Sáng Tạo Vũ Trụ & Trái Đất

B/THIÊN SỨ VÀ THẾ GIỚI TIỀN A-ĐAM:   Vườn  Ê-đen của Đức Chúa Trời

1. Sáng tạo thiên sứ

Kinh thánh cho chúng ta biết, thiên sứ được tạo dựng trước Adam. Thiên sứ trưởng Lucipher và thế giới tiền Adam ai có trước, ai có sau ? Ngài tạo dựng theo cách nào? Kinh thánh không nói rõ. Chúng ta dùng các sự kiện trong kinh thánh để suy luận.

Vấn đề ở đây xem như giả thuyết; xem hiểu thêm, mong chúng ta cảm thông, nó không ảnh hưởng sự cứu rỗi.

Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra thiên sứ lúc nào, bằng cách nào; Kinh thánh không nói rõ. Kinh thánh mô tả thiên sứ quá tuyệt vời: đẹp đẽ, nghệ sĩ, thông minh, sáng láng ; quyền năng như một đại tướng tổng tham mưu trưởng quân đội cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sáng tạo thiên sứ theo mục đích tốt lành của Ngài: phục vụ Ngài và vương quốc Ngài.

             12 Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Ty-rơ và nói cùng người rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn.13 Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời, ngươi đã có  đầy đủ mọi thứ ngọc báu…..

14 Ngươi là một chê-ru-bim được xức dầu đương che phủ; ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. 15 Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi.  Ê-xê 28 :12-15

Thiên sứ trưởng Luciphe còn danh hiệu là ngôi sao mai; các con trai Đức Chúa Trời.

“ Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau,

Và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. Gióp 38:7

Chính sự khôn ngoan, đẹp đẽ trọn vẹn đó, thiên sứ trưởng Lucipher bất tuân Đức Chúa Trời, muốn bằng Đức Chúa Trời; phản loạn và phải bị đoán phạt: ra khỏi vườn Ê-đen của Đức Chúa Trời

2.Thế giới tiền Adam

Thế giới tiền Adam đang là thế giới của bí ẩn; Kinh thánh không nói rõ. Tất cả vẫn còn giả thuyết bởi sự kiện trái đất bị đại hồng thủy lần thư nhất và Luci-pher bị đày khỏi vườn địa đàng của Đức Chúa Trời.

Câu chuyện mà trong Ê-xê-chiên đoạn 28 và Ê-sai đoạn 14, cho chúng thấy các cuộc đối thoại giữa Sa-tan với các vua : buôn gian bán lận, lừa đảo, lên mình kiêu ngạo. các vua ở đây, các nước ở đây chắc chắn không phải con người từ Adam.

   5 « bởi sự thông thạo và sự buôn bán mình thì ngươi đã làm cho sự giàu có mình tấn tới. Vậy lòng ngươi đã đem lên vì cớ sự giàu có của ngươi.

6 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Vì lòng ngươi tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời, 7 cho nên, nầy, ta sẽ khiến những người ngoại quốc hung bạo hơn hết trong các dân, nổi dậy nghịch cùng ngươi;chúng nó sẽ rút gươm nghịch cùng sự khôn sáng hoa mĩ ngươi, và làm ô uế sự vinh hiển ngươi.8 Chúng nó sẽ xô ngươi xuống hầm hố, và ngươi sẽ chết trong lòng biển, như người bị giết. 9 Trước mặt kẻ giết ngươi, ngươi còn dám nói rằng: Ta là Đức Chúa Trời chăng? Khi ấy ngươi ở trong tay của kẻ làm ngươi bị thương, thì ngươi là loài người, chẳng phải là Đức Chúa Trời. 10 Ngươi sẽ chết bởi tay người ngoại quốc như những kẻ chưa chịu cắt bì.Chúa Giê-hô-va phán rằng: Ấy chính ta đã nói như vậy. «   Ê-xê-chiên 28:5- 10

 

          “Nơi Âm phủ sâu thăm thẳm đã rúng động vì cớ ngươi đặng rước ngươi đến. Nó đã vì ngươi đánh thức các âm hồn, tức là những kẻ cả trên đất; nó đã làm cho vua các nước đứng dậy khỏi ngai mình….12 Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào!… Có phải người nầy là kẻ đã làm rung rinh đất, day động các nước,17 làm cho thế gian thành đồng vắng, lật đổ các thành, và chẳng hề buông tha kẻ bị tù về nhà mình đó chăng? 18Hết thảy vua các nước đều ngủ nơi lăng tẩm mình cách vinh hiển.

Ê-sai 14:9,12, 16-18

Các nhà nghiên cứu, các nhà khảo cổ tin rằng, có một thế giới tiền Adam, sống với Lu-ci-phe trong vườn địa đàng của Đức chúa Trời trước khi Luci-phe phản loạn.

Ngài Sáng tạo tiền Adam bằng cách nào? Khi nào? Trước hay sau Sa-tan đều bí ẩn ?.

Tuy nhiên, chúng ta biết qua khảo cổ, có một thế giới tiền Adam, đã tồn tại  hàng triệu triệu năm trước khi Chúa Jesus giáng sinh. Cũng như thời gian trái đất bị đại hồng thủy lần thứ nhất và tiền Adam bị hủy diệt lúc nào , cũng không ai xác định được thời gian.

