Chương Trình Cứu Chuộc của Đức Thánh Linh

 I. TỔNG QUAN ĐỨC THÁNH LINH 

Sáng thế ký và các sách cựu ước thường dịch Đức Thánh Linh là Thần của Đức Chúa Trời ( Spirit of God), hay Thần Đức Giê-hô-va.

Trong sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời ba thân vị hiệp một-  đồng sáng tạo- đồng đẳng  – đồng trị.

Đặc biệt trong chương trình cứu chuộc, Đức Thánh Linh giữ một vai trò  quan trọng không chỉ cho Hội thánh mà còn cho toàn thể  nhân loại.

Nếu Áp-ra-ham là hình bóng Đức Chúa Cha, ông đã khai sinh dân tộc Do-thái; Y-sác là hình bóng Chúa Jesus, ông đã chịu dâng làm của lễ thiêu trên núi Mô-ri-a; thì Gia-cốp, là hình bóng Thánh Linh, ông đã chịu đựng, kiên nhẫn lâu bền nhất.

Còn Giô-sép là hình bóng Emmanuel , Chúa Jesus phục sinh. Giô-sép cứu dân Do-thái khỏi tuyệt chủng.

Tân ước, Chúa Jesus giảng đạo chỉ 3 năm, sau đó Ngài lên thập tự giá chịu chết , phục sinh rồi thăng thiên.

Đức Thánh Linh giáng xuống tiếp nối chương trình cứu chuộc; Thánh linh ở với Hội thánh, chịu đựng với Hội thánh cho đến tiếng kèn chót.

Hầu hết các hệ phái chỉ đề cao vai trò Chúa Jesus; còn Thánh linh như Đấng phụ trợ, thì thật là một sai lầm.

Đến đầu thế kỷ 20, phong trào ân tứ tiếng mới, thường gọi là phong trào ngũ tuần; thì đề cao vai trò Thánh Linh. Nhưng lại chỉ đề cao cầu nguyện tiếng mới, quyền năng dấu kỳ phép lạ,chữa bịnh; truyền giáo mở mang vương quốc…. Nhưng ngũ tuần lại  thiếu hụt đầy dẫy Thánh Linh bên trong; tạo sự khập khiễng thuộc linh, như bánh nướng chưa quay; hậu quả thân thể Chúa bị tổn hại.

Tôi mạo muội dùng lời Chúa soi sáng vấn đề thiếu hụt này.

 II. CHƯƠNG TRÌNH CỨU CHUỘC CỦA THÁNH LINH:

Chúa Jesus giáng sinh cũng bởi Thánh Linh; Chúa Jesus giảng Phúc âm cũng bởi Thánh linh, Chúa Jesus lên thập tự giá, phục sinh, thăng thiên cũng bởi một Đức Thánh Linh. Rồi Ngài hứa, sau khi lên trời, sẽ ban Đức Thánh linh xuống…

 1/ Thánh Linh với người ngoại

Nếu không có Thánh linh cảm động, giúp đỡ, cáo trách tội lỗi; không ai có thể đến với Chúa được. Kinh thánh khẳng định

“ Ngài khiến thế gian tự cáo về tội lỗi” ( Giăng 16:8)

Thánh linh sẽ cáo trách tội lỗi qua lương tâm; thuyết phục tâm hồn trở lại Đấng tạo hóa. Thánh Linh sẽ đánh trận với ma quỷ trong tâm trí

2/ Thánh Linh với thánh đồ

Có thể nói Thánh linh giúp chúng ta từ A đến Z trong thiên lộ lịch trình.

26 Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. 27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi”. Giăng 14: 26-27

Rất buồn ngày hôm nay chúng ta không tận dụng đúng mức Đức Thánh Linh; chỉ trân trọng Thánh Linh như vị khách, không phải như Đấng làm chủ cuộc đời mình.

Xuyên suốt Kinh thánh , tôi thấy Thánh Linh giúp chúng ta gồm 4 mốc:

a/ Thánh Linh bên ngoài(plethoo)  nhận quyền phép

Thánh Linh bên ngoài , trong cựu ước hay dùng từ Thần Đức Giê-hô-va cảm động, trong tân ước dùng từ nhận lấy quyền phép để làm nhiều dấu kỳ, phép lạ , rao giảng lời Chúa trong năng quyền.

