiến tranh. Ngài sẽ chiến thắng hơn những kẻ thù Ngài”. (Ê-sai 42:13). Bạn có đang nghe tiếng kêu la chiến tranh mà vua chúng ta đã lên tiếng chưa? Đó là tiếng kêu gọi hãy cất bỏ đi những hình tượng của Ba-by-lôn và hãy tiến đến giờ phút của số phận chúng ta bằng sự nhiệt thành và tinh thần sẵn sàng vâng lời Chúa Jesus. Như có chép rằng, “Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến” (Thi thiên 110:3). Nhất là khi chúng ta đang đến gần cuối thời đại này, điều cần thiết chúng ta phải hiểu, mục đích của Đức Chúa Trời là muốn chúng ta đồng hóa trở nên hình ảnh của Con Ngài. Chúng ta lớn lên “trong mọi khía cạnh” của Đấng Thánh, ngay cả trong khía cạnh Ngài là Đấng thống lĩnh các đạo quân nữa.

Khi bạn bước vào việc thi hành sự chiến thắng của Chúa Jesus Christ, một bước đi trước đây tràn ngập sự mù lòa và tối tăm, thì bây giờ sẽ trở thành một bước đi của khải tượng và ánh sáng. Lời nói của bạn sẽ tuyên bố ra mục đích của Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài sẽ ban quyền năng cho lời nói của bạn. Bạn sẽ vui mừng khi thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời “xét đoán sự phán xét của bạn” về Ba-by-lôn.

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con tuyên bố rằng danh của Ngài sẽ được tôn cao trên khắp đất, kể cả danh Ngài đã ban cho Con Ngài, là Jesus! Chúng con từ chối việc tìm cách làm nổi danh của chúng con, chúng con ném bỏ mọi ảo ảnh của thế gian, chúng con ăn năn những tham dục về khoái lạc và thoải mái.

Lạy Chúa, chúng con phán xét linh của Ba-by-lôn! Chúng con giải phóng dân sự của Ngài khỏi sự say sưa và dâm ô của nó. Chúng con nâng đời sống chúng con lên theo tiêu chuẩn phán xét công bình của Ngài, để Ngài có thể xét đoán sự phán xét của chúng con về thứ tà linh này. Nhân danh Chúa Jesus. A-men!

 FRAN CIS   FRANGIPANE

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.