20 Ngươi sẽ không được hội hiệp cùng các vua trong lăng; vì ngươi đã diệt nước mình và giết dân mình! Dòng dõi kẻ hung ác sẽ không được xưng đến danh nó nữa. 21 Hãy sắm sẵn sự chém giết cho con cháu vì tội ác của tổ phụ; hầu cho họ không dấy lên nữa đặng được đất làm cơ nghiệp, lập thành ấp khắp thế gian!  Ê-sai 14: 20-21

Đây chỉ là giả thuyết, đọc để thêm tri thức, không ảnh hưởng chương trình  cứu chuộc của Chúa Jesus.

3. Vương quốc thiên sứ trong vườn Ê-đen Đức Chúa Trời

Trong Ê-xê-chiên mô tả vườn Ê-đen  của Đức Chúa trời quá truyệt vời. Chúa cho Luciphe quản trị :

13 Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi; từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi” Ê-xê 28:13

Vườn Ê-đen ở đây khác với vườn Ê-đen Adam sau này.

   4. Sa-tan phản loạn- tiền Adam phạm tội

Với tất cả sự khôn ngoan, đẹp đẽ, giàu có vinh hiển trong vườn Ê-đen của Vương quốc Đức Chúa Trời vinh hiển.

2Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Vì lòng ngươi đã tự cao, và ngươi nói rằng: Ta là một vì thần, ta ngồi trên ngai Đức Chúa Trời, ở giữa các biển; dầu lòng ngươi tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời, ngươi còn là loài người, không phải là Đức Chúa Trời….17 Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy. 18 Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn bán ngươi không công bình; ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi; nó đã thiêu nuốt ngươi, và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất, trước mặt mọi kẻ xem thấy…” .  Ê-xê-chiên 28 :2,17,18

5. Hậu quả:  Sa-tan bị đoán phạt- vườn Ê-đen xóa sổ- vũ trụ – trái đất bị vạ lây- tiền Adam tuyệt diệt.

a. Sa-tan bị đoán phạt

Đức Chúa Trời đuổi sa-tan và đồng bọn ra khỏi vườn Ê-đen của Đức Chúa Trời; đày xuống trái đất bị hồng thủy, được bao phủ bởi bóng tối dày đặc. Nó được quản trị vùng bóng tối của trái đất là vậy.

16 Nhân ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội; vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời; hỡi chê-ru-bim che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa! 17 Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy. 18 Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn bán ngươi không công bình; ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi; nó đã thiêu nuốt ngươi, và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất, trước mặt mọi kẻ xem thấy. 19 Hết thảy những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ sững sờ về ngươi. Kìa ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp, đời đời ngươi sẽ không còn nữa” Ê-xê-chiên 28: 16- 19

“ Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc.  Ta sẽ lên trên cao những đám mây,làm ra mình bằng Đấng Rất Cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi Âm phủ, sa vào nơi vực thẳm”!      Ê-sai 14:13-15

   b. Tiền Adam bị hủy diệt

Sa-tan phạm tội trước, rồi cám dỗ tiền Adam , hay tiền Adam là đồng phạm; Kinh thánh không nói rõ. Nhưng có điều thế giới tiền Adam đã không còn tồn tại trên hành tinh này nữa.

Khảo cổ học cho chúng ta thấy, có những bộ xương người đã hiện hữu hàng hàng triệu năm trên trái đất.

c. Vườn Ê-đen của Đức Chúa Trời đã xóa sổ

Vườn Ê-đen cùng muôn loài muôn thú trên đất cũng bị hủy diệt. Các loài khổng long cũng bị hủy diệt cùng thời với Sa-tan và tiền Adam.

 d . Trái đất bị hồng thủy lần thứ nhất – Vũ trụ bị vạ lây

Hầu hết các bản dịch kinh thánh cũ đều dịch

2 “Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước”

Sáng 1: 2

(Now the earth was formless and emty, the darkneess was over the suface of the deep, the Spirit of God was hovering over the waters)  NIV.

Xin dịch lại cho chuẩn xác

“ Hiện giờ, trái đất không định hình được và sự sống cũng không có, vì sự  tối tăm bao trùm mặt nước sâu; Thánh linh Đức Chúa Trời đang vận hành trên mặt nước sâu”  Sáng 1:2

Sự kiện trái đất bị ngập chìm trong biển nước; đây là một biến cố không bình thường. Nguyên do có thể Sa-tan phản loạn, tiền Adam phản loạn; hay do Sa-tan xúi giục là vấn đề đang nghiên cứu.

Trái đất cũng bị vạ lây, mặt trời, mặt trăng, các vì sao bị mất ánh sáng :

   “ Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm; 15 lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy.16 Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao.17 Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, 18 đặng cai trị ban ngày và ban đêm,đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 19 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư”  Sáng 1: 14-19

Đến đây Kinh thánh hé mở cho chúng ta thấy, Đức Chúa Trời khôi phục ( làm nên – make) ánh sáng cho mặt trời, mắt trăng và các vì sao trên trời.

Mặt trời, mặt trăng cùng các vì sao trên trời đã được sáng tạo từ lúc nguyên thủy rất xa xưa (Sáng thế ký 1:1). Biến cố Sa-tan phạm tội, Chúa đã đoán phạt cả trái đất và vũ trụ bị tối tăm, chìm sâu trong nước như vậy.( Câu chuyện này đã lặp lại khi Adam và hậu tự Adam phạm tội, trái đất lại bị rủa sả, thêm gai và tật lê và bị cơn hồng thủy hủy diệt lần thứ hai trong thời Nô ê).

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.