Từ thời cựu ước cho đến khi Chúa Jesus chưa phục sinh vinh hiển thì chưa có con người nào nhận lãnh Thánh Linh bên trong; chỉ nhận Thánh Linh bên ngoài như mặc lấy chiếc áo quyền phép phủ bên ngoài. ( tái sinh tâm linh- Đức Thánh Linh vào thường trú với tâm linh con người)

Thần của Đức Giê-hô-va cảm động  Sam-sôn rất mạnh, tuy tay chẳng cầm vật chi, sonh người xé con sư tử đó như xé con dê con vậy”

(Các quan xét 14: 6)

“ …Thần của Đức Giê-hô-va cảm động đến phiên người ( vua Sau-lơ), người cứ đi dọc đàng nói tiên tri cho đến khi tới Na-giốt trong Ra-ma” ( I Sa-mu-ên 19: 23)

“ Đức Chúa Jesus gọi 12 môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma,và chữa các thứ bệnh tật” (Mat 10: 1)

    b. Thánh linh bên trong ( pleroo ): tái sinh tâm linh

38 Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy.39 Ngài phán điều đó chỉ về ĐứcThánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ ĐứcThánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển” (Giăng 7: 38-39)

Chúng  ta sẽ hiểu câu này trong Giăng đoạn 20

21 Ngài lại phán cùng môn đồ rằng:Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. 22 Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức ThánhLinh.23 Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho,thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó” (Gi 20: 21-23)

Như vậy, các câu trong đoạn Giăng 20 giải thích và ứng nghiệm điều Chúa phán hứa trong Giăng 7: 38-39. Các môn đồ  đã được nhận lãnh Thánh Linh bên trong, sau khi Chúa Jesus đã được phục sinh vinh hiển.

Trước khi Chúa chưa phục sinh, trong 3 năm ở cùng các môn đồ, Chúa chỉ ban cho họ  đầy dẫy Thánh linh bên ngoài để đi rao giảng Phúc âm, làm nhiều dấu kỳ phép lạ, chữa bịnh, trừ ma đuổi quỷ…

( Mat 10:1)

Nhận lãnh Thánh Linh vào bên trong là mốc lịch sử vô cùng quan trọng trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời .

Sau khi Chúa phục sinh Ngài đã ban Thánh Linh vào trong tâm linh của các môn đồ. Các môn đồ kinh nghiệm bình an, vui mừng khác thế gian ban cho.

Khi chúng ta nhận được Thánh Linh vào tâm linh, chúng ta kinh nghiệm sự sống phục sinh :

-Bình an lạ lùng

-Yêu Chúa- yêu lời Chúa khác thường

-Yêu anh em và đồng loại

-Nhận rõ mình là tội nhân, dễ ăn năn, dễ tha thứ

Sau khi các môn đồ nhận đầy dẫyThánh linh vào trong, các môn đồ đã vâng phục Chúa, tuận đạo cho Chúa dễ dàng.

        c. Đầy dẫy Thánh Linh bên ngoài ( plethoo):

Trước khi Chúa thăng thiên, Ngài lại hứa

4 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem,nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói.5 Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày,các người sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. 6 Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng:Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? 7 Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. 8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.Cv 1: 4-8

Trong Luca 24:49 Chúa Jesus dùng từ mặc lấy quyền năng từ trên cao ( have been clothed with power from on high).

“ Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao”

Giáng trên hay mặc lấy , nhận lấy cùng một ý nghĩa : Thánh Linh bao phủ bên ngoài , ban cho quyền năng làm nhiều dấu kỳ phép lạ trong việc truyền giáo…

Thánh Linh cách này cũng giống như trước đây Chúa đã ban cho các môn đồ đi tập sự: tất cả nhận đầy dẫy Thánh linh bên ngoài (tiếng Hy lạp là Plethoo)

Dân Y-sơ-ra-en ở đồng vắng ban ngày có trụ mây, ban đêm có trụ lửa cũng là hình bóng đầy dẫy Thánh Linh bên ngoài.

Phong trào ngũ tuần đầu thế kỷ 20 cũng giống như Công vụ đoạn 2: được dầy dẫy Thánh Linh bên ngoài nhận nhiều quyền năng dấu kỳ phép lạ, truyền giáo sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ… đem cả trăm triều người quy đạo. Họ giống Môi-se đem dân Y-sơ-ra-en vào đồng vắng, chỉ nhận được trụ mây ban ngày, trụ lửa ban đêm; hàng ngày ăn ma-na, uống nước lạnh… rồi lằm bằm oán trách, lập đảng muốn quay về Ai-cập làm nô lệ dưa hành củ kiệu…

Sự khác biệt là các môn đồ thời tân ước là vừa có Thánh Linh bên trong và đầy dẫy Thánh Linh cả bên ngoài.

     d. Đầy dẫy Thánh Linh bên trong ( Pleroo): báp-tem bằng lửa.

Nhận Thánh Linh bên trong để được tái sinh tâm linh; bap-tem bằng nước, bap-tem bằng Thánh linh, đầy dẫy Thánh linh bên ngoài nói tiếng mới, nhận quyền năng chữa bịnh, truyền giáo….đây chỉ là các bước đầu của chương trình cứu chuộc.

Đến đây, vấn đề rất quan trọng, phức tạp, ít người quan tâm: đầy dẫy Thánh Linh bên trong  . Đầy dẫy Thánh linh bên trong để biến đổi con người bề trong; biến đổi tâm hồn  mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Biến đổi con người bề trong liên hệ đến phần thưởng; không liên hệ sự cứu rỗi .

Muốn được đầy dẫy Thánh Linh bên trong, chúng ta phải chịu phép báp-tem bằng lửa đã , được Giăng Báp-tít rao giảng đầu tiên :

11 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-têm cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa ( báp-tem bằng lửa)”(Mat 3: 11)

Chúa Jesus phán:

49 Ta đã đến quăng lửa xuống đất; nếu cháy lên rồi, ta còn ước ao chi nữa! 50 Có một phép báp-têm mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thàhh” (Lu 12: 49)

Chúng ta thử đặt câu hỏi phép báp-tem ở đây là báp-tem gì ? Chắc chắn không phải bằng nước, cũng không phải bằng Thánh Linh; chỉ có bap-tem bằng lửa; phép báp-tem đau đớn tột cùng cho đến khi hoàn thành trên cây thập tự .

18 Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầydẫy Đức Thánh Linh ( bên trong) . 19 Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa”  (Ê-phê-sô 5: 18-19)

Chữ đầy dẫy Thánh Linh ở đây khác với đầy dẫy Thánh Linh Công vụ đoạn 2. Tiếng Hy lạp pleroo , tiếng Anh dùng be filled Spirit

Phao-lô dùng hình ảnh say rượu song hành với đầy dẫy Thánh Linh (say Thánh linh).  Cả hai loại say có chung một tính chất: say là không tự chủ được chính mình.

Muốn say rượu, phải uống nhiều rượu; cùng một tính chất, muốn say Thánh Linh phải uống nhiều Thánh Linh ( ai không ăn thịt Ta, uống huyết ta, không có phần gì với Ta)

Đầy dẫy Thánh Linh bên trong rất khó, phải chịu đau đớn cho đến khi bép tem bằng lửa hoàn thành. ( tham khảo “con đường thập tự” của Roy Henssion) biến đổi hồn diệt xác thịt ở trang mạng.

Rất tiếc,  phong trào Ngũ tuần chỉ dừng lại đầy dẫy Thánh Linh bên ngoài, chú trọng quyền năng, phép lạ nhưng không học tập ứng dụng đầy đẫy Thánh Linh bên trong nên tín đồ và ngay cả mục sư cũng không được biến đổi, thánh hóa mà chỉ đầy dẫy xác thịt, bản ngã ( tà dâm, tham lam, dối trá, đấu tranh, bè đảng v.v….)

Điều này rất khó nói, dễ vấp phạm. Tác giả Hê-bơ-rơ đã cảnh cáo

11 Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói, và khó cắt nghĩa,vì anh em đã trở nên chậm hiểu. 12 Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc.)13 Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công bình; vì còn là thơ ấu. 14 Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ”.

Đầy dẫy Thánh linh bên trong là một quá trình chịu đau đớn bởi thập tự giá đóng đinh bản ngã xác thịt. Nhưng khi kinh nghiệm rồi thì tuyệt vời

27 Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận” (IGi 2: 27)

Sự xức dầu ở đây đồng nghĩa đầy dẫy Thánh Linh bên trong.

Tóm lại:

Chương trình cứu chuộc cho mỗi chúng ta trải qua các giai đoạn:

  • Tìm hiểu đạo
  • Tin và được tái sinh
  • Đầy dẫy Thánh Linh bên ngoài, nhận quyền phép để hầu việc Chúa
  • Đầy dẫy Thánh Linh bên trong để môn đồ hóa: biến đổi ,  thánh hóa giống Chúa , đắc thắng , nhận phần thưởng

Tái sinh và đầy dẫy Thánh linh bên ngoài nhiều người được nhận; còn dầy dẫy Thánh linh bên trong, thì không thể có được nhiều người.

    “  Nhiều người được gọi; nhưng ít người được chọn”   (Mat 22: 14)

Hãy cầu nguyện để Chúa bày tỏ lẽ thật này. A-men!

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.